Contract de vanzare cu plata in rate

Model Contract de vanzare cu plata in rate

Art. 1. Partile
Intre
Societatea Comerciala ……………………………. cu sediul in ……………… str. …………………, nr. ….., reprezentata prin ………………………. in calitate de vanzator
si
Dl. (d-na) ………………………. cu domiciliul in localitatea ……………, str. …………….., nr. …., bl. …., ap. …., judetul …………………….. avand functia de ………………………… legitimat cu BI seria …… nr. ………………. eliberat de ………….. la data de …………….., in calitate de cumparator, a intervenit prezentul contract de vanzare cumparare, in urmatoarele conditii:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea Comerciala ……………………. vinde cumparatorului ….(marfa)…………………. la valoarea de ………………… lei.
La semnarea prezentului contract, cumparatorul a achitat vanzatorului …… …………..% din pretul vanzarii, adica …………… lei, conform chitantei nr. …………… din ……….. .
Restul, datorat de ………… lei, se obliga a plati societatii vanzatoare in ……………. rate lunare, dupa cum urmeaza:
1) – lei ………………. la …………………..,
2) – lei ………………. la …………………..,
3) – lei ………………. la …………………..,
4) – lei ………………. la …………………..,
5) – lei ………………. la …………………..,
6) – lei ………………. la …………………. .
In cazul in care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, societatea vanzatoare va include si dobanda legala de ….% la restul de plata, plus cota legala de intarziere pe care o percepe banca la imprumuturile restante.
Ratele datorate se vor putea retine si prin lista de plata din remuneratie cuvenita cumparatorului.
Art. 3. – Cumparatorul se obliga sa achite plata ratelor, personal si direct, la casieria vanzatorului, sub sanctiunea urmaririi incasarii ratei scadente, prin retinerea pe stat, in caz de neplata a unei rate.
Art. 4. – In cazul in care cumparatorul isi va schimba domiciliul, acesta se obliga ca, in termen de trei zile de la data cand a intervenit schimbarea, sa comunice, in scris, vanzatorului, noul domiciliu cunoscand ca, in caz contrar, este pasibil de sanctiunile prevazute de lege.
Art. 5. – Marfurile vandute cu plata in rate devin proprietatea cumparatorului din momentul semnarii prezentului contract de vanzare cumparare. Marfurile nu vor fi instrainate, de catre cumparator, prin vanzare, donatie sau alte moduri de instrainare, mai inainte de a se fi platit integral pretul lor.
In caz de instrainare, impotriva acestei interdictii, societatea vanzatoare va urmari pentru ratele datorate pe cumparator.
Art. 6. – Subsemnatul (a) …………………….., declar ca am cumparat si primit obiectele descrise mai sus, in conditiile specificate, pe care le accept si ma oblig a le respecta intocmai.
Un exemplar din contract de vanzare cumparare s-a primit de subsemnatul cumparator.

VANZATOR,
CUMPARATOR,

Contract de vanzare cu plata in rate