CONTRACT de VANZARE EXPORT

Model CONTRACT de VANZARE EXPORT

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE
PENTRU EXPORT

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI
Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………….., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. ………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………… functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin ……………….. avand functia de …………………….. cetatean …………. posesor al actului de identitate, pasaport nr. …………… in calitate de EXPORTATOR si
Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……………, str. …………., nr. …., bl. …., et. …, ap. …, telefon …………. fax ……………. inregistrata la ……………. sub nr. ………… avand cont de virament nr. ………………. deschis la Banca …………………. si codul fiscal nr. ………………. functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin ……………….. avand functia de ……………………………… cetatean ……………. posesor al actului de identitate, pasaport nr. ………….., in calitate de IMPORTATOR.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Exportatorul vinde, iar importatorul cumpara la paritate: franco frontiera romana ………………………. in conditiile INCOTERMS 1990 …………………. cantitatea de ………………………… cu optiunea ca exportatorul sa poata mari in continuare cantitatea marfii vandute.
Exportatorul poate majora sau diminua cantitatea de mai sus, cu ……%, in functie de capacitatea mijlocului de transport folosit pe calea ferata.
Art. 3. CANTITATEA
Cantitatea este stabilita in ……….. tone, kg …….. etc, iar pretul in …… (valuta), franco frontiera romano …………… .
Art. 4. PRETUL
Pretul include cheltuielile de transport pana la granita romano …………….. . Pretul este de ……………. USD/tona; kg ……….. etc.
Valoarea totala a marfii vandute in conditiile prezentului contract este de ………………., aceasta putand fi modificata de partile contractante in conditiile art. 2 din prezentul contract.
Art. 5. DATA TRANSPORTULUI
Exportatorul va incepe transportul, in maximum ……. zile de la asigurarea acoperirii bancare a platii, din prezentul contract.
Data transportului este cea din scrisoarea de trasura a caii ferate, la incarcarea totala a garniturii de tren. Esalonarea livrarilor se face in conformitate cu anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.
Art. 6. CALITATEA MARFII
Calitatea marfii este cea inscrisa in fisa tehnica, care constituie anexa nr. 2, la prezentul contract si face parte integranta din acesta.
Certificatul de calitate va fi completat de organele competente ale tarii de origine a marfii, pentru fiecare lot de marfa.
Toate certificatele/documentele se vor completa in limba tarii de origine si in limba engleza.
Art. 7. MARCAREA MARFII
Marfurile vor purta marca care va cuprinde:
a) denumirea fabricatiei;
b) data fabricatiei;
c) greutatea bruto-neto;
d) locul fabricatiei;
e) alte elemente convenite de parti, in functie de specificul marfii/produsului
Art. 8. PREDAREA SI PRELUAREA MARFII
Preluarea cantitativa si calitativa a marfii se va face de reprezentantii importatorului la locul de incarcare, in gara frontierei ……………… romana, pe cheltuiala exportatorului.
Daca in termen de 48 de ore de la avizare, importatorul sau imputernicitul acestuia, nu preia marfa, exportatorul are dreptul de a incasa valoarea acesteia contra certificat de depozit.
Controlul calitativ al marfii va fi efectuat de importator sau de delegatul imputernicit al acestuia. Rezultatele vor fi obligatoriu atestate prin proces-verbal incheiat si semnat de importator si exportator sau de reprezentantii imputerniciti ai acestora. Valabilitatea procesului verbal, astfel incheiat va fi definitiva si obligatorie pentru exportator si importator.
Importatorul, pentru nemultumirile privind cantitatea si/sau calitatea marfii, va formula obiectii in scris si le va comunica exportatorului in termen de 30 de zile, calculat de la data cand a luat cunostinta de acestea.
In cazul in care, cu ocazia controlului cantitativ/calitativ al marfii, se constata ca marfa, integral sau partial nu corespunde clauzelor contractuale, importatorul poate exercita urmatoarele drepturi:
a) – sa restituie marfa exportatorului, pe cheltuiala acestuia si sa anuleze contractul, total sau partial, situatie in care importatorul nu este raspunzator pentru daunele/pagubele ce rezulta din anularea contractului;
b) – sa restituie toata marfa exportatorului, fara sa anuleze contractul, situatie in care acest caz de inapoiere a marfii nu-l scuteste pe exportator de obligatiile privind termenul transportului marfii, exportatorul fiind obligat sa inlocuiasca marfa respinsa cu un alt transport de marfa corespunzatoare cantitativ si calitativ, conform prezentului contract;
c) sa solicite reducerea pretului marfii, situatie in care importatorul va incheia cu exportatorul un act aditional la contract cu privire la reducerea pretului, justificata de calitatea necorespunzatoare a marfii; in aceasta situatie calitatea fiind stabilita de organele competente romane, printr-un proces-verbal.
Orice cheltuiala legata de marfa necorespunzatoare cantitativ si calitativ este in sarcina exportatorului.
Exportatorul asigura importatorului sau imputernicitului acestuia, dreptul de a controla marfa, din toate punctele de vedere la producator, in depozit, inainte sau in timpul incarcarii in vagoane sau in alte mijloace de transport.
Art. 9. CONDITII DE LIVRARE
Marfa va fi livrata conform conditiei INCOTERMS 1990 (denumirea regulei INCOTERMS 1990) …………………
Transportul il priveste pe exportator pana la frontiera romano ………….
Exportatorul va comunica importatorului termenul prealabil al sosirii marfii la granita, precum si: greutatea neta totala a marfii incarcate; destinatarul; numele si adresa expeditorului.
Importatorul se obliga ca, in termen de 24 ore de la sosirea marfii, sa ia masuri pentru descarcarea si asigurarea transportului pana la statia de destinatie, conform prevederilor din contract.
Art. 10. MODALITATEA DE PLATA
Plata marfii prevazuta de prezentul contract se face in (valuta) prin acreditiv irevocabil si transferabil care se deschide in termen de 4 zile de la semnarea contractului de parti, de catre importator in favoarea exportatorului la banca ……….. .
Exportatorul trebuie sa prezinte bancii, in vederea efectuarii platii, pentru marfa transportata, urmatoarele documente: ……………. .
Art. 11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Pentru nerespectarea totala sau partiala, ori pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune.
Art. 12. FORTA MAJORA.
Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru una din parti.
Pot fi retinute ca forta majora urmatoarele situatii: conflicte de munca prelungite, incendii, mobilizare, rechizitie, interdictia transferului de devize, insurectia, calamitati naturale.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum ….. zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a forte majore, se va comunica in maximum …….. zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului persoanei care o invoca.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum ………….. zile de la incetare.
Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte poate renunta la executarea contractului in continuare. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.
Art. 13. LITIGII
Litigiile aparute intre parti in timpul derularii contractului se vor rezolva pe cale amiabila.
Daca partenerii nu ajung la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre rezolvarea Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si cu regulile sale de procedura, pe baza prevederilor contractuale si prevederilor legii romane.
Litigiile se vor solutiona in Romania, la Bucuresti.
Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.
Art. 14. DISPOZITII FINALE
Prezentul contract are urmatoarele anexe:
– anexa nr. 1 (esalonarea livrarilor) ………………;
– anexa nr. 2 (fisa tehnica) ………………………;
Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti.
Completarile si/sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile, decat daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante. Cesionarea prezentului contract este posibila numai prin acordul scris al partilor contractante.
Prezentul contract a fost incheiat in tara ………………………. orasul ………………… in limba ………… in …….. exemplare, cu aceeasi valabilitate, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

EXPORTATOR,
IMPORTATOR,

model: ,

CONTRACT de VANZARE EXPORT