CONTRACT de audit financiar si de certificare a bilantului

Model CONTRACT de audit financiar si de certificare a bilantului

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………, str. ………………………………….. nr. ……………………., bloc …………, scara ……….., etaj ………, apartament …….., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. ………………………………. din ……………………………, având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de ………………………, cu funcţia de …………………………, în calitate de prestator, pe de o parte, şi
sau
1.1. D*) ………………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………………………………….. sector/judeţ ……………………………………………., fiul lui ……………………………………………. şi al …………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………. nr. ………………….., eliberat de ………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………………., în calitate de prestator, pe de o parte, şi
1.2. S.C. …………………………………………………………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. ………………………………………… nr. ……………, bloc ………., scara ……….., etaj ………, apartament ………., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………, sub nr. ………………. din ……………………………………, cod fiscal nr. …………………………… din ……………………….., având contul nr. ………………………………………….., deschis la ………………………………………, reprezentată de ……………………….., cu funcţia de …………………….., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) …………………………………….., str. ……………………………… nr. …………….., bloc ……, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ …………………………………………., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………………. din …………………………….., a Tribunalului …………………………, codul fiscal nr. ……………………….. din ……………………, având contul nr. …………………., deschis la ……………………….., reprezentată de ……………………., cu funcţia de ……………………….., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………, str. ……………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …….., etaj …….., apartament ………, sector/judeţ …………………………………………, posesoarea autorizaţiei nr. …………….. din ………………, eliberată de Primăria ………………………., codul fiscal nr. ………………………………… din ………………………., având contul nr. ………………………………, deschis la …………………………………, reprezentată de …………………………………………………, cu funcţia de ……………………………………………………………………, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
sau
1.2. (numele şi prenumele) …………………………………….. cu sediul în (localitatea) …………………………., str. ………………………………………… nr. ……….. bloc ……, scara …….., etaj ……., apartament …….., sector/judeţ …………………………….., posesorul autorizaţiei nr. ………………………………………………. din ………………………….., eliberată de Primăria ………………………, codul fiscal nr. …………………… din ………………………….., având contul nr. …………………………….. deschis la ………………………….. persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
sau
1.2. D ……………………………………………………………….. domiciliat în ……………………………………………., str. ………………………………………….. nr. …….., bloc ….., scara ……., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) ……………………….., sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al ………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ………. numărul ………………….., eliberat de …………………………. la data de ………………….., cod numeric personal …………………., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de audit financiar şi de certificare a bilanţului contabil în baza Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, aprobată prin Legea nr. 42/1995, modificată ulterior, cu respectarea următoarelor clauze:

___________________
*) Se mai înscrie, în plus, menţiunea: “… înscrisă în Tabloul Corpului Experţilor şi Contabililor Autorizaţi din România cu certificat/carnet de membru nr. ……./………. (se anexează în xerocopie certificatul/carnetul de membru şi chitanţa de plată a cotizaţiei anuale).

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul, în calitate de auditor, se obligă să procedeze la examinarea profesională sistematică a activităţilor financiar-contabile şi la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelităţii imaginii date de conturile anuale ale societăţii (bilanţ, cont de profit şi pierdere inclusiv anexe).
2.2. În scopul ameliorării calităţii şi urmăririi informaţiilor financiar-contabile, auditul se va aplica în cursul anului, la principaleIe şase conturi ale activităţii unităţii patrimoniale, şi anume:
a) cumpărările;
b) vânzările;
c) imobilizările;
d) stocurile;
e) trezoreria;
f) fluxul de numerar.
2.3. Opiniile auditorului*) cu privire la conturile anuale vor fi prezentate în “Raportul de audit” şi se vor sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul anului, prezentate în anexe, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la:
a) operaţiile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu al regiei;
b) inventarierea patrimoniului şi modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum şi cuprinderea rezultatului inventarierii în bilanţul anual;
c) organizarea gestiunilor de valori materiale, precum şi a evidenţelor analitice şi sintetice a elementelor patrimoniale;
d) ţinerea la zi a contabilităţii;
e) preluarea corectă în balanţa de verificare a datelor din conturile sintetice şi concordanţa dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică;
f) întocmirea bilanţului contabil pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice şi respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia şi a anexelor sale;
g) evaluarea patrimoniului în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
h) întocmirea contului de profit şi pierdere pe baza datelor din contabilitatea perioadei de raportare;
i) stabilirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a profitului net şi punctul de vedere referitor la destinaţia acestuia, propuse de consiliul de administraţie (administratorul societăţii);
j) situaţia creditelor şi a altor împrumuturi ale unităţii patrimoniale şi garantarea acestora;
k) propuneri de măsuri, pentru a fi avute în vedere de consiliul de administraţie (administrator) sau de adunarea generală a asociaţilor ori a acţionarilor.
2.4. Rezervele, precum şi refuzul de certificare a conturilor vor fi, în prealabil, notificate conducerii societăţii, cu arătarea motivelor şi a mărimii impactului asupra conturilor, cu menţionarea explicaţiilor şi/sau observaţiilor primite.

___________________
*) Opiniile auditorului pot fi prezentate în rapoarte intermediare pe fiecare ciclu – în cursul anului.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Prestatorul se obligă:
a) să asigure deplină confidenţialitate tuturor lucrărilor;
b) să predea raportul în termen de …………………….. de la încheierea prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se obligă:
a) să plătească prestatorului un onorariu de (în cifre şi litere) ………………………………………. în numerar/prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, pe bază de stat de plată/factură fiscală;
b) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea lucrărilor şi prestaţiilor şi să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Lucrările de audit financiar şi de certificare a bilanţului contabil se vor executa de:*)
4.2. Prezentul contract s-a. încheiat în ………..exemplare, .din care un exemplar rămâne la beneficiar, un exemplar la prestator, iar un exemplar se depune la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala ……………….. .

PRESTATOR

BENEFICIAR

_______________
*) În cazurile în care lucrarea se execută de o societate de expertiză, se înscriu toţi experţii care participă la ea cu: numele şi prenumele, domiciliul, telefonul şi profesia, pentru fiecare.

CONTRACT de audit financiar si de certificare a bilantului