CONTRACT de vanzare cumpararea notariala

Model CONTRACT de vanzare cumpararea notariala

Contract de vanzare-cumparare incheiat la notariat

Intre subsemnatii:
I. …..a)……….., domiciliat in ……b)….., judetul ……….., str. ………, nr. …, et. …, ap. …, in calitate de vanzator pe de o parte,
si
II. ….c)…….., domiciliat in ……d)……, judetul …………., str. ………., nr. ………., et. …, ap. …, in calitate de cumparator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare in urmatoarele conditii:

1. Subsemnatul …..a)….., declar ca i-am vandut lui ……..c)………… imobilul proprietatea mea situat in ……..f)………,judetul ………., str. …….., nr. …, si compus din e) teren in suprafata de … mp si constructie, cu urmatoarele vecinatati: ….g)………
Imobilul este proprietatea mea, a vanzatorului, in temeiul ….h)…… .
Eu vanzatorul declar ca la data cumpararii acestui imobil eram necasatorit, iar eu cumparatorul declar ca cunosc aceasta situatie. i)
2. Pretul vanzarii este de ……… lei, pe care eu vanzatorul declar ca i-am primit in intregime de la ……….., astazi …………….., data autentificarii prezentului contract. j)
3. Imobilul se vinde liber de orice sarcini, iar eu vanzatorul garantez pe cumparator impotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale. k)
4. Cumparatorul intra in drept si de fapt in stapanirea imobilului vandut de la data autentificarii prezentului contract.
5. Impozitele catre stat, precum si taxele de orice natura datorate pana la data autentificarii prezentului contract privesc pe vanzator.
6. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad in sarcina cumparatorului.
7. Subsemnatul ………… declar ca am cumparat de la ………………, imobilul sus-mentionat cu pretul de ……….. lei pe care i-am platit integral vanzatorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.
Facut in ….l)….., in …… exemplare, astazi …………. .
Vanzator,

Cumparator,

Note
a) Numele si prenumele vanzatorului. Daca imobilul fost dobandit de vanzator in timpul casatoriei, in toate cazurile – cu exceptia celor prevazute de art. 31 din Codul familiei este necesar sa figureze in contract alaturi de vanzator si sotul/sotia lui.
b) Localitatea in care domiciliaza vanzatorul.
c) Numele si prenumele cumparatorului. In cazul in care cumparatorul este casatorit si nu vrea sa fie trecut si celalalt sot in act ca cumparator, se va arata totusi in cuprinsul actului si numele acestuia din urma, mentionandu-se ca bunul cumparat devine bun comun al ambilor soti, in baza art. 30 din Codul familiei.
d) Localitatea in care domiciliaza cumparatorul.
e) Daca obiectul contractului este o cota indiviza dintr-un imobil se va intrebuinta clauza: “Eu …………. declar ca am vandut lui …………… cota indiviza de …. din imobilul situat in ………” etc.
f) Localitatea in care este situat imobilul.
g) In ipoteza in care imobilul este inscris in cartea funciara se va trece numarul de carte funciara si numarul topografic. In aceasta ipoteza, vanzatorul trebuie sa prezinte notarului un certificat eliberat de sectia de carte funciara, certificat din care sa rezulte numele proprietarului care este inscris in cartea funciara pentru imobilul respectiv, individualizarea imobilului si sarcinile care il greveaza. Contractul de vanzare-cumparare va cuprinde pentru imobilele inscrise in cartea funciara, si urmatoarea mentiune: “Subsemnatul ……………. vanzator, autorizez pe cumparator sa ceara Sectiei de carte funciara a Tribunalului ………. intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului vandut, inscris sub nr. carte funciara si nr. topografic …….. al comunei ……….. “.
h) Indicarea titlului de proprietate al vanzatorului. Daca este vorba de un act autentic se va indica numarul de autentificare si transcriere; daca proprietatea vanzatorului este rezultatul dreptului de succesiune, se va arata de la cine este mostenirea, precum si modul in care defunctul a dobandit imobilul si certificatul de mostenitor.
i) Aceasta mentiune se face numai daca imobilul a fost dobandit de vanzator pe timpul cand nu era casatorit.
j) Pretul vanzarii poate fi platit si altfel decat integral. In aceasta ipoteza, clauza referitoare la pret va fi modificata dupa cum urmeaza: “Pretul vanzarii este de ……. lei, din care eu, vanzatorul, am primit …….. lei la data autentificarii contractului, iar restul de lei se va plati pana cel mai tarziu la data de …………… . Pentru garantarea platii restului de pret, vanzatorul se bucura de privilegiul vanzatorului in conditiile art. 1365 C. civ., iar in caz de neplata la termen, functioneaza conditia rezolutorie expresa, fara somatie, punere in intarziere sau cerere de chemare in judecata.”.
k) Cumparatorul trebuie sa prezinte notarului certificatul de sarcini asupra imobilului. In cazul in care nu este prezentat un asemenea certificat, clauza referitoare la sarcini va avea urmatorul continut: “Eu, cumparatorul, declar ca stiu ca imobilul nu este grevat de sarcini si scutesc biroul de notariat de cercetarea lor, ceea ce insa, nu elibereaza pe vanzator de raspunderea pentru evictiune”.
Daca imobilul se vinde cu sarcini ipotecare, clauza asupra pretului se va modifica dupa cum urmeaza: “Pretul vanzarii este de ……….. lei, din care eu vanzatorul am primit la data autentificarii contractului suma de ………. lei, restul de ………. lei reprezentand datoria ipotecara catre …………… in baza actului autentificat sub nr. …. din …… si transcris la …………. sub nr. …., din care ……… trece asupra cumparatorului”.
l) Localitatea ňn care se face contractul.

CONTRACT de vanzare cumpararea notariala