Contract de asociere in participatiune

Model Contract de asociere in participatiune

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala ……….X………………… cu sediul social in ……………… str. ………………. nr. …… judetul/sector al municipiului Bucuresti ………………. inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ……….. avand contul de virament nr. ……………….. deschis la Banca ……………….. reprezentata legal prin ………………
Societatea Comerciala ………..Y……….. cu sediul social in ……………….. str. …………….. nr. ……… judetul/sector al municipiului Bucuresti ……………… inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ………. avand contul de virament nr. …………. deschis la Banca ………………… reprezentata legal prin …………………
Art. 2. DISPOZITII GENERALE
Asociatia creata prin prezentul contract are ca temei legal art. 251-256 din Codul Comercial, este o asociatie fara personalitate juridica, creata in baza Hotararii Adunarii Generale a asociatilor din ……………………… din data …………………….. si Hotararea Adunarii Generale a asociatiilor din ………………………
Asociatia isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii:
a) asistenta comerciala financiara, manageriala si juridica a fiecarui asociat;
b) prioritate in prestare de servicii in vederea realizarii scopului asociatiei;
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o perioada de 6 luni, termenul curgand din data de ………………….. pana la data de ………………….. .
Durata contractului poate fi prelungita, cu acordul partilor, prin act aditional.
Art. 4. OBIECTUL ASOCIATIEI
Partile asociate convin ca impreuna sa desfasoare activitati rentabile avand ca obiect dezvoltarea afacerilor bazate pe productia de …………………. .
In vederea realizarii scopului precizat mai sus, urmatoarele activitati se vor realiza in comun:
a) …..,
b) …..,
c) …..,
d) orice alta activitate care ar fi rentabila si care va f convenita de parti, prin acte aditionale.
Art. 5. CONTRIBUTIA FIECAREI PARTI LA REALIZAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE COMUNE CONVENITE
a) Societatea Comerciala …………X………………….. pentru realizarea activitatilor economice comune convenite contribuie cu:
– aport social care consta din ………………….. lei, in numerar ……………… lei, in natura: …………………………… in valoare de …………. lei;
Acest aport social va fi varsat pana la data de ………………..
b) Societatea Comerciala …………Y………………… …. pentru realizarea activitatilor economice comune convenite contribuie cu:
– aport social care consta din ………………… lei, in numerar ………………… lei;
Acest aport social va fi varsat pana la data de ……………………
Art. 6. CONDITIILE DE CONDUCERE SI DE ADMINISTRATIE A ASOCIATIEI
Asociatia va fi condusa de un consiliu de administratie si conducere format din 4 membri, cate 2 la fiecare societate comerciala asociata, care vor fi desemnati din partea Societatii Comerciale ……….X……………… de catre Adunarea Generala a Asociatilor, iar din partea Societatii Comerciale …………Y……………….. de catre Adunarea Generala a Asociatilor.
In caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asociatiei sau in cazul in care unul din acesti membri se afla in imposibilitatea de exercitare a calitatii acordate (deces, boala, demisie etc.) pe o perioada de cel putin 30 zile, adunarile generale ale celor doua societati asociate vor numi un alt membru in consiliul de administrare si conducere al asociatiei.
Consiliul de administrare si conducere al asociatiei se intruneste in sedinte ordinare lunare, sau de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, in urma convocarii scrise formulate de una din partile asociate si comunicate cu trei zile inainte de data fixarii sedintei. In convocarea scrisa va fi comunicata reprezentantului care face parte din consiliul de administratie si conducere pe baza de semnatura personala de luare la cunostinta.
Pentru validarea deliberarilor consiliului de administrare si conducere al asociatiei, hotararile acestuia se iau cu votul afirmativ a 2/3 din membrii prezenti.
Hotararile consiliului de administrare si conducere sunt consemnate intr-un registru, numerotat, semnat si datat si stampilat de fiecare parte asociata.
Consiliul de administratie si conducere al asociatiei are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia de activitate a asociatiei si programele aferente acesteia;
b) aproba preturile si tarifele pentru produsele si serviciile prestate si comercializate in cadrul asociatiei conform prevederilor legale si stabileste politica preturilor pentru produsele depreciate;
c) stabileste necesarul de marfa si servicii, procedeaza la identificarea furnizorilor potentiali interni/externi si contribuie in proportie egala la asigurarea fondului de marfa;
d) stabileste si aproba necesarul de dotari, modernizari si investitii si le supune aprobarii Consiliului de Administratie si Conducere al Asociatiei;
e) stabileste lunar repartizarea profitului/pierderi intre asociati, potrivit cotelor de participare cuvenite;
f) realizarea de noi investitii, alte decat modernizari, se vor efectua dupa obtinerea aprobarilor de date de Adunarile Generale ale asociatilor;
g) examineaza calculele de eficienta a operatiunilor si stabileste orice alte cheltuieli necesare functionarii asociatiei;
h) stabileste numarul personalului care lucreaza pentru asociatie, atributiile si salariile acestuia;
i) prezinta un raport anual Adunarilor Generale ale celor doua societati privind activitatea desfasurata, pe baza de bilant contabil incheiat la sfarsitul exercitiului financiar;
j) stabileste natura si marimea cheltuielilor de asociatie;
k) hotaraste numai in comun orice alta problema in legatura cu functionarea asociatiei.
Art. 7. MODALITATEA DE IMPARTIRE A REZULTATELOR ACTIVITATILOR ECONOMICE COMUNE DESFASURATE
Impartirea rezultatelor financiare (profit net/pierderi) se va efectua lunar, proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv 50% pentru Societatea Comerciala ……..X…. si 50% pentru Societatea Comerciala ……Y…….. .
Art. 8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care s-a obligat.
Art. 9. CAUZE DE INCETARE A ASOCIERII SI MODALITATEA DE IMPARTIRE A REZULTATELOR DIZOLVARII
Urmatoarele cauze duc la incetarea asocierii:
a) hotararea comuna a celor doi asociati cu obtinerea prealabila a hotararii adunarilor generale a celor asociati;
b) expirarea duratei contractului de asociere;
c) neindeplinirea sau executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele prezentului contract;
d) lichidarea uneia dintre societatile comerciale (indiferent de cauze: faliment, divizare, fuziune etc). Cauza va fi obligatoriu, notificata, scris, celuilalt asociat cu un preaviz de 5 zile de la data aparitiei cauzei;
e) daca asociatia creata nu este rentabila.
Denuntarea unilaterala a prezentului contract de asociere este interzisa sub sanctiunea de daune interese, cu exceptia cauzelor de incetare prevazute mai sus din prezentul contract.
Impartirea rezultatelor dizolvarii se va face cu respectarea regulei generale prevazute de Legea nr. 31/1990, proportional insa cu cota de participare a fiecarui asociat. Adunarile generale ale celor doi asociati vor numi cate doi lichidatori pentru fiecare parte in termen de 10 zile de la aparitia cazului de lichidare, lichidatorii avand obligatiile prevazute de lege. Lichidarea asociatiei se va face pe baza de bilant de lichidare aprobat de adunarile generale ale asociatiilor. La lichidare, partile asociate isi recupereaza fizic mijloacele fizice, obiectele de inventar cu care au contribuit la asociatie, cheltuielile facute, contravaloarea dotarilor indexate cu rata medie lunara a inflatiei.
Art. 10. FORTA MAJORA
Forta majora, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabil in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Art. 11. ALTE CLAUZE NECESARE DESFASURARII ACTIVITAtII ASOCIATIEI
Aderarea unor terte persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai cu acordul ambilor asociati prin hotararea comuna a adunarilor generale a asociatilor dupa ce acestia au efectuat noi calcule de eficienta pe care si le-au insusit.
Toate comunicarile care urmeaza a se efectua intre parti, ca urmare a desfasurarii operatiunilor din prezentul contract de asociere, vor fi facute in scris la sediul fiecarui asociat.
Toate lucrarile de contabilitate, financiare si casierie generala vor fi efectuate prin grija Societatii Comerciale ……X…………… de catre ……………………….., in calitate de administrator si ……………., in calitate de contabil-sef. Controlul financiar va fi exercitat de ambele parti asociate. Toate platile vor fi efectuate prin casieria ………………….. . Evidenta contabila a asocierii va fi efectuata de ……………………. care va intocmi balanta lunara a asociatiei.
Personalul care lucreaza pentru asociatie va f angajat numai de catre societatea comerciala ……….Y………….. pe baza de contract individual de munca, iar plata acestuia va fi hotarata in Consiliul de Administrare si Conducere al asociatiei.
Art. 12. DISPOZITII FINALE
Toate litigiile care ar putea aparea intre partile prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre solutionare instantelor de drept comun competente.
Completarile si modificarile aduse la acest contract nu sunt valabile si opozabile intre partile contractante decat daca sunt facute prin act aditional semnat si stampilat de ambele parti contractante. Membrii consiliului de administratie si conducere sunt imputerniciti numai cu atributiile prevazute in prezentul contract.
Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese.
Prezentul contract de asociere intra in vigoare la data de ……………. si a fost incheiat in baza Hotararilor Adunarilor Generale ale societatilor asociate.

ASOCIAT,
ASOCIAT,

Contract de asociere in participatiune