Contract de Prestari servicii 2

Model Contract de Prestari servicii 2

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala ………………………… cu sediul in ………………………………. telefon …………………. fax ………………… inmatriculata in Registrul Comertului…. ………… sub nr. ………………… avand cont curent nr. ……………………. deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………….. prin reprezentanti legali in calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR si
Dl./D-na. ………………………………. domiciliata in …………………………. telefon ………………….. fax ……………….. identificat cu BI seria …… nr. …………. eliberat de ……………. la data de ………………. de profesie ………….. calificat ca ……………… in calitate de PRESTATOR am convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii, cu urmatoarele clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului consta in prestarea (executarea) urmatoarelor servicii (lucrari) de catre prestator beneficiarului ……………………………………………………………………..
Art. 3. REMUNERATIA CONVENITA
Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciile prestate suma de ………………….. lei, platibila esalonat, la data de ……………. suma de …………. iar la data de …………….., in ziua predarii lucrarilor suma de …………………. lei.
Art. 4. TERMENUL DE EXECUTARE (PREDARE)
Termenul de executare (predare) al serviciilor (lucrarilor) este la data de ………………… . Timpul de lucru este de …….. ore zilnic, in zilele de ………………. ale saptamanii, orele ……………..
Art. 5. ALTE CLAUZE
1. Calitatea lucrarilor …………………………….
2. Garantii pentru lucrari timp de …………………..
3. Impozitele si taxele datorate catre stat, nascute din contract, vor fi achitate de beneficiar.
Art. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
1. Denuntarea unilaterala a contractului de prestari servicii este interzisa sub sanctiunea penalizarii de ….% din valoarea ramasa neexecutata din onorariul pentru lucrarile prevazute in contract.
2. Partea in culpa pentru nerespectarea partiala sau totala ori pentru efectuarea defectuoasa a clauzelor contractuale se obliga sa plateasca despagubiri.
3. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse sau pagubele constatate la lucrarile executate sau serviciile prestate constatate de beneficiar timp de 3 ani de la data incheierii prezentului contract de prestari servicii.
4. Prestatorul raspunde pentru respectarea regulilor de comportare si disciplina stabilite pentru toti salariatii.
5. Prestatorul raspunde pentru confidentialitatea lucrarilor sau serviciilor.
Prezentul contract de prestari servicii a fost redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
EXECUTANT,

Contract de Prestari servicii 2