CONTRACT de Utilizare

Model CONTRACT de Utilizare

CONTRACT DE UTILIZARE
Nr. …, Data …/…/,,,,,,,,,,

I. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract s-a incheiat intre:

Persoana fizica/juridica …………………………………………………, cu sediul (adresa) in localitatea …………………….., judetul …………………………., str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …….., tel. …………………, fax …………………., cont E-mail ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. …………….., avand contul nr. ………………………, deschis la ………………………., Cod Fiscal ……………….., reprezentata prin ……………………………, avand functia de ……………………, in calitate de FURNIZOR,

si

Persoana fizica/juridica ……………………………………………….., cu sediul (adresa) in localitatea …………………….., judetul ………………………, str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., tel. …………………, fax …………………., cont E-mail ………………., inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. …………, avand contul nr. ………………., deschis la …………………………, Cod Fiscal ……………….., reprezentata prin ………………………., avand functia de ………………………….., in calitate de UTILIZATOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il constituie darea spre utilizare (imprumutul) de catre FURNIZOR in folosul UTILIZATORULUI, a urmatorului echipament: …………………………………..
(Exemplu, sistemul de calcul AMD K6II/350 MHz, deci bunul trebuie precis determinat, de asemenea si accesoriile sale si starea in care se afla)
Utilizarea este definita in prezentul contract ca fiind …………………

II. TERMEN

Utilizarea echipamentului (sistemul de calcul AMD K6II/350 MHz), va incepe la data de …………. si se va incheia la data de ………………….

III. CONDITII DE PLATA SI LIVRARE

– FURNIZORUL va livra echipamentul UTILIZATORULUI la data de ……………, la sediul FURNIZORULUI;
– UTILIZATORUL nu va plati folosinta echipamentului pana la data de ………….. data inceperii utilizarii lui;
– UTILIZATORUL va plati FURNIZORULUI suma de ………………………. lei, suma ce constituie pretul folosirii echipamentului pe intreaga perioada stipulata la punctul II. Intitulat Termen
– Pretul folosirii echipamentului va fi platit la data de ……………..

IV. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

Sa garanteze pentru buna functionare (utilizare) a echipamentului(echipamentul ce face obiectul prezentului contract);
Sa garanteze contra viciilor ascunse;
Sa garanteze contra evictiunii;
Sa nu intervina in folosinta echipamentului de catre UTILIZATOR;
Sa predea echipamentul (sistemul de calcul AMD K6II/350 MHz) la data de ………….., data la care inceteaza utilizarea echipamentului.

V. OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

La expirarea termenului contractual, sa predea echipamentul in starea in care se gasea acesta la data livrarii lui, UTILIZATORULUI.
Sa respecte conditiile de plata si livrare stipulate la punctul III.
Sa utilizeze echipamentul numai in scopul pentru care a fost inchiriat.
Daca echipamentul este pierdut ori furat in timp ce se afla la UTILIZATOR, acesta este obligat ca la data incetarii prezentului contract sa-l despagubeasca pe FURNIZOR cu o suma de bani egala cu valoarea echipamentului pierdut ori furat, valoare pe care o are echipamentul la data de ……………

VI. PREVEDERI FINALE

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
Prezentul contract a fost incheiat azi, …/…/1999 in 2 (doua) exemplare originale, ambele cu aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR
S.C. ………………….
UTILIZATOR
………………..

model:

CONTRACT de Utilizare