actiuni | model formularContract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in …………, sectorul …., Romania, tel…………, fax ………, contul nr. …………, deschis la Banca …………….., Sucursala ………….., codul fiscal nr. ……….., reprezentata legal prin ……………., denumit in continuare vanzator, si Societatea Comerciala 2) …………., cu sediul 3) in ………., str. ……………, nr. […]

model...

CONTRACT de vanzare actiuni

MODEL DE CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE ACTIUNI Intre: Fondul Proprietatii de Stat, denumit in continuare F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. ………… sector ……… reprezentat legal prin domnul ………. presedintele Consiliului de administratie, in calitate de vanzator, si Asociatia ………. cu sediul in ……….., reprezentata legal prin domnul …………, presedintele Consiliului de administratie, in calitate […]

model...

model: ,

CONTRACT de donatie (actiuni)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………… la ………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………., fiul lui ……………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. […]

model...

Contract de donatie (actiuni)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………., fiul lui ……………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. ……………………, eliberat de …………………, cod […]

model...

Cerere Notarea unei actiuni in rectificare

Act din categoria Cereri

Cerere de notare a unei actiuni in rectificare Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ………….., nr. …, va rog sa dispuneti: Notarea in cartea funciara nr. …… a comunei ………, a actiunii de rectificare prin care cer radierea intabularii facute in partea a II-a nr. curent ……, a cartii funciare in […]

model...

Cerere De cumparare actiuni

Act din categoria Cereri

Catre*) …………………………………….. Asociatia …………………………………… Societatea Comerciala ………………………… Subsemnatul(a) ……………………………………………………., domiciliat(a) in …………………………………………. posesor(oare) al(a) buletinului de indentitate seria …………. nr. …………………., declar ca: a) indeplinesc conditiile cerute de lege pentru admiterea in asociatie, avand statutul de**) ………………………………………………………. ……………… la societatea comerciala; b) am luat cunostinta si sunt de acord cu statutul asociatiei si cu programul […]

model...

Act constitutiv de societate pe actiuni si in comandita pe actiuni

Act din categoria Acte constitutive

al Societatii comerciale ……………… S.A./S.C.A. Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni/in comandita pe actiuni …………………………… S.A./S.C.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii: 1. (numele si prenumele asociatului) ………………………………………….., nascut in (localitatea si judetul/sectorul) ………………………. domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul) ……………………….. str. ………………………. nr. ……, bloc …….., scara ……., etaj ……., ap. […]

model...

Societate comerciala pe actiuni

Act din categoria Acte constitutive

CONTRACTUL DE SOCIETATE AL SOCIETATII COMERCIALE “……….” SA Se constituie prin prezentul act societatea comerciala pe actiuni “………” S.A., avand ca asociati: 1. Societatea Comerciala “………..” S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in …………., str. ………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …, ap. …., (sector ….), inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub […]

model...

Asociatie pentru cumpararea de actiuni

Act din categoria Acte constitutive

STATUTUL Asociatiei “…………………………..” CAPITOLUL I Scopul, denumirea, sediul si durata ARTICOLUL 1 Scopul si denumirea Pentru dobandirea de actiuni ale Societatii Comerciale “……………….”, care se privatizeaza, denumita in continuare societate, se constituie Asociatia “…………………..”, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. ARTICOLUL 2 Sediul Sediul Asociatiei “…………………………………………” este in localitatea ……………………… […]

model...