CONTRACT de Amanet

Model CONTRACT de Amanet

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE

Intre:
1. S.C. ………., cu sediul In ………., reprezentata de ……., in calitate de director, denumita in continuare CREDITOR,

Si

2. ………, domiciliat(a) in ……., str. ………., nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …., judetul ………., legitimat(a) cu B.I(pasaport) seria ….., nr. …, eliberat de, la data de numit(a) in continuare DEBITOR

a intervenit prezentul contract, in temeiul prevederilor legale (art. 1685-1696 Cod civil; art. 596, 710, 719 Cod procedura civila; art. 478-489, 726, 802, 838, 868 Cod comercial) si a Statutului Societatii Comerciale in urmatoarele conditii:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Debitorul preda bunurile mentionate si descrie in anexa ce face parte integranta din prezentul contract creditorului, spre garantie a restituirii sumei de ………. lei, adica (in litere) ………., primita de acesta de la creditor.

CAP. III. EVALUAREA BUNULUI
Art. 2. Partile prezentului contract convin ca evaluarea bunurilor prevazute la art. 1 sa se faca prin acordul lor, valoarea stabilita in acest fel fiind considerata valoare de inlocuire a bunurilor.
Daca evaluarea presupune operatiuni specifice asigurate de creditor, suportarea cheltuielilor aferente este in sarcina debitorului.

CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CREDITORULUI
Art. 3. Creditorul se obliga sa restituie debitorului bunurile primite cu titlu de amanet la data cand debitorul isi indeplineste obligatia de plata a datoriei.
Art. 4. Creditorul asigura depozitarea, conservarea, manipularea si paza bunurilor primite de la debitor si raspunde pentru degradarea, distrugerea ori disparitia din culpa sa a acestora, pana la concurenta sumei prevazute la art. 1. Cazurilor de forta majora si caz fortuit exonereaza de raspundere pe creditor.
Art. 5. Creditorul are obligatia sa nu utilizeze in folosul sau bunurile primite de la debitor cu titlu de amanet.
Art. 6. Creditorul este indreptatit a fi platit cu preferinta din bunurile amanetate, inaintea altor creditori ai debitorului din prezentul contract, cu indeplinirea formalitatilor legale in materie, valoarea de referinta fiind cea stabilita de parti.

CAP. V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEBITORULUI
Art. 7. Debitorul se obliga ca in termen de … zile calendaristice de la incheierea prezentului contract sa restituie creditorului suma prevazuta la art. 1, impreuna cu …… % din aceasta, reprezentand cheltuieli de depozitare, manipulare, conservare, paza, transport, regie, alte cheltuieli si comisionul operatiunii, adica in total suma de …….. lei.
Art. 8. Debitorul garanteaza ca bunurile prevazute in anexa 1 a prezentul contract sunt proprietatea sa sau ca are asupra acestora un drept de creanta raspunzand personal creditorului, fiindu-i prezumata buna credinta la incheierea prezentului contract.
Art. 9. Debitorul poate sa restituie sumele datorate creditorului si inainte de implinirea termenului convenit.
Art. 10. Debitorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor predate creditorului.
Art. 11. In caz de neindeplinire la termen a obligatiilor asumate la art. 7, debitorul consimte ca, dupa indeplinirea formalitatilor legale, bunurile specificate in anexa 1 a prezentul contract sa devina proprietatea creditorului.

CAP. VI. DISPOZITII FINALE
Art. 12. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional cu acordul ambelor parti.

CREDITOR,
DEBITOR,

ANEXA

La contractul de amanet nr. …. din data …….., incheiat intre S.C. ……………… si ………………
Descrierea obiectelor amanetate:

DENUMIREA ….. UM. ……. CANTITATEA … VALOAREA CONVENITA DE PARTI …..

CREDITOR,

DEBITOR,

model:

CONTRACT de Amanet