CONTRACT de CESIUNE

Model CONTRACT de CESIUNE

Între subsemnaţii:
1) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal……, în calitate de cedent şi
2) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal…….., în calitate de cesionar

a intervenit prezentul contract de cesiune în următoarele condiţii:

Subsemnatul……….. cedez … din părţile mele sociale, în număr de … a câte …. lei fiecare, având o valoare totală de … lei, din cadrul S.C…….. d-lui….. Preţul cesiunii este de …lei (…..lei) pe care l-am primit integral de la cesionar, astazi data autentificării prezentului înscris.
Subsemnatul ……….declar că primesc de la d-l …….. un număr de … părţi sociale a câte …lei fiecare, având valoare totală de …lei, preluând în acelaşi timp şi toate depturile şi obligaţiile ce decurg din această cesiune. În acelaşi timp mă oblig ca, în cazul în care voi vinde părţile mele sociale sau o parte din ele, să acord preferinţă cedentului……….
Totodată declar că sunt de acord cu prezentul act, am plătit în întregime preţul cesiunii, am suportat toate cheltuielile ocazionate de prezenta cesiune, urmând a se întocmi ulterior actul adiţional ca urmare a prezentei cesiuni.

Cedent, Cesionar,
………. ………………

model:

CONTRACT de CESIUNE