Contract de Leasing

Model Contract de Leasing

Intervenit astazi………………. intre:

1. Societatea comerciala …………………… cu sediul in ……….. str. …….. nr. ….localitatea……….. judetul …………… tel. ……….. fax………….e-mail………… inmatriculata in Registrul Comertului …………… cu nr. ………… cont nr. …………….. la Banca ………………. cod fiscal ……………….. prin reprezentantul sau legal……………… cetatean roman………………. posesor BI/CI seria ……….nr……….eliberat de Sectia……………..Politie, cod numeric personal……………………. in calitate de locator si
2. Societatea comerciala …………………….. cu sediul in …………. str. ……… nr. ….localitatea………….. judetul …………… tel. ……….. fax ………….e-mail…………. inmatriculata in Registrul comertului ………….. cu nr. …………… cont nr. …………. la Banca ………………. cod fiscal …………… prin reprezentantul sau legal ……….. ………….. cetatean roman…………… posesor BI/CI seria. …………..nr……… eliberat de Sectia………..Politie, in calitate de utilizator.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul acestui contract de leasing il constituie transmiterea dreptul de folosinta si posesia asupra…………………….( se arata care este bunul, individualizandu-se cu elementele caracteristice, documente de provenienta etc.)
Valoarea bunului este de ………………..si va fi utilizat in scopul …………….

PRETUL

Pretul pentru folosirea bunului este de ……….. pe luna. Plata se face pe data de… a fiecarei luni in lei, in contul………………deschis la banca…………..( cambie, fila cec etc.). Ultima data de plata va fi………
La ajungerea la termen a contractului utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului.

OBLIGATIILE LOCATORULUI

a) sa transmita dreptul de folosinta si posesia bunului;
b) sa predea utilizatorului bunul pe cheltuiala………….. la data……………………… adresa …………..in baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de ambele parti;
c) sa acorde pentru bunul livrat o garantie de ………….luni/ani, conditiile acesteia fiind prevazute in certificatul de garantie anexat la prezentul contract;
d) sa nu faca nici un act de dispozitie cu privire la bunul ce face obiectul contractului fara a-l notifica in prealabil pe utilizator;
e) la incetarea contractului de leasing sa transmita bunul in proprietatea utilizatorului sau sa il primeasca inapoi, pe cheltuiala…………., in functie de vointa utilizatorului manifestata la data ultimei plati sau cu 30 zile inainte de expirarea contractului;
f) sa il garanteze pe utilizator pentru evictiune;
g) sa efectueze reparatiile capitale.
h) sa asigure asistenta tehnica pentru bunul livrat;
i) sa livreze bunul insotit de documentatia (instructiuni de folosire, carte tehnica etc.) si accesoriile aferente utilizarii in bune conditii.

OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

a) sa preia si sa foloseasca bunul conform destinatiei care rezulta din documentatie si clauzele prezentului contract;
b) sa nu incheie contract de sublocatie privind bunul incredintat fara acordul locatorului;
c) sa efectueze platile la termenele stabilite in contract;
d) sa efectueze reparatiile curente si de intretinere;
e) sa asigure bunul;
f) sa nu incredinteze bunul altor persoane decat cele convenite cu locatorul;
g) sa il despagubeasca pe proprietar in caz de disparitie/ deteriorare a bunului din culpa sa. Forta majora este cauza de exonerare de raspundere.
h) in cazul optiunii pentru restituirea bunului, acesta sa fie imnanat locatorului-proprietar in stare buna, considerandu-se ca „buna” starea in care se afla bunul dupa folosirea cu buna-credinta ca un adevarat proprietar.

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract de leasing se incheie pe o durata de ……………ani, cu incepere de la data de …………….. pana la data de …………..
Contractul se poate prelungi cu o durata de pana la……………, incheindu-se in acest sens act aditional la prezentul contract.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Oricare dintre cele doua parti poate cere rezolutiunea contractului in situatia in care cealalta parte nu isi executa obligatiile in decurs de … zile.
Depasirea de catre utilizator a datei platii cu mai mult de… zile atrage penalitati de …% pe zi de intarziere. Neplata timp de … zile atrage de drept rezilierea contractului fara a mai fi necesara punerea in intarziere a debitorului.

DISPOZITII FINALE

Orice divergente in executarea acestui contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca nu va fi posibil se va recurge la arbitraj, partile convenind sa aleaga ca arbitri pe………….
Prezentul contract a fost incheiat astazi…….. in localitatea…………..in doua exemplare, ambele originale, cate unul pentru fiecare parte.

LOCATOR, UTILIZATOR,

model:

Contract de Leasing