Contract de client

Model Contract de client

1. PARTILE CONTRACTANTE:
a. S.C. ——————–, cu sediul in BUCURESTI, ——————————, cod fiscal R ———— , reprezentata prin ——————— in calitate de director, numita in continuare BENEFICIAR
si
b. S.C. ——————- S.R.L., cu sediul in —————, cod fiscal R ————, reprezentata prin ————-, cu functia de —————-, numita in continuare PRESTATOR

Au convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

a. Obiectul prezentului contract il reprezinta furnizarea de catre PRESTATOR catre BENEFICIAR de servicii de transport si conexe transportului denumite la alineatul b), in schimbul obligatiei BENEFICIARULUI de a achita contravaloarea serviciilor in conditiile art. 4
b. PRESTATORUL furnizeaza servicii de:
• intocmire a declaratiilor vamale in conformitate cu HG 1114/09.11.2001, pentru marfurile de import / export / tranzit / alte destinatii vamale vehiculate de catre BENEFICIAR in Aeroportul Otopeni. Prestarea serviciilor de comsionare vamala se realizeaza in baza Autorizatiei Nr. ….
• expediere si transport de marfuri cu mijloace proprii sau contractate. Expeditiile de marfuri prestate de sunt aeriene, maritime, rutiere si combinate, pe parcurs intern si extern. Prestarea serviciilor de expediere de marfuri se realizeaza in baza certificarilor USER, FIATA si A.R.R./ M.T.L.P.

3. DURATA CONTRACTULUI

a. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si se incheie pe perioada nedeterminata.
b. Contractul inceteaza in conditiile art. 7

4. MODALITATILE DE PLATA

a. Plata serviciilor prestate se va efectua conform facturilor emise de catre PRESTATOR catre BENEFICIAR, numerar sau prin virament in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii, conform detaliilor cuprinse in factura.
b. Neplata facturii in termenul prevazut la art. 4 lit. a) da dreptul PRESTATORULUI sa sisteze serviciile in temeiul prezentului contract, pana la achitarea integrala a debitului si calcularea de penalitati de intarziere de 0.2% pe zi.
c. Tarifele serviciilor interne furnizate de PRESTATOR BENEFICIARULUI sunt cele din Anexa le prezentul contract; tarifele serviciilor externe vor fi communicate la cerere, in functie de tipul prestatiei.

5. OBLIGATIILE PARTILOR

a. PRESTATORUL are obligatiile de:
• A presta serviciile comandate in temeiul art. 2, in conditiile prevazute de acesta;
• A emite facturile pentru plata serviciului catre partea beneficiara, in conditiile art. 4
• A suporta penalitatile de orice fel aparute exclusiv din vina sa
b. BENEFICIARUL are obligatiile de:
• A recunoaste serviciile prestate si cuprinse in fatura prestatorului
• A efectua platile facturilor in conditiile art. 4
• A suporta penalitatile de orice fel aparute din vina sa

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

a. Pentru executarea necorespunzatoare sau cu intarziere, precum si pentru neexecutarea obligatiilor prevazute prin prezentul contract, fiecare parte contractanta are dreptul de a solicita rezilierea contractului;
b. Rezilierea va fi solicitata in scris, cu un preaviz de 30 de zile, de catre oricare din parti.

7. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza prin:
a. acordul de vointa al partilor contractante materializat in act aditional, parte integranta a prezentului contract
b. reziliere, in conditiile art. 6

8. CONFIDENTIALITATEA

Partile convin anticipat si expres drept confidentiale toate informatiile, datele si documentele legate de indeplinirea obiectului prezentului contract si se obliga sa nu le divulge, sa le transmita tertilor sau sa le foloseasca in interes propriu pe toata durata contractului si pe o perioada de 5 (cinci) ani de la terminarea contractului.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Data:

———— S.R.L. ———————- S.R.L.

Contract de client