cumparare | model formularCONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE UZUFRUCT (art. 517 – art. 520 C. Civ.) Incheiat intre subsemnatii: Eu, vanzatorul ………….. (nume, prenume si domiciliu) si Eu, cumparatorul ………… (nume, prenume si domiciliu) a intervenit acest contract in temeiul caruia eu, vanzatorul, vand cumparatorului uzufructul imobilului (apartamentului) situat in compus din ……………………….. ……….. pe tot restul vietii cumparatorului, […]

model...

Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in …………, sectorul …., Romania, tel…………, fax ………, contul nr. …………, deschis la Banca …………….., Sucursala ………….., codul fiscal nr. ……….., reprezentata legal prin ……………., denumit in continuare vanzator, si Societatea Comerciala 2) …………., cu sediul 3) in ………., str. ……………, nr. […]

model...

CONTRACT de Comision international de cumparare

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE COMISION DE CUMPARARE (IMPORT) Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………. din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. ….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………., deschis la ……………. reprezentata prin …………………. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………. din ……….., str. ………, nr. […]

model...

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

Act din categoria Contracte civile

I. PARTILE DIN ANTECONTRACT Prezentul contract se incheie prin intermediul S.C “………………..” inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………, cod fiscal ………………, cu sediul social la adresa: Str. ……….., nr. …., bl. …., ap. …., sc. …., sector …., Bucuresti, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, reprezentata prin ………………. . Intre: D-na/Dl. ……………………….., domiciliat in […]

model...

Contract de vanzare-cumparare (imobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………… în (localitatea) …………………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………….., cod […]

model...

Cerere De cumparare actiuni

Act din categoria Cereri

Catre*) …………………………………….. Asociatia …………………………………… Societatea Comerciala ………………………… Subsemnatul(a) ……………………………………………………., domiciliat(a) in …………………………………………. posesor(oare) al(a) buletinului de indentitate seria …………. nr. …………………., declar ca: a) indeplinesc conditiile cerute de lege pentru admiterea in asociatie, avand statutul de**) ………………………………………………………. ……………… la societatea comerciala; b) am luat cunostinta si sunt de acord cu statutul asociatiei si cu programul […]

model...

Chemare in judecata revocare contract de vanzare cumparare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii: 1. ……………, domiciliat(a) in …………….., 2. ……………, domiciliat(a) in …………….., pentru REVOCAREA (DESFIINTAREA) CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE, autentificat sub nr. ……… din …….. de Notarul Public, facut in dauna intereselor mele de creditor al paratului(ei) cu consecinta revenirii bunului in […]

model...

Cerere autentificare contract de vanzare-cumparare

Act din categoria Cereri

Cerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare Domnule Notar, 1. …………………, domiciliat in ………….., judetul ……., str. …………, nr. ….., et. ………, ap. …….., in calitate de vanzator, si 2. ……………….., domiciliat in ……………, judetul ……., str. ………….., nr. …….., et. ….., ap. ……., in calitate de cumparator, va rugam sa redactati si sa autentificati […]

model...

Procura de cumparare a unui teren

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………….., cod numeric personal …………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de cumparare a unui autovehicul

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...