Modele de Acte constitutiveSocietate comerciala mixta, cu participare straina

Act din categoria Acte constitutive

Intre: 1. S.C. ………….. cu sediul in Romania, localitatea ……….. strada ……….. nr. …. judetul …………, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………….. reprezentata prin Director General ………….. si Director Economic ………….. pe de o parte si 2. Firma ………… cu sediul in statul …………. orasul …………. inregistrata la primaria orasului ……………….. sub nr. ………….. […]

model...

Societate comerciala mixta (asociere intre doua societati)

Act din categoria Acte constitutive

CAPITOLUL I. PARTILE Acest CONTRACT se incheie la data de ………, intre ……………., cu sediul in …………., si ……………., cu sediul in ……………… CAPITOLUL II. FORMAREA SOCIETATII MIXTE A. Cei doi asociati ………… si ………………. sunt de acord sa se asocieze intr-o societate mixta cu scopul limitat de a ………………. (se enunta obiectul de activitate). […]

model...

Societate comerciala in comandita simpla

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii …………………… (nume, prenume, domiciliu, cetatenie, buletin de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, denumirea, sediul si nationalitatea, comanditar, dupa caz, comanditat) am convenit asupra incheierii prezentului contract de constituire a unei societati in comandita simpla. CAPITOLUL I FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI OBIECTUL SOCIETATII Art. 1. – Forma societatii este in comandita simpla, iar denumirea […]

model...

Societate comerciala cu raspundere limitata mai multi asociati

Act din categoria Acte constitutive

Intre subsemnatii, – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………….la data de ………… Si – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de […]

model...

Act constitutiv

Act din categoria Acte constitutive

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII “………..” S.R.L. Intre subsemnaţii, …………., născut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………….la data de ………… …………., născut(a) in ……… la […]

model...

Act de mecenat

Act din categoria Acte constitutive

I. Subscrisa: 1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la …………….…………………………., reprezentată de ………………………., cu […]

model...

Act constitutiv SRL

Act din categoria Acte constitutive

AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ “…”SRL (model orientativ) I. Elementele de identificare a asociaţilor Art.1 – Prezentul contract se încheie între: 1) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul ui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de […]

model...

Act constitutiv de societate pe actiuni si in comandita pe actiuni

Act din categoria Acte constitutive

al Societatii comerciale ……………… S.A./S.C.A. Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni/in comandita pe actiuni …………………………… S.A./S.C.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii: 1. (numele si prenumele asociatului) ………………………………………….., nascut in (localitatea si judetul/sectorul) ………………………. domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul) ……………………….. str. ………………………. nr. ……, bloc …….., scara ……., etaj ……., ap. […]

model...

Act constitutiv de societate cu raspundere limitata (pluralitate de asociati)

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii: 1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ……………………………… sector/judet ………………………, fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal […]

model...

Act constitutiv societate cu raspundere limitata, asociat unic

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatul(a) …………, de cetatenie romana, nascut(a) in data de ………… in …………, domiciliat(a) in ……… str. ………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sector ………), posesor(e) a buletinului de identitate seria ….. nr. ………, eliberat de ……….. a Mun./Or. ……… la data de ………., in calitate de asociat(a) unic, am hotarat […]

model...