CONTRACT de REPREZENTARE

Model CONTRACT de REPREZENTARE

Încheiat astăzi ……………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. Societatea Comercială ………….. cu sediul în …………. telefon-fax ………. înmatriculată în Registrul comerţului …………… sub nr. …….. având contul nr. ……….. la Banca …………. şi codul fiscal nr. ……….. reprezentată prin ……………….. numită în continuare REPREZENTAT şi
2. Societatea Comercială …………………. cu sediul în …………… telefon-fax ………. înmatriculată în Registrul comerţului …………… sub nr. …….. având contul nr. ……….. la Banca …………. şi codul fiscal nr. ……….. reprezentată prin …………………. numită în continuare REPREZENTANT

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Reprezentatul numeşte pe ……………… ca reprezentant al său pentru a comercializa următoarele produse ………………… (a negocia contractul de cumpărare/vânzare cu ……………………) în zona teritorială …………………… denumită în continuare TERITORIU.
Reprezentantul acceptă această numire pentru produsele prevăzute în anexa contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI
Contractul este valabil ……….. luni/ani de la data semnării lui. El se poate reînnoi, cu condiţia ca reprezentantul să-şi manifeste această intenţie cu …….. zile înainte de expirarea contractului de reprezentare.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

A. REPREZENTATUL se obligă la următoarele:
a) să furnizeze reprezentantului cantitatea din produsele cerute, prevăzute în anexă, la preţul curent al zilei pentru vânzarea în teritoriu;
b) să pună la dispoziţia reprezentantului documentaţia tehnică necesară pentru folosirea şi desfacerea produselor, materiale de reclamă şi literatură tehnică în vederea promovării vânzărilor;
c) să suporte cheltuielile de transport, vamă şi alte taxe;
d) în cursul perioadei de garanţie mărfurile (piesele) defecte vor fi înlocuite fără plată, iar după perioada de garanţie, reprezentantul va plăti costul mărfurilor (pieselor) defecte la valoarea lor şi transportul lor;
e) să-i plătească reprezentantului …….% din preţul de vânzare al mărfurilor;

B. REPREZENTANTUL se obligă la următoarele:
a) să vândă în mod preferenţial, cel puţin ……% din produsele livrate; să nu producă şi să nu vândă produse similare, personal sau în asociere cu alţii, fără aprobarea expresă a ………………….. (producătorului reprezentat);
b) să informeze cu regularitate bilunar, pe reprezentat despre activităţile realizate, principalii clienţi şi concurenţi;
c) să-l informeze pe reprezentat despre fiecare reclamaţie cu privire la produse, pe care nu o poate satisface, cu arătarea numelor reclamanţilor;
d) în termen de …… zile de la livrarea mărfurilor, reprezentantul este obligat să achite integral valoarea acestora prin virament. În caz de imposibilitate, va anunţa reprezentatul şi, la cererea acestuia, va restitui mărfurile.
Nerespectarea acestei clauze are drept consecinţă penalizări de întârziere de ……% pe zi de întârziere.
e) facturile vor fi eliberate pe numele reprezentatului (producătorului) şi semnate de reprezentant, cu dreptul de a încasa preţul mărfurilor.
Periodic, la …… zile se vor prezenta facturile pentru verificarea deconturilor.

V. GARANŢII
Reprezentatul garantează produsele sale pentru o perioadă de 6 luni de la data livrării către reprezentant, obligându-se să repare şi să înlocuiască orice produse defecte în perioada de garanţie.
Cheltuielile de transport pentru produsele defecte ce urmează să fie separate sau înlocuite vor fi suportate de reprezentat.
Garanţia nu se aplică în cazul în care defectele mărfii se datorează neglijenţei, modificării, abuzului sau utilizării greşit ori la mărfurile care se consumă prin exploatare ori cu durata de viaţă mai scurtă decât perioada de garanţie.

VI. CONFIDENŢIALITATE
Reprezentantul va păstra confidenţialitatea pentru toate datele şi informaţiile tehnice şi comerciale furnizate de producătorul reprezentat, cu excepţia datelor şi informaţiilor destinate publicităţii.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Oricare din părţi are dreptul de a denunţa contractul în următoarele cazuri:
a) dacă nu se vinde cota minimală prevăzută în contract;
b) dacă nu se va achita preţul către producătorul reprezentat, respectiv remuneraţia cuvenită reprezentantului, în termenele stabilite în contract;
c) în caz de abatere de la clauzele contractului;
d) insolvabilitatea sau falimentul uneia din părţi;
e) încetarea activităţii comerciale a uneia din părţile contractante;
f) când situaţia de forţă majoră se prelungeşte mai mult de 3 luni;
Încetarea contractului în cazurile expres prevăzute în contract nu va atrage răspunderi pentru compensaţii şi despăgubiri pentru pierderea vadului comercial, a clientelei, a profiturilor potenţiale etc.
Încetarea contractului nu va influenţa drepturile şi răspunderile părţilor angajate înainte de încetarea contractului.
La încetarea contractului, reprezentantul va preda reprezentatului marfa rămasă nevândută restanţă şi cheltuielile contractului ce cad în sarcina lui.

VIII. RELAŢIILE DINTRE PĂRŢI
Reprezentantul este independent de reprezentat. Niciuna din părţi nu are dreptul să creeze o obligaţie sau o răspundere în numele celeilalte.

IX. LITIGIILE între părţi se soluţionează pe cale amiabilă sau în caz contrar, de către instanţa judecătorească competentă.
Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Anexele fac parte din prezentul contract de reprezentare.

REPREZENTAT REPREZENTANT
…………….. ………………

CONTRACT de REPREZENTARE