vanzare cumparare | model formularCONTRACT de vanzare cumparare bunuri succesorale

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi ———- la Notariatul Public „X.Y.” I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D-na ——, domiciliata in ——–, nascuta ——- in Bacau, judetul ——, fiica lui ——– si a ——-, posesoarea cartii de identitate seria ——— nr.——- eliberata de Politia Municipiului ——, cod numeric personal ————-, in calitate de succesor al defunctului, pe de o parte, si […]

model...

CONTRACT de vanzare cumpararea notariala

Contract de vanzare-cumparare incheiat la notariat Intre subsemnatii: I. …..a)……….., domiciliat in ……b)….., judetul ……….., str. ………, nr. …, et. …, ap. …, in calitate de vanzator pe de o parte, si II. ….c)…….., domiciliat in ……d)……, judetul …………., str. ………., nr. ………., et. …, ap. …, in calitate de cumparator, pe de alta parte, […]

model...

CONTRACT de vanzare cumparare cu rezerva proprietatii

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTULUI Art. 1. Societatea Comerciala ………………….. cu sediul social in ………………………, str. …………, nr. …., bl. …, et. …., ap. …., telefon ………., fax ……………, inmatriculata in Registrul Comertului …………… sub nr. …………., avand contul curent nr. …………… deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………………… reprezentata prin …………………. avand functia de […]

model...

Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. …………………. cu domiciliul/sediul …………., str. ……………., nr. …, bloc ….., et. …, ap. …, telefon ………….., fax …………….., inregistrat la Registrul Comertului ………….. sub nr. ……….., avand contul curent nr. ……………. la Banca ………… si codul fiscal nr. ……………. reprezentat prin ………….. avand functia ………………… in calitate de VANZATOR si Art. […]

model...

CONTRACT de Vanzare cumparare comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. …………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………., având contul […]

model...

Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in …………, sectorul …., Romania, tel…………, fax ………, contul nr. …………, deschis la Banca …………….., Sucursala ………….., codul fiscal nr. ……….., reprezentata legal prin ……………., denumit in continuare vanzator, si Societatea Comerciala 2) …………., cu sediul 3) in ………., str. ……………, nr. […]

model...

CONTRACT de VANZARE CUMPARARE

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………….., domiciliat în ……………………….., str. ….……………….…………………… nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament …………, sector/judeţ ……………………..……, născut la data de ………….……………………….., în ……………………………. (ziua, luna, anul) (localitatea) sector/judeţ ………………..….…………, fiul lui ……………………………………… şi al …….…………………………………, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria […]

model...

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

Act din categoria Contracte civile

I. PARTILE DIN ANTECONTRACT Prezentul contract se incheie prin intermediul S.C “………………..” inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………, cod fiscal ………………, cu sediul social la adresa: Str. ……….., nr. …., bl. …., ap. …., sc. …., sector …., Bucuresti, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, reprezentata prin ………………. . Intre: D-na/Dl. ……………………….., domiciliat in […]

model...

Contract de vanzare-cumparare (mobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ………………………… sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………….., cod […]

model...

Chemare in judecata revocare contract de vanzare cumparare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: 1. ……………, domiciliat(a) in …………….., 2. ……………, domiciliat(a) in …………….., pentru REVOCAREA (DESFIINTAREA) CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE, autentificat sub nr. ……… din …….. de Notarul Public, facut in dauna intereselor mele de creditor al paratului(ei) cu consecinta revenirii bunului in […]

model...