CONTRACT de vanzare actiuni

Model CONTRACT de vanzare actiuni

MODEL DE CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
DE ACTIUNI

Intre:
Fondul Proprietatii de Stat, denumit in continuare F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. ………… sector ……… reprezentat legal prin domnul ………. presedintele Consiliului de administratie, in calitate de vanzator, si
Asociatia ………. cu sediul in ……….., reprezentata legal prin domnul …………, presedintele Consiliului de administratie, in calitate de cumparator, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare de actiuni, conform Normelor metodologice nr. 1/1992 privind procedura standard de privatizare a societatilor comerciale mici prin vanzare de actiuni.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vanzatorul vinde si cumparatorul cumpara, libere de orice sarcini, un numar …….. de actiuni cu o valoare nominala de ………… lei fiecare, in suma totala de …………. lei …….. reprezentand………… % din capitalul social al societatii comerciale cu sediul in ………. denumita in continuare “societate”.

II. TRANSMITEREA PROPRIETATII ACTIUNILOR
Proprietatea asupra actiunilor vandute se transmite la cumparator pe data platii avansului din pretul actiunilor, cu toate drepturile si obligatiile prevazute pentru actionari de legea romana si de prezentul contract.

III. PRETUL
Pretul convenit de parti este de …………. lei pentru fiecare actiune vanduta, in total …………. lei.

IV. MODALITATEA DE PLATA
Partile convin ca plata pretului se face dupa cum urmeaza:
a) suma de ……… lei, reprezentand……… % din pretul contractului se plateste de cumparator in termen de 15 zile de la data semnarii prezentului contract.
Pentru nerespectarea acestui termen de plata cumparatorul va plati vanzatorului o penalitate de 1 % din suma mentionata la alin. 1, pentru fiecare zi de intarziere.
b) suma de ……….. lei, reprezentand restul de …… % din pretul contractului, cumparatorul se obliga sa o plateasca in 4 rate esalonate astfel:

Nr. crt. Data Suma
1. …………. 1 aprilie 1996 ……………
2. …………. 1 aprilie 1997 ……………
3. …………. 1 aprilie 1998 ……………
4. …………. 1 aprilie 1999 ……………
TOTAL ……………

Dobanda pentru plata in rate a sumei de ………… lei este de ………. pe an si se plateste la data scadentei de plata a fiecarei rate.
In cazul in care suma virata de cumparator la data scadentei nu acopera rata plus dobanda datorata, plata este considerata a fi facuta cu prioritate in contul dobanzilor.
In cazul de neplata a unei rate la scadenta, cumparatorul va plati vanzatorului, pe perioada dintre data scadentei si data platii efective, o penalitate de ………. % din valoarea ratei neachitate pentru fiecare zi de intarziere.
Cumparatorul va putea efectua plata anticipata a ratelor.

V. CONTURI
Platile se fac in si din urmatoarele conturi:
Pentru vanzator, cont nr. ……. deschis la Banca …….. Sucursala …….
Pentru cumparator, cont nr. ….. deschis la Banca …….. Sucursala …….

VI. OBLIGATILE SI GARANTIILE VANZATORULUI intr-un contract de vanzare actiuni
1. Vanzatorul declara ca societatea a fost infiintata si a functionat cu respectarea legii si ca, la data semnarii prezentului contract, nu este in stare de faliment si ca este la zi cu plata tuturor impozitelor, taxelor si altor sarcini fiscale exigibile pana la aceasta data, asa cum rezulta din evidentele societatii si cele de la administratia financiara.
2. Vanzatorul declara ca, la data semnarii prezentului contract, societatea nu este obligata la plata de daune si nu este actionata in judecata pentru nerespectare normelor legale privind protectia mediului inconjurator. Vanzatorul nu raspunde pentru daunele la care societatea ar putea fi obligata dupa data semnarii prezentului contract.
3. Vanzatorul atesta ca societatea detine titlul de proprietate asupra terenurilor si cladirilor prevazute in anexa in prezentul contract si raspunde fata de cumparator pentru linistita posesie a acestora, conform art. 1336 din Codul civil.
4. Vanzatorul nu raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor proprietatea societatii.
5. Vanzatorul, in calitate de proprietar al actiunilor ce fac obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare garanteaza cumparatorului ca nu exista drepturi apartinand tertilor asupra acestor actiuni.

VII. OBLIGATIILE SI GARANTIILE CUMPARATORULUI / cesiune actiuni
1. Cumparatorul atesta ca a putut verifica realitatea declaratiilor vanzatorului prevazute la pct. VI, subpunctele 1, 2 si 3.
2. Cumparatorul declara ca a luat cunostinta de toate contractele civile si comerciale incheiate de societate, care sunt in curs de executare la data semnarii prezentului contract si se obliga sa nu tina raspunzator pe vanzator pentru nici un prejudiciu ce ar decurge din acestea.
3. Cumparatorul, in calitate de actionar majoritar al societatii, se obliga ca Adunarea generala a actionarilor sa nu aprobe:
a) modificarea, timp de 5 ani de la data semnarii prezentului contract, a obiectului principal de activitate al societatii prevazut in statutul acesteia;
b) vanzarea, intr-o perioada de 5 ani de la data semnarii prezentului contract, a vreunuia din actele prevazute in anexa la prezentul contract; in acest sens, cumparatorul se obliga sa prevada in statutul societatii aceasta atributie a adunarii generale a actionarilor.
In cazul in care nu se respecta obligatia prevazuta la lit. b, iar sumele obtinute din vanzarea unui activ nu sunt utilizate pentru reinvestire in societate, cumparatorul va plati F.P.S. suma reprezentand diferenta intre pretul obtinut din vanzarea activului si valoarea contabila a acestuia la data semnarii prezentului contract.
4. Societatea utilizeaza, la data semnarii prezentului contract, salariati cu contract de munca pe durata nedeterminata. Cumparatorului, se obliga sa faca toate demersurile necesare pentru ca societatea sa mentina acest numar de locuri de munca o perioada de 2 ani de la data semnarii prezentului contract.
5. Cumparatorul garanteaza ca informatiile si datele referitoare la situatia societatii, prezentate la data ofertei de cumparare, cat si in cadrul investigatiilor si expertizelor ulterioare, care au stat la baza stabilirii conditiilor de vanzare-cumparare a actiunilor, sunt complete si reale.
6. Cumparatorul este obligat sa plateasca pretul in conditiile prevazute la punctul 4.
Pentru garantarea platii integrale a pretului actiunilor vandute de F.P.S., cumparatorul constituie drept gaj actiunile cumparate de la acesta. F.P.S. si cumparatorul sunt de acord ca actiunile constituite drept gaj sa fie predate si indisponibilizate, in numele F.P.S., la sediul societatii, pana la data platii integrale a pretului.
Despre gajarea actiunilor se vor face mentiuni in Registrul actionarilor societatii.
Cumparatorul se obliga sa permita F.P.S. ca oricand sa verifice existenta si integritatea actiunilor gajate.

VIII. ELIBERAREA ACTIUNILOR
Actiunile vandute de F.P.S. se elibereaza cumparatorului la data platii sumei prevazute la pct. IV lit. a, procedandu-se potrivit pct. VII, subpunctul 6. Aceste actiuni vor fi eliberate actionarilor numai dupa plata integrala catre F.P.S. a pretului actiunilor vandute.

IX. NULITATII
Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

X. FORTA MAJORA
Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc o perioada mai mare de sase luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

XI. LITIGII
Vanzatorul si cumparatorul convin ca litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, sa fie supuse instantelor judecatoresti competente.

XII. LEGEA APLICABILA
Prezentul contract este supus legii romane.

XIII. ALTE CLAUZE
Prezentul contract are valoarea de cesiune de actiuni conform art. 64 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, si, in baza acestuia si a Programului de distribuire a actiunilor, se vor efectua inregistrarile corespunzatoare in Registrul actionarilor societatii.
Toate costurile lucrarilor de investigare suplimentare sau expertize specifice, a caror executare este ceruta de cumparator, sunt in sarcina sa.
Anexa cuprinzand lista terenurilor si cladirilor societatii face parte integranta din prezentul contract.
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre partile contractante.
Intocmit in patru exemplare, cate doua exemplare pentru fiecare parte contractanta.

Semnat azi …………..

Vřnzđtor, Cumpđrđtor,

FONDUL PROPRIETń÷II DE STAT ASOCIA÷IA…………….
……………………… PREőEDINTELE………….

PREőEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRA÷IE
……………………….

model: ,

CONTRACT de vanzare actiuni