parti sociale | model formularContract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in …………, sectorul …., Romania, tel…………, fax ………, contul nr. …………, deschis la Banca …………….., Sucursala ………….., codul fiscal nr. ……….., reprezentata legal prin ……………., denumit in continuare vanzator, si Societatea Comerciala 2) …………., cu sediul 3) in ………., str. ……………, nr. […]

model...

CONTRACT de cesiune de parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

S.C. …………………………………………. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al ……………………………… sub nr. ………………. Între subsemnaţii: 1. (numele şi prenumele) …………………………………………………. cetăţean ………………………………….. născut la data de ……………………….., în ………………………….. str. …………………………….. nr. …….., bloc ………, scara …………., etaj ……….., ap. ………., sector/judeţ ………… sex ………….. starea civilă …………………….., posesorul ……………………….. seria …………. nr. …………………….., eliberat de […]

model...