Modele de DiverseDecizie de desfacere a contractului individual de munca

Act din categoria Diverse

Nr. ……………….. din ……………….. Având în vedere1) …………………………………… . Ţinând seama de2) …………………………. În temeiul prevederilor3) art. ….. din ……………………. DISPUN: 1. Acel Contract individual de munca încheiat cu Dl/Dna ………………… încadrat în funcţia (meseria) ……………………… la4) ……………………………… se desface începând cu data de …………………, dată la care expiră preavizul de 155) zile lucrătoare la […]

model...

Declaratie pe propria raspundere Protectia Muncii

Act din categoria Diverse

Unitatea: …………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. D E C L A R A T I E pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii ………….., reprezentata (denumirea persoanei juridice sau fizice) de…………………………… in calitate de …………………….., cu sediul social / adresa in localitatea…………………str. …………………nr. ……. bl. ………. sc. ……. et. ………ap. …….. judetul / sectorul. …………….., […]

model...

Adeverinta salariat

Act din categoria Diverse

SC SOCIETATE SRL Cod fiscal: R 012345678 Strada Strada numarul 5 Sectorul 7, Localitate ADEVERINTA Prin prezenta se adevereste ca domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, este angajat (salariat) al societatii SC Societate SRL in functia de ………… . […]

model...

Oferta de donatie

Act din categoria Diverse

1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ……………………………, fiul lui ………………………………. şi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., […]

model...

Delegatie

Act din categoria Diverse

SC SOCIETATE SRL Cod fiscal: R1234567 Strada Numelui nr.4 Sect.3, Bucuresti DELEGATIE Domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, angajat al societatii in functia de ……………… este imputernicit sa reprezinte firma noastra la Administratia Fianciara / Oficiul Postal / Banca […]

model...

Act aditional cu clauza de confidentialitate

Act din categoria Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………….. în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ………………… Încheiat astăzi ……………………. la …………………………… Între: Angajatorul • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………….., înregistrată […]

model...

Acord de transfer

Act din categoria Diverse

Încheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PĂRŢILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeţul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcţia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, şi 1.2. Clubul ……………………………………… cu […]

model...

Act aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ……….. Încheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. Între: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeţ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...

Angajament de garantie

Act din categoria Diverse

Subsemnatul(a)……………………………….domiciliat(ă) în …………………………………., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ………….. nr. …………………. eliberat de ……………………….. la data de …………………….., angajat al S.C. ……………………………………………….. cu sediul în ……………………… în funcţia de …………………………………… având un salariu lunar brut de …………………………… lei, mă oblig prin prezentul înscris să-l garantez integral pe numitul (a) ………………………………. domiciliat(ă) în……………………………………………….identificat (ă) cu B.I./C.I. […]

model...

Nota de lichidare

Act din categoria Diverse

Unitatea____________________ Exemplar 1 Sediul _____________________ Se inmaneaza persoanei incadrate NOTA DE LICHIDARE Numele____________________________ Prenumele______________________ Nr.matricol__________________ Functia___________________ locul de munca _________________________________________________________________ Poseda carnet de munca: seria_________________________________________ Motivul incheierii notei de lichidare 1)__________________________________ la data de ____________________ 1) se va inscrie motivul lichidarii: desfacerea contractului de munca conform art. ____________________ din Codul Muncii. Natura debitului *) Titlul […]

model...

model: