CONTRACT de societate civila

Model CONTRACT de societate civila

Încheiat astăzi …………
la …………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………….. nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. ……………………., din ……………………….., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………………, având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………., reprezentată de …………………………………………, cu funcţia de …………………………………., în calitate de asociat
şi/sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) ……………………………, str. …………………………………………… nr. ……………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ………………………………………, posesoarea autorizaţiei nr. ……………… din ………………, eliberată de Primăria ……………………………, codul fiscal nr. ………………………… din ……………………….., având contul nr. ………………………….. deschis la ………………………………….., reprezentată de ……………………………………….., cu funcţia de …………………………., în calitate de asociat
şi/sau
1.3. (numele şi prenumele) …………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………………, str. ………………………………….. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., posesorul autorizaţiei nr. ……………. din …………….., eliberată de Primăria ………………………………, codul fiscal nr. …………………. din ……………………, având contul nr. …………………………………………………….., deschis la …………………………………, persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente, în calitate de asociat
şi/sau
1.4. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ …………………………, fiul lui ……………………………….. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. …………….., eliberat de ………….., cod numeric personal …………….., în calitate de ……………….. asociat …………………..,
au convenit, prin voinţa lor unanimă, constituirea societăţii civile1) ……………………………………… cu respectarea prevederilor art. 1499–1531 din Codul civil şi ale2) ……………………………, în cuprinsul prezentului contract denumită şi „societatea”.
II. CLAUZE GENERALE
2.1. Societatea ……………………………………. este societate civilă particulară, nu efectuează acte de comerţ, nu are personalitate juridică şi nu este subiect autonom de drept.
2.2. a) Societatea are ca scop realizarea de foloase materiale, cu participarea tuturor asociaţilor la beneficii şi pierderi din3) …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
b) Fiecare asociat se obligă unul faţă de altul să aducă aportul social şi să desfăşoare activitatea la care s-a obligat.
c) Drepturile asociaţilor sunt incesibile.
2.3. Societatea ………………………………………………………… este înfiinţată pe durată ……………………….., activitatea urmând să înceapă la data de …………………………………………….. .
2.4. a) Sediul societăţii este în ……………………………………., str. …………………………………….. nr. ………. sectorul/judeţul ……………………………. .
b) Sediul poate fi transferat în altă localitate prin hotărârea asociaţilor.
c) Societatea are sedii secundare în ……………………………… şi poate să aibă asemenea sedii în ………………………………………. precum şi în alte localităţi.
III. APORTURILE SOCIALE
3.1. Aporturile sociale ale asociaţilor constau în bani, bunuri ori prestaţii în muncă, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
3.2. a) Aportul social al fiecărui asociat trebuie adus la data constituirii societăţii.
b) Aportul social în bunuri mobile sau imobile se trece în patrimoniul social al societăţii.
c) În cazul în care asociatul nu depune aportul social la data constituirii societăţii, acesta datorează o dobândă de ……………………. % pe …………………….. .
3.3. a) Patrimoniul social se compune din: aporturile aduse de asociaţi şi drepturile şi obligaţiile contractate de societate ulterior constituirii ei.
b) Bunurile mobile şi imobile aduse ca aport social devin proprietatea comună pe cote-părţi a asociaţilor.
IV. RAPORTURI
3.1. Raporturile asociaţilor cu societatea se stabilesc după cum urmează:
a) Pe toată durata contractului, asociaţii au datoria să-şi îndeplinească obligaţiile asumate şi să-şi exercite drepturile cu bună-credinţă.
b) Ei răspund faţă de societate pentru pagubele cauzate din vina lor.
c) Asociaţii îşi pot asocia, la rândul lor, o terţă persoană în privinţa părţii pe care o au în cadrul societăţii.
3.2. a) Societatea are obligaţia de a restitui asociatului toate sumele cheltuite în contul societăţii.
b) Ea îşi asumă toate obligaţiile contractante cu bună-credinţă, în interesul societăţii, de către asociaţi, precum şi acoperirea tuturor prejudiciilor suferite fără culpa sa, cu ocazia activităţilor desfăşurate pentru administrarea treburilor societăţii.
IV. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
4.1. Administrarea societăţii se încredinţează4) ………………………………………………………………………., în următoarele limite: …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
4.2. Actele care se referă la modificări privind imobilele societăţii nu se pot face decât cu aprobarea tuturor asociaţilor.
V. PARTICIPAREA LA BENEFICII ŞI PIERDERI
5.1. Toţi asociaţii participă la beneficii şi pierderi în raport cu aportul lor social.
5.2. Partea asociatului care aduce ca aport social numai prestaţii în muncă este egală cu cea a asociatului care a adus cel mai mic aport social.
5.3. Repartizarea beneficiilor şi pierderilor se face5) ……………………………………………………………….. .
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Societatea încetează în următoarele cazuri:
a) trecerea timpului pentru care a fost contractată6);
b) desfiinţarea obiectului sau realizarea scopului său;
c) alte cazuri prevăzute de lege.
6.2. Patrimoniul societăţii se lichidează după încasarea creanţelor şi plata datoriilor.
6.3. Activul şi pasivul societăţii se împarte între asociaţi, proporţional cu aportul social.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.3. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de ………………… exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi ………………… exemplare pentru …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .

ASOCIAŢI

NOTE
1. Se prevede natura lucrului determinat, folosinţei sau fructelor sale, natura întreprinderii ori meseria sau profesiunea asupra căreia asociaţii au convenit să încheie contractul, precum şi denumirea societăţii civile create.
2. Se menţionează, în cazul în care există şi un alt temei legal, actul normativ care prevede constituirea ei.
3. Activitatea pe care şi-o propune să o desfăşoare societatea.
4. Administrarea societăţii se încredinţează uneia sau mai multor persoane, asociaţi sau neasociaţi, în contract precizându-se şi limitele acordate administratorilor.
5. Se prevăd perioadele în care se efectuează repartizarea şi plata lor.
6. În cazul în care societatea s-a constituit pe timp limitat.

CONTRACT de societate civila