CONTRACT de Credit

Model CONTRACT de Credit

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE – Contract de credit
1.1. Banca ……………………. S.A., sucursala (filiala, agenţia) ……………. cu sediul social în ……………. str. ………………… nr. ………, sector/judeţ ………………, în baza împuternicirii Consiliului de administraţie nr. ……….. din …………, reprezentată prin …………… având funcţia de ………….. şi …………………. având funcţia de ……….., denumită în cuprinsul prezentului contract şi „banca”, în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………., str. …….. nr. ………….., bloc ….., scara ……, etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …….înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……., sub nr. ……. din ……………, cod fiscal nr. …………….. din …………., având contul nr. ……………., deschis la …………., reprezentată de ………, cu funcţia de ………, în calitate de împrumutat, pe de altă parte,
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia ……….., cu sediul în (localitatea) ………….., str. ……… nr. ……, bloc …….., scara …., etaj ……….., apartament ……….., sector/judeţ ……., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………. din …..a Tribunalului ……., codul fiscal nr. ……… din ………, având contul nr. ….. deschis la ………., reprezentată de ……….. cu funcţia de …………, în calitate de împrumutat, pe de altă parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ………., cu sediul în (localitatea) ……, str. ……….. nr. ……., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……, posesoarea autorizaţiei nr. ………. din ………., eliberată de Primăria ……., codul fiscal nr. ……….. din …….., având contul nr. ……. deschis la ……………., reprezentată de …………., cu funcţia de …………… în calitate de împrumutat, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de credit, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI de Credit
2.1. Banca acordă împrumutatului un credit în valoare de ………… lei pe termen de ………….. în scopul …………… sub forma …………………. .
2.2. Creditul de credit aprobat de Consiliul de administraţie se află la dispoziţia împrumutatului, integral, la data semnării prezentului contract.
sau
2.2. Creditul aprobat de Consiliul de administraţie se pune la dispoziţia împrumutatului, sub formă de limită de creditare trimestrială/semestrială, astfel:
a) Trimestrul/Semestrul I …………………. lei;
b) Trimestrul/Semestrul II ……………\…….. lei;
c) Trimestrul III …………….. lei;
d) Trimestrul IV …………… lei.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Creditul se acordă pe o perioadă de ……………. începând cu data de …… şi până la data de ……………………… .
3.2. Durata contractului poate fi prelungită prin act adiţional.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Banca percepe pentru creditul acordat următoarele comisioane:
a) Comisionul iniţial, de angajament, în procent de ……… % din valoarea creditului aprobat – la semnarea contractului de credit.
b) Comision de urmărire (gestionare) a respectării condiţiilor contractuale în procent de ……. % pe …………. calculat de la data acordării, pe toată durata de creditare asupra soldului creditului existent în ziua de …………… a fiecărei luni, calculat lunar pe întreaga perioadă de creditare.
c) Comisionul de neutilizare în procent de ………. % pe trimestru/an, calculat zilnic asupra sumei neutilizate din credit, la datele şi în valorile stabilite în contract.
4.2. a) Creditul se acordă cu o dobândă de …….. % pe an.
b) Pe parcursul utilizării şi rambursării creditului, banca poate indexa procentul de dobândă în conformitate cu costul resurselor de creditare şi cu dobânda de refinanţare practicată de Banca Naţională a României. Noul procent al dobânzii se comunică împrumutatului în scris, în termen de …….. zile de la aprobarea ei de Consiliul de administraţie al băncii şi se aplică asupra soldului creditului existent la data modificării dobânzii.
c) Dobânda calculată pentru prezentul contract de credit se încasează decadal/lunar de bancă, cu prioritate, direct din contul de disponibilităţi, pe bază de notă contabilă, eliberându-se împrumutatului extrasul de cont la care se anexează o copie a notei contabile.
V. RAMBURSAREA CREDITULUI de credit
5.1. În cazul în care limita de credit care s-a stabilit pentru unul dintre trimestre/semestre este inferioară limitei aferente trimestrului anterior, banca poate eşalona rambursarea diferenţei dintre cele două limite, cu ocazia analizei trimestriale/semestriale efectuate la împrumutat.
5.2. Eşalonarea rambursării va face obiectul unui act adiţional la prezentul contract, iar termenele stabilite nu pot depăşi ultima zi lucrătoare a trimestrului următor.
5.3. În cazul nerambursării ratelor de credit la termenele stabilite prin grafic, banca este îndreptăţită să treacă ratele la restanţă în ziua următoare expirării termenului şi să încaseze de la împrumutat o dobândă majorată cu ………… puncte pe an.
5.4. Creditul poate fi rambursat, iar contractul poate fi reziliat de către împrumutat şi înainte de scadenţă, integral sau parţial, numai cu acceptul şi în condiţiile stabilite de bancă.
VI. GARANŢII
6.1. Împrumutatul garantează creditul cu*)
a) …………………..;
b) ……………………;
c) ………………….. .
6.2. Garanţiile sunt indivizibile până la rambursarea integrală a creditului care face obiectul prezentului contract.
6.3. Prezentul contract intră în vigoare numai dacă s-a transcris contractul de ipotecă în cartea funciară şi dacă a fost înregistrată la societatea de asigurare cesiunea dreptului la despăgubiri în favoarea băncii, pentru bunurile ipotecate şi gajate.
VII. DREPTURI ALE BĂNCII – Contract de credit
7.1. Banca are dreptul să anuleze sau să reducă cuantumul creditului aprobat, în cazuri justificate, după expirarea unui preaviz de cel puţin 5 zile, care se comunică, în scris, împrumutatului în următoarele situaţii:
a) în cazul în care necesarul de credit este sub nivelul prevăzut în prezentul contract, aferent trimestrului/semestrului pentru care s-a efectuat analiza semestrială;
b) atunci când indicatorii de performanţă financiară (grad de îndatorare, lichiditate imediată, solvabilitate patrimonială, rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale, gradul de acoperire a cheltuielilor din încasări) înregistrează niveluri sub cele avute în vedere în momentul acordării creditului şi care pot conduce la nerambursarea lui conform prevederilor prezentului contract şi ale actelor adiţionale. Totuşi, banca poate decide continuarea creditării in prezentul contract de credit, în alte condiţii de dobândă şi de garantare a creditului, începând cu prima zi a lunii următoare celei prevăzute pentru depunerea bilanţului contabil, a situaţiei patrimoniale sau, după caz, a întocmirii balanţei de verificare. Dreptul de decizie aparţine băncii, iar împrumutatul se obligă să accepte, necondiţionat, noile condiţii de creditare:
– în cazul înregistrării de pierderi;
– în cazul furnizării unor date nereale;
– în cazul derulării activităţii prin conturi deschise la alte bănci.
7.2. Banca este în drept să întrerupă, imediat, fără preaviz, utilizarea de către împrumutat a creditului aprobat, în cazul în care:
a) acesta a încălcat condiţiile contractuale sau
b) situaţia economică şi financiară a acestuia nu mai asigură condiţii de rambursare.
7.3. Neplata ratelor şi a dobânzilor aferente creditului de credit acordat, precum şi nerespectarea vreunei clauze a contractului dau, de asemenea, băncii dreptul să retragă imediat creditul şi dobânzile datorate din contul de disponibilităţi al împrumutatului, iar atunci când acest lucru nu este posibil se va trece la recuperarea debitului prin executare silită.
7.4. Banca nu preia riscul politic sau cel provocat de calamităţi naturale şi nu răspunde de autenticitatea documentelor pe care le prezintă împrumutatul.
VIII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR intr-un Contract de Credit
8.1. Banca se obligă:
a) să pună la dispoziţia împrumutatului creditul aprobat de Consiliul de administraţie, la termenele stabilite;
b) să comunice împrumutatului, în scris, procentul indexat al dobânzii în termen de ……… zile de la data aprobării lui;
c) să elibereze împrumutatului documente contabile, extrase de cont ale operaţiunilor efectuate.
8.2. Împrumutatul se obligă:
a) să respecte prevederile prezentului contract şi ale anexelor acestuia, precum şi cele ale actelor adiţionale;
b) să asigure şi să participe cu resurse proprii la realizarea obiectului creditării în proporţie de …………….. %, adică …………. lei;
c) să folosească creditul primit numai în scopul pentru care a fost solicitat şi aprobat, în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
d) să restituie băncii creditul primit, potrivit graficului-anexă la contract şi să plătească dobânzile şi comisioanele bancare în cuantumurile şi la termenele convenite în contract;
e) să reflecte, la zi şi corect, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile legate de utilizarea şi rambursarea creditului, în conformitate cu normele legale în vigoare;
f) să plătească băncii cheltuielile de urmărire efectuate de aceasta pentru recuperarea creditelor nerambursate la scadenţă;
g) să solicite acordul băncii, în cazul modificării actelor constitutive (divizare, fuziune etc.) care au implicaţii asupra obligaţiilor pe care şi le-a asumat prin prezentul contract;
h) să păstreze în bune condiţii şi să nu înstrăineze garanţiile care au stat la baza acordării creditelor;
i) pe întreaga derulare a creditului respectiv, până la restituirea acestuia şi la plata dobânzii, să-şi deruleze întreaga activitate şi să-şi păstreze disponibilităţile prin conturi deschise exclusiv la Banca …………………. . Nerespectarea acestei condiţii atrage sistarea creditului, iar obligaţia de restituire a lui devine scadentă de îndată, indiferent de termenele stabilite prin contract, iar pentru creditul restant dobânda se majorează cu ……… puncte peste dobânda stabilită de bancă aplicată creditelor restante;
j) să depună la bancă, balanţele de verificare, bilanţurile contabile şi conturile de profit şi pierderi, precum şi anexele la acestea, în termen de ……………. zile de la depunerea acestora la administraţia financiară competentă. În cazul nedepunerii la bancă a documentelor respective în acest termen, banca este în drept să majoreze în mod unilateral dobânda la creditele acordate cu ………….. puncte;
k) pe toată durata derulării creditului şi până la rambursarea integrală a acestuia, să permită băncii verificarea situaţiei economico-financiare proprii, să respecte destinaţia creditului aprobat şi existenţa permanentă şi integrală a garanţiilor şi asigurarea acestora. În acest scop, împrumutatul se obligă să pună la dispoziţia băncii documentele necesare şi să permită accesul personalului împuternicit al acesteia în incinta societăţii pentru efectuarea de verificări pe teren. Nerespectarea de către împrumutat a acestor obligaţii dă dreptul băncii să retragă creditul înainte de scadenţă.
IX. CLAUZE FINALE – CONTRACT DE CREDIT
9.1. Prezentul contract, care are valoare de înscris autentic, precum şi garanţiile constituite de împrumutat constituie titlu executoriu, conform art. 56 din Legea bancară nr. 58/1998.
9.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
9.3. Prezentul contract s-a încheiat în ………… exemplare, din care ………, astăzi ……….. …………………., data semnării lui.

BANCA

ÎMPRUMUTATUL

____________
*) În cazul în care garanţia se realizează prin constituirea unei ipoteci, se va menţiona numărul contractului de ipotecă şi numărul sub care este transcris în cartea funciară.

model:

CONTRACT de Credit