Contract de publicitate

Model Contract de publicitate

Nr……………………/…….

intre:

………………………………………………………………cu sediul `n…………………
strada……………………..nr……….,sector/jude]………………, `nregistrat\ la Registrul Comer]ului cu nr…………. având codul fiscal………………..cont nr……………, deschis la ………………………………………. reprezentat\ prin dl/dna………………………………………………., `n calitate de…………………….. denumit\ `n continuare „Beneficiar”

[i

SC ————, cu sediul ———, cod fiscal ———–, având contul nr. ———deschis la BCR – sucursala sector 1, reprezentat\ de domnul ——— calitate de director general [i prin dl/dna…………………………………..`n calitate de redactor, denumit\ `n continuare „Prestator”,

s-a `ncheiat ast\zi…………… prezentul contract `n 2 (dou\) exemplare, ambele cu putere de original.

I.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1. Prezentul contract are ca obiect publicarea de c\tre Prestator `n cotidianul „Ultima or\” a machetelor publicitare ale Beneficiarului, pe baz\ de comand\ scris\ [i la tariful de publicare convenit prin negociere `ntre p\r]i.

M\rime machet\………………………… Nr. apari]ii…………………… Zilele de apari]ie……………………………………………………………………………………

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract intr\ `n vigoare de la data de ………………….. [i `[i `nceteaz\ valabilitatea la data de ………………….. cu posibilitatea prelungirii duratei contractului numai cu acordul scris al p\r]ilor.

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 3 . Valoarea prezentului contract este de …………….. reprezentând valoarea publicit\]ii realizate de c\tre Prestator pe baza comenzii scrise, transmise de c\tre Beneficiar `n perioada de valabilitate a prezentului contract.

IV. CONDI}II DE PLAT|

Art. 4. Tarifele de publicare a materialelor de reclam\ sunt cuprinse `n anex\, care face parte integrant\ a prezentului contract, la care se va aplica taxa pe valoarea ad\ugat\ [i taxa local\ de publicitate.

Art. 5. Beneficiarul va achita contravaloarea reclamei `n maximum 5 (cinci) zile lucr\toare de la data primirii facturii (calculat\ la cursul leu/dolar USD comunicat de BNR, valabil `n ziua difuz\rii reclamei), prin ordin de plat\ sau numerar.
Art. 6. Valoarea facturat\ se va stabili `n func]ie de valorile negociate pentru fiecare modul `n parte.
Art.7. Prestatorul va emite facturi reprezentând contravaloarea reclamei la cursul leu/dolar USD, comunicat de BNR din ziua difuz\rii, `n termen de 3 zile de la data difuz\rii.

V. OBLIGA}IILE P|R}ILOR

Art. 8. Beneficiarul se oblig\:
1) S\ predea materialul de reclam\ cu cel pu]in 3 (trei) zile `nainte de apari]ie
2) Forma grafic\ a materialului publicitar s\ fie final\ atunci când va fi predat\ pentru publicare [i s\ corespund\ condi]iilor tehnice solicitate de c\tre Prestator privind predarea machetei publicitare;
3) S\ pl\teasc\ la timp valoarea reclamei publicitare evaluate pe baza tarifelor din oferta `n vigoare a Prestatorului [I `n conformitate cu comanda scris\ emis\;

Art. 9. Prestatorul se oblig\:
1) S\ asigure publicarea/ difuzarea `n cotidianul „Ultima or\”, pe baz\ de comand\ scris\, a tuturor materialelor publicitare, care nu sunt susceptibile de a `nc\lca Codul Comercial, Codul Penal sau Legea Siguran]ei Na]ionale, la datele cerute de Beneficiar;
2) S\ insereze materialul publicitar solicitat de Beneficiar `n cotidianul „Ultima or\”, cu respectarea condi]iilor de calitate [i cantitate cerute de Beneficiar;
3) S\ nu intervin\ asupra graficii sau con]inutului materialelor publicitare comandate de beneficiar;
4) S\-l informeze pe Beneficiar `n cazul imposibilit\]ii public\rii reclamei `n 48 de ore de la primirea comenzilor;
5) De aprezenta Beneficiarului `n scris condi]iile tehnice privind predarea materialelor publicitare. Acestea, `mpreun\ cu tariful de publicitate, vor constitui anexa la prezentul contract;
6) S\ informeze `n scris Beneficiarul de inten]iile de schimbare a tarifelor de publicitate cu 15 zile `nainte de intrarea `n vigoare a acestora [i s\ le negocieze cu Beneficiarul; tarifele astfel modificate intr\ `n vigoare de la data negocierii lor de c\tre p\r]i;
7 ) Are obi ga]ia ca `n cazul `n care machetele publicate con]in erori (nu respect\ con]inutul [i forma grafic\ a materialelor martor predate de Beneficiar conform condi]iilor tehnice ale Prestatorului) s\ reprogrameze, pe cheltuiala proprie, apari]iile/difuz\rile eronate de comun acord cu Beneficiarul;
8 ) Are obligatia ca factura emisa de catre Beneficiar sa con]in\ obligatoriu toate elementele de identificare prev\zute de altfel [i `n comanda scris\, iar acesat\ factur\ s\ fie `nso]it\ de dou\ exemplare martor cu publicarea reclamei.

VI. RASPUNDEREA partilor contractului de publicitate

Art. 10. Partea care nu-[i `ndepline[te `n tot sau `n parte obliga]iile contractuale asumate, datoreaz\ celeilalte p\r]I penalit\]i de 0,4%/zi calculate la valoarea obliga]iei restante.

VII. FORTA MAJORA

Art. 11. Nici una din par]ile contractante nu r\spunde pentru neexecutarea la termen [i/sau `n mod corespunz\tor, total sau par]ial, a obliga]iilor asumate, dac\ aceasta a fost cauzat\ de un eveniment imprevizibil si de neinlaturat prin voin]a p\r]ilor cum ar fi: r\zboi, cutremur, calamit\]i, inunda]ii, interdic]ii legale, cu condi]ia s\ anun]e evenimentul `n termen de 72 de ore de la data apari]iei [i s\-l dovedeasc\ cu documente corespunz\toare atestate de Camera de Come] [i Industrie a României, `n termen de 10 zile, partea aflat\ `n culp\ fiind `n asemenea cazuri exonerat\ de r\spundere.

Art.12. ~ncetarea for]ei majore se anun]\ imediat.
Art. 13. Dup\ `ncetarea situa]iei de for]\ major\, p\r]ile, de comun acord, vor hot\r` asupra continu\rii sau nu a obliga]iilor contractuale.

VII. LITIGII

Art. 14. (1) Diferendele ivite `ntre p\r]i `n leg\tur\ cu prezentul contract se vor solu]iona pe cale amiabil\, `n caz contrar urmând a fi supuse spre solu]ionare Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lâng\ Camera de Comer] [i Industrie a României, cu aplicarea Regulilor de procedur\ arbitrar\ ale acestei Cur]I, a legii române [I a prevederilor prezentului contract.
(2) Tribunalul Arbitral va fi compus din trei arbitrii, câte unul numit de fiecare dintre p\r]I, iar al treilea – supraarbitrul – ales de cei doi arbitrii.
(3) P\r]ile se oblig\ s\ execute `ntocmai decizia Cur]ii care este definitiv\ [i obligatorie.

VIII. ~NCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15. Prezentul contract `nceteaz\ de drept, f\r\ a fi necesar\ o alt\ formalitate sau interven]ia unui organ, `n una din urm\toarele situa]ii:
– Una din p\r]i nu-[i execut\ obliga]iile asumate prin prezentul contract mai mult de 30 de zile;
– Una din p\r]i este declarat\ `n incapacitate de plat\, faliment, lichidare sau reorganizare judiciar\;
-Cesiunea drepturilor [i obliga]iilor de c\tre una din p\r]i c\tre un ter], f\r\ acordul celeilalte p\r]i;
– Prin acordul p\r]ilor exprimat `n scris;
– La `mplinirea termenului pentru care a fost `ncheiat, dac\ nu s-a cerut prelungirea duratei.
~ncetarea contractului nu stinge obliga]ia de plat\ ajuns\ la scaden]\.

IX. CLAUZA DE CONFIDEN}ILITATE

Art. 16. P\r]ile au obliga]ia de a p\stra confiden]ialitatea opera]iunilor comerciale intermediate, potrivit prezentului contract.

X. DISPOZI}II FINALE

Art. 17. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic aprobat pentru solu]ionarea eventualelor litigii `ntre p\r]i.
Art. 18. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se poate face numai prin acordul scris al ambelor p\r]i.
Art. 19. Nici una din p\r]i nu are dreptul de a transfera drepturile [i obliga]iile sale unei alte p\r]i, f\r\ acordul scris al celeilalte p\r]i.
Art. 20. Actele `ncheiate ulterior `ntre p\r]i fac parte integrant\ din prezentul contract.
Prezentul contract s-a `ncheiat ast\zi……………………………..`n dou\ exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar Prestator
——– SRL
Director General
——–

Contract de publicitate