CONTRACT de asigurare sociala

Model CONTRACT de asigurare sociala

ÃŽncheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, începând cu data de ………………… ÅŸi înregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la DirecÅ£ia Generală de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a judeÅ£ului ……………………./municipiului BucureÅŸti
ÃŽntre …………………………… posesor al actului de identitate seria …………….. nr. ………………………, codul numeric personal …………………, născut la data de …………………. în localitatea ……………………, judeÅ£ul …………………., domiciliat în localitatea ………………………., str. ………………………….. nr. ……….., bloc ………, scara ………., etaj ………., apart. ………, judeÅ£ul/sectorul ………………………………, în calitate de persoană asigurată care prestează muncă pe bază de convenÅ£ie civilă de prestări de servicii la ………………….. ÅŸi DirecÅ£ia Generală de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a judeÅ£ului ………………./municipiului BucureÅŸti, reprezentată prin director general ………………………., în următoarele condiÅ£ii:
1. Venitul lunar asigurat care reprezintă baza de calcul a drepturilor ÅŸi obligaÅ£iilor de asigurări sociale ÅŸi care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe Å£ară, convenit prin prezentul contract de asigurări sociale este de (în cifre ÅŸi litere) ………………… lei.
2. Subsemnatul(a) ……………………………………………………., în calitate de asigurat, mă oblig să depun contribuÅ£ia de ………….%, aferentă grupei a III-a de muncă, din venitul lunar asigurat de ……….. lei, până la sfârÅŸitul lunii pentru luna în curs, în contul de disponibilităţi nr. ……………………….. al DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi de ProtecÅ£ie Socială a judeÅ£ului …………………../municipiului BucureÅŸti, deschis la Trezoreria ……………………. .
3. ContribuÅ£ia lunară de 5% din venitul lunar asigurat, pentru pensia suplimentară, în cuantum de ……………………………………… lei o voi depune lunar, până la sfârÅŸitul lunii pentru luna în curs, în contul nr. ……………………. deschis la Trezoreria …………………. .
4. Comisionul de 0,75% din venitul lunar asigurat, pe care îl datorez pentru păstrarea ÅŸi completarea carnetului de muncă de …………………………… lei, îl voi depune lunar, până la sfârÅŸitul lunii următoare celei pentru care plata este datorată, în contul ……………………………………. deschis la Trezoreria ……………………………. .
5. DirecÅ£ia Generală de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a judeÅ£ului ……………………./municipiului BucureÅŸti, în calitate de asigurator, se obligă să achite asiguratului …………………….. drepturile prevăzute de legislaÅ£ia de asigurări sociale în vigoare.
6. Perioada în care s-au achitat contribuţiile prevăzute mai sus constituie perioada de contribuţie pentru stabilirea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de lege, în cazul în care contribuţiile s-au calculat şi s-au virat la venitul lunar asigurat, stabilit prin contract.
7. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi contractante, realizat în formă scrisă. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea cerută de cealaltă parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia situaţiei în care se solicită rezilierea lui.
8. Modificarea venitului asigurat, în sensul creşterii acestuia, la o dată la care unul dintre riscurile asigurate s-a produs sau există certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea dată, este lovită de nulitate. Calculul şi plata prestaţiilor în aceste situaţii se efectuează la venitul asigurat anterior modificării intervenite în contractul de asigurări sociale.
9. Contractul de asigurări sociale poate fi reziliat la cererea oricăreia dintre părţi.
10. În cazul rezilierii contractului de asigurări sociale, contribuţiile achitate nu se restituie, iar perioada de contribuţie se valorifică la stabilirea drepturilor de pensie.
11. Contractul de asigurări sociale încheiat la o dată la care unul dintre riscurile asigurate, cu excepţia limitei de vârstă s-a produs sau există certitudinea producerii lui, în termen de cel mult 6 luni de la acea dată, este lovit de nulitate.
În aceste cazuri, contribuţia de asigurări sociale achitată se restituie.
12. Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, a contribuţiei la pensia suplimentară şi a comisionului atrage plata majorărilor prevăzute de lege.
13. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială, iar altul la asigurat.
14. Anexa prevăzută la prezentul contract face parte integrantă din acesta.

ASIGURATOR

ASIGURAT

NOTÄ‚:
1. Asiguratul se obligă:
• să prezinte convenţia civilă de prestări de servicii la încheierea şi modificarea prezentului contract;
• să solicite modificarea venitului lunar asigurat anterior datei de la care acesta produce efecte între părţi.
2. Asiguratul va achita contribuÅ£ia de asigurări sociale la ……………………….. .
3. Persoana care încheie contract de asigurări sociale nu beneficiază de grupa superioară de muncă.
4. Am primit carnetul de muncă cu seria ……………………………… nr. …………………………………
(semnătura şi parafa DGMPS a judeţului/municipiului Bucureşti)
• am predat carnetul de muncă …………………….. (semnătura asiguratului)
• declar pe propria răspundere că nu am ÅŸi nu am avut carnet de muncă ……………………… (semnătura).
• declar, pe propria răspundere că desfăşor/nu desfăşor activităţi pe bază de contract de muncă.

ANEXÄ‚ LA CONTRACTUL DE ASIGURÄ‚RI SOCIALE
MODIFICÄ‚RI

privind venitul asigurat la care se calculează contribuţia de asigurări sociale
şi contribuţia la pensia suplimentară.

Nr. crt. Data înregistării cererii de modificare Data la care se modifică venitul lunar asigurat Noul venit lunar asigurat Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale Cuantumul pensiei suplimentare Cuantumul comisionului Asigurator Asigurat

CONTRACT de asigurare sociala