Modele de Contracte comercialeCONTRACT de vanzare cumparare cu rezerva proprietatii

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTULUI Art. 1. Societatea Comerciala ………………….. cu sediul social in ………………………, str. …………, nr. …., bl. …, et. …., ap. …., telefon ………., fax ……………, inmatriculata in Registrul Comertului …………… sub nr. …………., avand contul curent nr. …………… deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………………… reprezentata prin …………………. avand functia de […]

model...

Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. …………………. cu domiciliul/sediul …………., str. ……………., nr. …, bloc ….., et. …, ap. …, telefon ………….., fax …………….., inregistrat la Registrul Comertului ………….. sub nr. ……….., avand contul curent nr. ……………. la Banca ………… si codul fiscal nr. ……………. reprezentat prin ………….. avand functia ………………… in calitate de VANZATOR si Art. […]

model...

CONTRACT de Vanzare cumparare comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. …………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………., având contul […]

model...

Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in …………, sectorul …., Romania, tel…………, fax ………, contul nr. …………, deschis la Banca …………….., Sucursala ………….., codul fiscal nr. ……….., reprezentata legal prin ……………., denumit in continuare vanzator, si Societatea Comerciala 2) …………., cu sediul 3) in ………., str. ……………, nr. […]

model...

CONTRACT de VANZARE CUMPARARE

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………….., domiciliat în ……………………….., str. ….……………….…………………… nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament …………, sector/judeţ ……………………..……, născut la data de ………….……………………….., în ……………………………. (ziua, luna, anul) (localitatea) sector/judeţ ………………..….…………, fiul lui ……………………………………… şi al …….…………………………………, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria […]

model...

Contract de vanzare comert produse

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Intre societatea comerciala …………. inmatriculata la nr. ……… in Registrul comertului, cu sediul in …………….., cod postal ………….., telefon ………., fax ………. avand contul ………….. deschis la …………., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general …………… in calitate de vanzator, denumit si furnizor si …………… inmatriculata la nr. ……….. in Registrul […]

model...

Contract de vanzare active prin licitatie

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile: Societatea Comerciala ……….X………. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………….., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. ………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………… reprezentata legal prin ……………….. avand functia de …………………….. in […]

model...

CONTRACT de vanzare actiuni

MODEL DE CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE ACTIUNI Intre: Fondul Proprietatii de Stat, denumit in continuare F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. ………… sector ……… reprezentat legal prin domnul ………. presedintele Consiliului de administratie, in calitate de vanzator, si Asociatia ………. cu sediul in ……….., reprezentata legal prin domnul …………, presedintele Consiliului de administratie, in calitate […]

model...

model: ,

CONTRACT de Utilizare a unui program de calculator

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. ……………………………….. nr. …………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. ………………….. din ………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………………, având contul nr. ………………………………….., deschis la …………………………………………., reprezentată de …………………………, cu […]

model...

CONTRACT de Utilizare

CONTRACT DE UTILIZARE Nr. …, Data …/…/,,,,,,,,,, I. PARTILE CONTRACTANTE Prezentul contract s-a incheiat intre: Persoana fizica/juridica …………………………………………………, cu sediul (adresa) in localitatea …………………….., judetul …………………………., str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …….., tel. …………………, fax …………………., cont E-mail ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. …………….., avand contul nr. ………………………, deschis […]

model...

model: