Modele de Contracte comercialeAct aditional la contractul de cesiune

Act din categoria Contracte comerciale

la actele constitutive ale S.C. …………………… înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al ……………. sub nr. ………………………. Subscrisa S.C. …………………………………………………….. cu sediul în ……………………………….. str. …………………………………………………….. nr. ……………., bloc ……………, sectorul ………………………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ………………………………………………………………, reprezentată prin ………………………………………, având funcţia de ………………………………………………, în baza hotărârii Adunării Generale/deciziei asociatului unic nr. …………………………………….. […]

model...

Precontract vanzare apartament

Act din categoria Contracte comerciale

ANTECONTRACT (PRECONTRACT) DE VANZARE-CUMPARARE Nr. …. Din data de ………. I. PARTILE DIN ANTECONTRACT Prezentul antecontract se incheie prin intermediul S.C “………………..” inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………………., cod fiscal ……………………, cu sediul social la adresa: Str. ……………., nr. ………, bl. ……, ap. ……, sc. ……, sector ……….., Bucuresti, in calitate de PRESTATOR DE […]

model...

Contract de comision

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………….. nr. ……………., bloc …………….., scara ……………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………………….., având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, […]

model...

model:

Contract de voluntariat

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: – ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si – …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract […]

model...

Contract de vanzare cu plata in rate

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile Intre Societatea Comerciala ……………………………. cu sediul in ……………… str. …………………, nr. ….., reprezentata prin ………………………. in calitate de vanzator si Dl. (d-na) ………………………. cu domiciliul in localitatea ……………, str. …………….., nr. …., bl. …., ap. …., judetul …………………….. avand functia de ………………………… legitimat cu BI seria …… nr. ………………. eliberat de ………….. […]

model...

Contract de vanzare orice bunuri

Incheiat intre: 1. Vanzator ……………… (nume, prenume, domiciliul) si 2. Cumparator ……………. (nume, prenume, domiciliu). I. Eu, vanzatorul …………., vand cumparatorului ………….. urmatorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formeaza obiectul vanzarii pentru a nu exista nici o neclaritate). Bunul pe care il vand este proprietatea mea (dobandit prin contractul de vanzare cumparare, donatie, […]

model...

model: ,

CONTRACT de vanzare import pe baza de comision

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………………………., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. …………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………………….. functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin […]

model...

CONTRACT de VANZARE EXPORT

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE PENTRU EXPORT Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………….., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. ………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………… functionand […]

model...

model: ,

CONTRACT de vanzare cumpararea notariala

Contract de vanzare-cumparare incheiat la notariat Intre subsemnatii: I. …..a)……….., domiciliat in ……b)….., judetul ……….., str. ………, nr. …, et. …, ap. …, in calitate de vanzator pe de o parte, si II. ….c)…….., domiciliat in ……d)……, judetul …………., str. ………., nr. ………., et. …, ap. …, in calitate de cumparator, pe de alta parte, […]

model...

CONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE UZUFRUCT (art. 517 – art. 520 C. Civ.) Incheiat intre subsemnatii: Eu, vanzatorul ………….. (nume, prenume si domiciliu) si Eu, cumparatorul ………… (nume, prenume si domiciliu) a intervenit acest contract in temeiul caruia eu, vanzatorul, vand cumparatorului uzufructul imobilului (apartamentului) situat in compus din ……………………….. ……….. pe tot restul vietii cumparatorului, […]

model...