vanzare | model formularPrecontract vanzare apartament

Act din categoria Contracte comerciale

ANTECONTRACT (PRECONTRACT) DE VANZARE-CUMPARARE Nr. …. Din data de ………. I. PARTILE DIN ANTECONTRACT Prezentul antecontract se incheie prin intermediul S.C “………………..” inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………………., cod fiscal ……………………, cu sediul social la adresa: Str. ……………., nr. ………, bl. ……, ap. ……, sc. ……, sector ……….., Bucuresti, in calitate de PRESTATOR DE […]

model...

Contract de vanzare cu plata in rate

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile Intre Societatea Comerciala ……………………………. cu sediul in ……………… str. …………………, nr. ….., reprezentata prin ………………………. in calitate de vanzator si Dl. (d-na) ………………………. cu domiciliul in localitatea ……………, str. …………….., nr. …., bl. …., ap. …., judetul …………………….. avand functia de ………………………… legitimat cu BI seria …… nr. ………………. eliberat de ………….. […]

model...

Contract de vanzare orice bunuri

Incheiat intre: 1. Vanzator ……………… (nume, prenume, domiciliul) si 2. Cumparator ……………. (nume, prenume, domiciliu). I. Eu, vanzatorul …………., vand cumparatorului ………….. urmatorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formeaza obiectul vanzarii pentru a nu exista nici o neclaritate). Bunul pe care il vand este proprietatea mea (dobandit prin contractul de vanzare cumparare, donatie, […]

model...

model: ,

CONTRACT de vanzare import pe baza de comision

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………………………., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. …………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………………….. functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin […]

model...

CONTRACT de VANZARE EXPORT

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE PENTRU EXPORT Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………….., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. ………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………… functionand […]

model...

model: ,

CONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE UZUFRUCT (art. 517 – art. 520 C. Civ.) Incheiat intre subsemnatii: Eu, vanzatorul ………….. (nume, prenume si domiciliu) si Eu, cumparatorul ………… (nume, prenume si domiciliu) a intervenit acest contract in temeiul caruia eu, vanzatorul, vand cumparatorului uzufructul imobilului (apartamentului) situat in compus din ……………………….. ……….. pe tot restul vietii cumparatorului, […]

model...

Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in …………, sectorul …., Romania, tel…………, fax ………, contul nr. …………, deschis la Banca …………….., Sucursala ………….., codul fiscal nr. ……….., reprezentata legal prin ……………., denumit in continuare vanzator, si Societatea Comerciala 2) …………., cu sediul 3) in ………., str. ……………, nr. […]

model...

Contract de vanzare comert produse

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Intre societatea comerciala …………. inmatriculata la nr. ……… in Registrul comertului, cu sediul in …………….., cod postal ………….., telefon ………., fax ………. avand contul ………….. deschis la …………., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general …………… in calitate de vanzator, denumit si furnizor si …………… inmatriculata la nr. ……….. in Registrul […]

model...

Contract de vanzare active prin licitatie

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile: Societatea Comerciala ……….X………. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………….., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. ………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………… reprezentata legal prin ……………….. avand functia de …………………….. in […]

model...

CONTRACT de Comision international de vanzare

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. ………… din …………., str. …………, nr. …, bloc …, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la …………… reprezentata prin ………………….. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………… din …………., str. ……………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul […]

model...