CONTRACT de subantrepriza

Model CONTRACT de subantrepriza

I. Părţile contractante
Art. 1. – S.C. ………………. cu sediul în …………………… str. ……………… nr. …., judeţul (sectorul) …………………………. telefon ………………., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………, cod fiscal nr. ………….., fax ………………. cont virament nr. …………………. deschis la banca – Filiala ……………. reprezentată prin director …………………….. şi contabil şef ………………….. în calitate de antreprenor
şi
S.C. …………………… cu sediul în……………….. str. ……… nr. ……. judeţul (sectorul) ………….. telefon …………… fax ….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………., cod fiscal nr. ………….., cont virament nr. ………………. deschis la banca Filiala ………………., reprezentată prin director ………………….. şi contabil şef ………………… în calitate de subantreprenor.
II. Obiectul contractului
Art. 2. – Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de montaj a instalaţiei sanitare la obiectivul de investiţii din anexă, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
III. Termen de execuţie
Art. 3. – Termenul de execuţie a lucrării contractate este de ………
IV. Valoarea lucrărilor
Art. 4. – Valoare lucrărilor de montaj care fac obiectul prezentului contract este de …………………….. lei, conform anexei.
V. Obligaţiile subantreprenorului
Art. 5. – Subantreprenorul are următoarele obligaţii:
a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiat între antreprenor şi beneficiar;
b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;
c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
d) înştiinţarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;
e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.
VI. Obligaţiile antreprenorului
Art. 6. – Antreprenorul general are următoarele obligaţii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;
b) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
c) decontarea lucrării;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
VII. Răspunderea contractuală
Art. 7. – Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi despăgubiri.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR,
SUBANTREPRENOR,

CONTRACT de subantrepriza