Contract de comision

Model Contract de comision

Încheiat astăzi ……………la ……………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………….. nr. ……………., bloc …………….., scara ……………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………………….., având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………., cu funcţia de …………………….., în calitate de comitent, pe de o parte şi
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………………, str. …………………………… nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj …………, apartament ………, judeţ/sector …………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ………………………………….. din …………………………., având contul nr. ………………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentată de ………………………, cu funcţia de …………………….., în calitate de comisionar, pe de altă parte,
sau
1.2. D ………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………….. şi al ……………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ………………………. eliberat de …………………, cod numeric personal …………………………………, în calitate de comisionar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de comision, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
(variantă)
2.1. Prospectarea pieţei şi găsirea de furnizori pentru bunurile prevăzute în lista anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.
2.2. Bunurile în sortimentele, cantităţile şi la preţurile maxime prevăzute în anexă vor fi cumpărate de comisionar în nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului.
2.3. Transportul bunurilor cumpărate de comisionar în depozitul situat în ……………………………………. va fi asigurat de comitent/comisionar pe cheltuiala comitentului.
(variantă)
2.1. Prospectarea pieţei, plasarea şi vânzarea cantităţilor de mărfuri prevăzute în lista anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.
2.2. Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal care face parte integrantă din prezentul contract.
2.3. Bunurile primite spre plasare şi vânzare vor fi preluate de la depozitul/depozitele situate în ……………………………………………………………. pe cheltuiala ……………………………………………….. .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată de ………………………. începând de la data de ……………………… şi până la data de ……………………………….. .
IV. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1. Comisionul datorat de comitent este de …… % din valoarea bunurilor cumpărate/plasate şi vândute efectiv.
4.2. Plata comisionului se va face în numerar/cu ordin de plată în contul comisionarului, în termen de ……. zile de la predarea-preluarea şi recepţia bunurilor.
sau
4.2. Plata comisionului se va face în numerar/cu ordin de plată în contul comisionarului, la depunerea contravalorii bunurilor plasate şi vândute, la casieria/în contul bancar al comitentului.
V. GARANŢII
5.1. Bunurile cumpărate/vândute vor fi însoţite (dacă este cazul) de certificatele de garanţie aferente.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR*)
6.1. Comitentul se obligă:
a) să pună la dispoziţia comisionarului, cu începere de la data de …………………, sumele de bani solicitate de acesta, în măsura găsirii furnizorilor şi procurării bunurilor, pe baza facturilor şi a altor documente legale de decontare;
sau
a) să asigure transportul bunurilor la/de la depozitul situat în …………………………………………… pe cheltuiala ……………………………..;
b) să plătească comisionul cuvenit comisionarului, în termen de ….. zile de la primirea bunurilor în depozit/depunerea sumelor realizate din vânzarea bunurilor;
c) să asigure condiţii de depozitare, predare-primire şi recepţie a bunurilor primite/vândute de comisionar;
d) să-l împuternicească pe reprezentantul său pentru primirea/predarea bunurilor în/din depozitul situat în …………………………………………………………………;
e) să achite comisionarului toate cheltuielile ocazionate de efectuarea prezentului contract (transport, manipulare, expediere etc.) .
6.2. Comisionarul se obligă:
a) să identifice furnizori pentru bunurile care formează obiectul prezentului contract şi să le cumpere în nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;
sau
a) să prospecteze piaţa, să plaseze şi să vândă bunurile care formează obiectul prezentului contract;
b) să conserve bunurile primite spre plasare şi vânzare, pe cheltuiala sa;
c) să încheie, în nume propriu şi pe cheltuiala sa, acte juridice cu furnizorii/clienţii, în limitele împuternicirilor date prin prezentul contract;
d) să-l înştiinţeze pe comitent, cu cel puţin 24 de ore înainte de efectuarea transportului bunurilor, astfel încât comitentul să poată pregăti mijloacele de transport, depozitele şi să-şi delege împuternicitul pentru preluarea bunurilor;
e) să depună cel puţin o dată pe lună/săptămână/zi contravaloarea bunurilor plasate şi vândute, pe baza decontului prezentat comitentului;
f) să întocmească proces-verbal de predare-primire şi de recepţie a bunurilor cu împuternicitul comitentului.
VII. CLAUZA PENALĂ
7.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi şi/sau daune-interese în valoare de ……………………………, astfel: …………………………………………………………………………. .
VIII. FORŢA MAJORĂ
8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de comision, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
IX. NOTIFICĂRI
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
sau
10.1. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.4. Prezentul contract de comision a fost încheiat într-un număr de ……………. exemplare, din care …………….., astăzi ……….., data semnării lui.

COMITENT

COMISIONAR

____________
*) În raport de natura şi conţinutul obiectului contractului, se includ obligaţii dintre cele prevăzute la acest capitol, adaptate la specificul acestuia.

model:

Contract de comision