CONTRACT de asigurare sociala

Model CONTRACT de asigurare sociala

Încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ………………… şi înregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ……………………./municipiului Bucureşti
Între …………………………… posesor al actului de identitate seria …………….. nr. ………………………, codul numeric personal …………………, născut la data de …………………. în localitatea ……………………, judeţul …………………., domiciliat în localitatea ………………………., str. ………………………….. nr. ……….., bloc ………, scara ………., etaj ………., apart. ………, judeţul/sectorul ………………………………, în calitate de persoană asigurată care prestează muncă pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii la ………………….. şi Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ………………./municipiului Bucureşti, reprezentată prin director general ………………………., în următoarele condiţii:
1. Venitul lunar asigurat care reprezintă baza de calcul a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale şi care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară, convenit prin prezentul contract de asigurări sociale este de (în cifre şi litere) ………………… lei.
2. Subsemnatul(a) ……………………………………………………., în calitate de asigurat, mă oblig să depun contribuţia de ………….%, aferentă grupei a III-a de muncă, din venitul lunar asigurat de ……….. lei, până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în contul de disponibilităţi nr. ……………………….. al Direcţiei Generale de Muncă şi de Protecţie Socială a judeţului …………………../municipiului Bucureşti, deschis la Trezoreria ……………………. .
3. Contribuţia lunară de 5% din venitul lunar asigurat, pentru pensia suplimentară, în cuantum de ……………………………………… lei o voi depune lunar, până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în contul nr. ……………………. deschis la Trezoreria …………………. .
4. Comisionul de 0,75% din venitul lunar asigurat, pe care îl datorez pentru păstrarea şi completarea carnetului de muncă de …………………………… lei, îl voi depune lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care plata este datorată, în contul ……………………………………. deschis la Trezoreria ……………………………. .
5. Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ……………………./municipiului Bucureşti, în calitate de asigurator, se obligă să achite asiguratului …………………….. drepturile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale în vigoare.
6. Perioada în care s-au achitat contribuţiile prevăzute mai sus constituie perioada de contribuţie pentru stabilirea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de lege, în cazul în care contribuţiile s-au calculat şi s-au virat la venitul lunar asigurat, stabilit prin contract.
7. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi contractante, realizat în formă scrisă. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea cerută de cealaltă parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia situaţiei în care se solicită rezilierea lui.
8. Modificarea venitului asigurat, în sensul creşterii acestuia, la o dată la care unul dintre riscurile asigurate s-a produs sau există certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea dată, este lovită de nulitate. Calculul şi plata prestaţiilor în aceste situaţii se efectuează la venitul asigurat anterior modificării intervenite în contractul de asigurări sociale.
9. Contractul de asigurări sociale poate fi reziliat la cererea oricăreia dintre părţi.
10. În cazul rezilierii contractului de asigurări sociale, contribuţiile achitate nu se restituie, iar perioada de contribuţie se valorifică la stabilirea drepturilor de pensie.
11. Contractul de asigurări sociale încheiat la o dată la care unul dintre riscurile asigurate, cu excepţia limitei de vârstă s-a produs sau există certitudinea producerii lui, în termen de cel mult 6 luni de la acea dată, este lovit de nulitate.
În aceste cazuri, contribuţia de asigurări sociale achitată se restituie.
12. Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, a contribuţiei la pensia suplimentară şi a comisionului atrage plata majorărilor prevăzute de lege.
13. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială, iar altul la asigurat.
14. Anexa prevăzută la prezentul contract face parte integrantă din acesta.

ASIGURATOR

ASIGURAT

NOTĂ:
1. Asiguratul se obligă:
• să prezinte convenţia civilă de prestări de servicii la încheierea şi modificarea prezentului contract;
• să solicite modificarea venitului lunar asigurat anterior datei de la care acesta produce efecte între părţi.
2. Asiguratul va achita contribuţia de asigurări sociale la ……………………….. .
3. Persoana care încheie contract de asigurări sociale nu beneficiază de grupa superioară de muncă.
4. Am primit carnetul de muncă cu seria ……………………………… nr. …………………………………
(semnătura şi parafa DGMPS a judeţului/municipiului Bucureşti)
• am predat carnetul de muncă …………………….. (semnătura asiguratului)
• declar pe propria răspundere că nu am şi nu am avut carnet de muncă ……………………… (semnătura).
• declar, pe propria răspundere că desfăşor/nu desfăşor activităţi pe bază de contract de muncă.

ANEXĂ LA CONTRACTUL DE ASIGURĂRI SOCIALE
MODIFICĂRI

privind venitul asigurat la care se calculează contribuţia de asigurări sociale
şi contribuţia la pensia suplimentară.

Nr. crt. Data înregistării cererii de modificare Data la care se modifică venitul lunar asigurat Noul venit lunar asigurat Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale Cuantumul pensiei suplimentare Cuantumul comisionului Asigurator Asigurat

CONTRACT de asigurare sociala