CONTRACT de vanzare cumparare cu rezerva proprietatii

Model CONTRACT de vanzare cumparare cu rezerva proprietatii

I. PARTILE CONTRACTULUI
Art. 1. Societatea Comerciala ………………….. cu sediul social in ………………………, str. …………, nr. …., bl. …, et. …., ap. …., telefon ………., fax ……………, inmatriculata in Registrul Comertului …………… sub nr. …………., avand contul curent nr. …………… deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………………… reprezentata prin …………………. avand functia de ………………….. in calitate de VANZATOR si
Art. 2. Societatea Comerciala ……………………….. cu sediul social in …………………, str. ………….., nr. ….., bl. …., et. …, ap. …., telefon …………., fax ……………., inmatriculata in Registrul Comertului …………………, sub nr. ………………, avand contul curent nr. ……………., deschis la Banca …………………. si codul fiscal nr. ………………. reprezentata prin ……………….. avand functia de …………….. in calitate de CUMPARATOR
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Marfurile care fac obiectul livrarilor succesive se determina numai generic prin prezentul contract si anexele sale, urmand sa fie individualizate prin avizele de expeditie.
IV. TERMENE DE LIVRARE
Art. 4. Termenele de livrare sunt prevazute pentru fiecare pozitie in anexele contractului. Vanzatorul poate livra marfurile in avans fata de termenele prevazute, cu acordul cumparatorului.
Data livrarii este data semnarii avizului de expeditie de catre delegatul cumparatorului.
V. CLAUZA DE REZERVARE A PROPRIETATII
Art. 5. Marfurile livrate, chiar si dupa facturare, raman in proprietatea vanzatorului pana la revanzarea lor de catre cumparator, vanzatorului revenindu-i obligatia asigurarii marfurilor livrate.
Art. 6. Vanzatorul se obliga sa nu retraga marfa livrata inainte de a expira termenul prevazut de art. 4.
Art. 7. Cumparatorul va lua pentru marfurile ce fac obiectul prezentului contract, aceleasi masuri de paza, ca si pentru propriile sale marfuri.
V. PRETUL SI VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 8. Pretul produselor va fi determinat in factura pentru fiecare pozitie prin:
a) negocierea facuta de parti, pe baza cererii si a ofertei, plecand de la pretul de catalog;
b) listele de preturi pentru produsele comercializate ca agent economic unic;
c) de catre vanzator.
Art. 9. Pretul produsului se intelege franco-depozit, exclusiv ambalajul de transport.
Art. 10. Valoarea totala a contractului este de lei ……………… .
Art. 11. Modificarile de preturi se aplica de la data indicata in actul modificator. Preturile vor fi modificate corespunzator indicelui de inflatie.
VI. PLATA PRETULUI
Art. 12. Plata pretului se va efectua de cumparator dupa primirea si receptia produselor, in cel mult … zile de la primirea facturii de catre cumparator, certificate prin stampila bancii.
Art. 13. Plata se va efectua prin virament.
Art. 14. Pretul de revanzare va fi determinat de cumparator.
VII. RECEPTIA SI FACTURAREA
Art. 15. Receptia se va efectua cantitativ si calitativ la depozitul vanzatorului.
Art. 16. Cheltuielile privind deplasarea marfii pana la acest depozit sunt in sarcina vanzatorului.
Art. 17. Marfurile livrate vor fi insotite de delegatul vanzatorului, de avizele de expeditie, copia documentelor de provenienta si de certificate de calitate si de garantie corespunzatoare.
Art. 18. Absenta delegatului vanzatorului nu impiedica efectuarea receptiei de catre cumparator, daca acesta din urma primeste marfa.
Art. 19. Vanzatorul accepta ca valabila si opozabila receptia efectuata de cumparator, daca marfa nu a fost insotita de delegatul sau, fara a mai fi necesara prezenta unui delegat neutru.
Art. 20. Cumparatorul are dreptul sa refuze receptia marfii neinsotita de actele mentionate la art. 17, precum si in cazul absentei delegatului vanzatorului.
Art. 21. Vanzatorul factureaza marfa livrata numai dupa ce a primit un exemplar al procesului-verbal de receptie.
VIII. CLAUZA REZOLUTORIE
Art. 22. Contractul se considera rezolutionat de drept, prin notificare in urmatoarele cazuri:
a) Daca marfa livrata de vanzator nu a fost vanduta de cumparator in termen de ……… zile de la primirea facturii originale;
b) In caz de neplata pretului la termenul stabilit.
Art. 23. Termenele de mai sus pot fi prelungite pentru marfurile determinate prin acordul scris al partilor.
Art. 24. La expirarea termenului de la art. 22 lit. a), cumparatorul va notifica vanzatorului sa-si retraga marfa, precizand termenul in care trebuie sa fie retrasa. Acest termen nu va putea fi mai scurt de …….. zile, calculate de la primirea notificarii de catre vanzator.
IX. CLAUZA PENALA
Art. 25. Neindeplinirea la termenul stabilit in contract a obligatiei de livrare a marfii sau a obligatiei de retragere a marfii in termenul stabilit la pct. VIII, art. 24, obliga pe vanzator sa plateasca cumparatorului o penalitate de …% din pretul facturat al marfii pentru fiecare zi de intarziere, fara a se depasi pretul facturat.
In tot acest timp, riscurile raman in sarcina vanzatorului in baza clauzei de rezervare a proprietatii.
Art. 26. Plata penalitatii se va putea acoperi si prin compensare cu obligatia cumparatorului de plata a pretului.
X. CLAUZA SPECIALA
Art. 27. Daca retragerea nu a fost efectuata in termen de 20 de zile de la primirea notificarii prevazute la pct. VIII, art. 25, partile convin ca marfa sa poata fi vanduta de cumparator la pretul convenabil oferit de piata, pentru degajarea spatiului comercial, dar nu mai mic de 30% din pretul facturat de vanzator. Aceasta optiune apartine exclusiv cumparatorului.
Art. 28. Determinarea acestui pret o va face in mod independent cumparatorul prin procesul verbal intocmit de comisia proprie.
Art. 29. Pretul poate fi modificat repetat in conditiile alineatelor precedente.
Art. 30. Neindeplinirea la termenul stabilit in contract a obligatiei de plata de catre cumparator atrage obligatia acestuia la plata unei penalitati de …% din pretul de vanzare al marfii pentru fiecare zi de intarziere, fara a se depasi pretul facturat.
X. GARANTII
Art. 31. Marfa are o garantie asigurata de vanzator pentru o perioada de ……….. luni, care se calculeaza de la data revanzarii si se transmite in favoarea persoanei care achizitioneaza aceasta marfa de la cumparator.
Art. 32. Vanzatorul preia integral si exclusiv sarcinile acestei garantii, inclusiv pentru vicii ascunse in raport cu persoana care a dobandit marfa de la cumparator, iar despagubirea va fi acordata numai daca marfurile cu vicii ascunse depasesc …% din totalul marfurilor cumparate.
Art. 33. Constatarea viciilor marfurilor se va face de catre delegatii partilor sau de catre un expert desemnat de vanzator, pe cheltuiala cumparatorului, cu conditia de a fi reclamate in 3 zile de la descoperirea lor (de catre cumparator sau de catre persoana careia i s-a vandut bunul).
XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 34. Vanzatorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea marfurilor vandute si defectiunile rezultate din culpa sa.
Art. 35. Forta majora exonereaza de raspundere pe vanzator daca o notifica cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si daca a fost constatata in 15 zile de la notificare in conditiile punctului precedent; contractul se desfiinteaza, in aceasta situatie, fara a putea pretinde daune interese.
XII. LITIGII
Art. 36. Pentru orice litigii izvorite din executarea prezentului contract sunt competente instantele judecatoresti cu sediul in ……………………..
XIII. DURATA CONTRACTULUI
Art. 37. Contractul intra in vigoare la data semnarii si are o durata de … ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord scris.
Art. 38. Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare din parti, la data de ……… la sediul vanzatorului …………… .

VANZATOR,
CUMPARATOR,

CONTRACT de vanzare cumparare cu rezerva proprietatii