Contract de Subinchiriere

Model Contract de Subinchiriere

I. PARTILE:
1. S.C. “……….” S.R.L. cu sediul in Str. ……….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. …………, cod fiscal ………….. Reprezentata prin dl. G.M. legitimat cu BI seria ….., nr. …….. eliberat de Circa ……… Politie, la data de …………., valabil pana la ……………, in calitate de proprietar
SI
2. S.C. “……….” S.R.L. cu sediul in str. ……….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sector …., Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ………….., cod fiscal ……….. Reprezentata prin dl. N.S. legitimat cu pasaport …………, eliberat de autoritatile …………. la data de ………., valabil pana la …………….. in calitate de chirias

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
– Spatiul in suprafata de ……. m2 situat in str. ……….. nr. …., bl. …., sc. …., dobandit de proprietar prin contract de inchiriere cu nr. ……… din data …………

III. CLAUZE:
– Proprietarul pune la dispozitia chiriasului spatiul in suprafata de 2 m patrati situat in str. ……….., nr. …., bl. ….., sc. …., pentru constituirea de catre chirias a unui punct de schimb valutar.
– Chiria lunara este de ———- lei si va fi platita de chirias proprietarului in perioada 1-10 ale fiecarei luni.
– Durata contractului este de 2 (doi) ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor parti.

S.C. “………” S.R.L.
……………………..
S.C. “……….” S.R.L.
……………………

Contract de Subinchiriere