CONTRACT de Locatiune (2)

Model CONTRACT de Locatiune (2)

Incheiat astãzi ………………….

la ………………………………

I. PÃRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………… înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ……………….
din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………… înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. in calitate de locatar, pe de altã parte, au convenit sã încheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmãtoarelor clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul dã în locatiune/folosintã locatarului ………………………………………….……………………………………………………
în conditiile urmãtoare:
– durata locatiunii …………………………………………………………………………………;
– chiria calculata astfel …………………………………………………………………………… plãtitã anticipat, în momentul preluãrii bununilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe bazã de proces-verbal.
2.2. Bunurile care reprezinta obiectul prezentului contract sunt …….……….……………………………………………………

II. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile locatorului sunt urmãtoarele:
a) sã predea bununile date în locatiune la termenul convenit si la locul unde se gãseau în momentul contractãrii;
b) sã predea bunurile date în locatiune, nu în starea existentã la încheierea contractului, ci conform destinatiei în vederea cãreia au fost închiriate;
c) sã efectueze reparatiile necesare în tot timpul locatiunii;
d) sa se abtinã de la orice fapt personal, care ar avea drept consecintã tulburarea locatarului în folosinta bunurilor;
e) sã rãspundã pentru evictiune si viciile ascunse ale bunurilor care le împiedicã întrebuintarea.
3.2. Obligatiile locatarului sunt urmãtoarele:
a) sã plãteascã chiria de …………………. lei/lunã/an în conditiile si la termenele stabilite;
b) sã foloseascã în perioada locatiunii bununile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bunã-credintã, purtând rãspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
c) sa restituie la sfârsitul locatiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract în starea în care le-a preluat, stare consemnatã în procesul-verbal de predare-primire;
d) sã acorde asistentã tehnicã pentru exploatarea normalã a …………………………………;
e) în cazul în care în timpul exploatarii ……………………………. apar defectiuni tehnice din vina locatarului, locatorul este îndreptãtit sã pretindã si sã i se plãteascã despãgubiri;
f) sã garanteze restituirea bunurilor în starea în care s-au preluat printr-un contract de garantie accesoriu contractului de locatiune.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata locatiunii este de ………………………… începând cu data de ………………………… pânã la data de …………………………

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pãrtile au convenit ca locatarul sã plãteascã în schimbul folosintei bunurilor o chirie de ………………….. zi/luna/an astfel: ………………………………………………………………
5.2. Sub sanctiunea nulitãtii, chiria este sincerã si serioasã, nefiind prevãzutã fictiv sau suma stabilitã sã fie derizorie.

VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, în tot sau în parte, cu acordul scris al locatorului, dreptul de folosintã asupra unui tert, în baza unui contract de sublocatiune (subînchiriere).
6.2. Sublocatiunea va trebui sã nu fie convenitã în conditii care sã contravinã conditiilor din prezentul contract de locatiune. In caz contrar, locatorul va cere prin justitie executarea obligatiilor sau rezilierea contractului principal de locatiune.

VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Cesiunea contractului trebuie sã fie notificatã locatorului sau acceptatã de acesta printr-un act aditional la prezentul contract.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de locatiune înceteazã prin:
a)acordul de vointã al pãrtilor;
b)denuntare unilateralã;
c)expirarea termenului;
d)pieirea bunului;
e)desfiintarea titlului locatorului;
f)efectul înstrãinãrii, prin acte între vii, cu titlu particular, a bunului dat în locatiune.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea în mod necorespunzãtor – totalã sau partialã – a oricãrei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligatiei respective a fost cauzatã de forta majorã asa cum este definitã de lege.
9.2. Partea care invocã forta majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrti în termen de …………… zile/ore producerea evenimentului si sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecintelor lui.
9.3. Dacã în termen de ……………… zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrtile au dreptul sã-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea pãrtilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul prevãzut în partea introductivã a prezentului contract.
10.2. In cazul în care notificarea se face pe cale postalã, ea va fi transmisã, prin scrisoare recomanda­tã, cu confirmare de primire si se considerã primitã de destinatar la data mentionatã pe confirmare de oficiul postal primitor.
10.3. Dacã confirmarea se trimite print telex sau telefax, ea se considerã primitã in prima zi lucrãtoare dupã cea în care a fost expediatã.
10.4. Notificãrile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre pãrti, dacã nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitãtile prevãzute la alineatele precedente.

XI. LITIGII

11.1. In cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilã pe cale amiabilã, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedurã aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între pãrtile contractante.
12.2. Prezentul contract, împreunã cu anexele sale care fac parte integrantã din cuprinsul sãu, reprezintã vointa pãrtilor si înlãturã orice altã întelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
12.3. In cazul în care pãrtile îsi încalcã obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferã vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bãnesc a obligatiei respective nu înseamnã cã ea a renuntat la acest drept al sãu.
12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numãr de ………..… exemplare din care ……..…… în data de ……………………, data semnãrii lui.

PROPRIETAR CHIRIAS
(locator) (locatar)

model:

CONTRACT de Locatiune (2)