plata | model formularAngajament de plata

Act din categoria Diverse

Subsemnatul 1) ………………………………….. fiul lui ………………………….. ÅŸi al ……………………………, născut la data de ……………………. în localitatea ………………………., sectorul/judeÅ£ul …………………….., domiciliat în ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judeÅ£ul …………………………………………., posesorul buletinului/cărÅ£ii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/ă de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ……………………, […]

model...

model: ,

Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. …………………. cu domiciliul/sediul …………., str. ……………., nr. …, bloc ….., et. …, ap. …, telefon ………….., fax …………….., inregistrat la Registrul Comertului ………….. sub nr. ……….., avand contul curent nr. ……………. la Banca ………… si codul fiscal nr. ……………. reprezentat prin ………….. avand functia ………………… in calitate de VANZATOR si Art. […]

model...

Cerere de chemare in judecata pentru restituirea platii nedatorare

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subscrisa societate comerciala …………………….. cu sediul social în ………………. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : – sa obligati […]

model...

Chemare in judecata pentru plata chiriei

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in localitatea ………….. judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul …….. apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in localitatea ……………, judetul …………., str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti da sa-l obligati sa-mi plateasca suma de ……….. […]

model...