Modele de DiverseDecizie de desfacere a contractului individual de munca

Act din categoria Diverse

Nr. ……………….. din ……………….. Având în vedere1) …………………………………… . Å¢inând seama de2) …………………………. ÃŽn temeiul prevederilor3) art. ….. din ……………………. DISPUN: 1. Acel Contract individual de munca încheiat cu Dl/Dna ………………… încadrat în funcÅ£ia (meseria) ……………………… la4) ……………………………… se desface începând cu data de …………………, dată la care expiră preavizul de 155) zile lucrătoare la […]

model...

Declaratie pe propria raspundere Protectia Muncii

Act din categoria Diverse

Unitatea: …………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. D E C L A R A T I E pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii ………….., reprezentata (denumirea persoanei juridice sau fizice) de…………………………… in calitate de …………………….., cu sediul social / adresa in localitatea…………………str. …………………nr. ……. bl. ………. sc. ……. et. ………ap. …….. judetul / sectorul. …………….., […]

model...

Adeverinta salariat

Act din categoria Diverse

SC SOCIETATE SRL Cod fiscal: R 012345678 Strada Strada numarul 5 Sectorul 7, Localitate ADEVERINTA Prin prezenta se adevereste ca domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, este angajat (salariat) al societatii SC Societate SRL in functia de ………… . […]

model...

Oferta de donatie

Act din categoria Diverse

1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ ………………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) …………………….. sector/judeÅ£ ……………………………, fiul lui ………………………………. ÅŸi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., […]

model...

Delegatie

Act din categoria Diverse

SC SOCIETATE SRL Cod fiscal: R1234567 Strada Numelui nr.4 Sect.3, Bucuresti DELEGATIE Domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, angajat al societatii in functia de ……………… este imputernicit sa reprezinte firma noastra la Administratia Fianciara / Oficiul Postal / Banca […]

model...

Act aditional cu clauza de confidentialitate

Act din categoria Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………….. în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a ………………… ÃŽncheiat astăzi ……………………. la …………………………… ÃŽntre: Angajatorul • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeÅ£/sector ……………………….., înregistrată […]

model...

Acord de transfer

Act din categoria Diverse

ÃŽncheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PÄ‚RÅ¢ILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeÅ£ul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin SentinÅ£a civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcÅ£ia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, ÅŸi 1.2. Clubul ……………………………………… cu […]

model...

Act aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a ……….. ÃŽncheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. ÃŽntre: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeÅ£ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...

Angajament de garantie

Act din categoria Diverse

Subsemnatul(a)……………………………….domiciliat(ă) în …………………………………., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ………….. nr. …………………. eliberat de ……………………….. la data de …………………….., angajat al S.C. ……………………………………………….. cu sediul în ……………………… în funcÅ£ia de …………………………………… având un salariu lunar brut de …………………………… lei, mă oblig prin prezentul înscris să-l garantez integral pe numitul (a) ………………………………. domiciliat(ă) în……………………………………………….identificat (ă) cu B.I./C.I. […]

model...

Nota de lichidare

Act din categoria Diverse

Unitatea____________________ Exemplar 1 Sediul _____________________ Se inmaneaza persoanei incadrate NOTA DE LICHIDARE Numele____________________________ Prenumele______________________ Nr.matricol__________________ Functia___________________ locul de munca _________________________________________________________________ Poseda carnet de munca: seria_________________________________________ Motivul incheierii notei de lichidare 1)__________________________________ la data de ____________________ 1) se va inscrie motivul lichidarii: desfacerea contractului de munca conform art. ____________________ din Codul Muncii. Natura debitului *) Titlul […]

model...

model: