Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Model Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

I. Partile contractante

Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in …………, sectorul …., Romania, tel…………, fax ………, contul nr. …………, deschis la Banca …………….., Sucursala ………….., codul fiscal nr. ……….., reprezentata legal prin ……………., denumit in continuare vanzator, si

Societatea Comerciala 2) …………., cu sediul 3) in ………., str. ……………, nr. ………….., inmatriculata la oficiul registrului comertului cu nr. J/…/…4), codul fiscal nr. ………….., contul nr. ………………………, deschis la Banca ……………, Sucursala ………………, reprezentata legal prin ………, denumita in continuare cumparator, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale.

II. Obiectul Contractului de vanzare cumparare actiuni parti sociale

ARTICOLUL 1

Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul sa plateasca si sa preia un numar de …….. actiuni/parti sociale emise de societatea comerciala.
Proprietatea se transmite de drept cumparatorului in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil5).

III. Pretul si modalitatile de plata
Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

ARTICOLUL 2

Valoarea contractului este de …………….$/lei (inclusiv garantia de participare)6). Evolutia ratei inflatiei sau a cursului de schimb valutar care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract nu determina renegocierea pretului7).

ARTICOLUL 3
Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale
Modalitati de plata

Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:
a) virament prin ordin de plata;
b) fila cec;
c) cambie;
d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.
Plata se face in termen 8) de … zile lucratoare de la perfectarea contractului, in contul vanzatorului cu nr. …………, deschis la Banca …………………, Sucursala ……………….

IV. Garantii Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

ARTICOLUL 4

Cumparatorul se obliga sa efectueze la societatea comerciala investitiile in tehnologii/echipament, resurse umane, precum si in protectia mediului, convenite cu vanzatorul si prevazute in anexa la prezentul contract, conform documentatiei de prezentare a societatii comerciale, acceptata de catre cumparator 9).

Cumparatorul se obliga sa protejeze si sa promoveze marcile de fabrica, de comert sau de serviciu inregistrate, aflate in patrimoniul societatii comerciale 10). De asemenea, cumparatorul se obliga sa nu modifice forma si emblema in actul constitutiv al societatii comerciale 11).

V. Raspunderea contractuala
Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

ARTICOLUL 5

Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune-interese.

ARTICOLUL 6
Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata in cazul de forta majora, conform art. 1082 si 1083 din Codul civil.

ARTICOLUL 7
Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.

ARTICOLUL 8
Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.

Greva nu va fi considerata caz de forta majora.
Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

ARTICOLUL 9 – Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale
Clauza penala

a) Pentru intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract sau ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, cumparatorul datoreaza urmatoarele daune moratorii:
– pentru primele 15 zile: 0,3%;
– pentru urmatoarele 15 zile: 0,3% 12).
Daunele moratorii se calculeaza la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere.

b) Pentru intarziere in finalizarea lucrarilor de investitii, conform termenelor fixate in documentatia prevazuta in anexa 13).
– pentru primele 15 zile: 0,3%;
– pentru urmatoarele 15 zile: 0,3% 14).

ARTICOLUL 10 din Contractul de vanzare cumparare actiuni parti sociale
Pactul comisoriu

In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune-interese 15) de catre vanzator, printr-o simpla notificare, daca, in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit art. 9.
Vanzatorul poate rezilia contratul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1 al acestui articol, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul perfectarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

Cumparatorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, dupa perfectarea prezentului contract, actiunile nu se aflau in proprietatea statului 16).

VI. Modificarea Contractului de vanzare cumparare actiuni parti sociale

ARTICOLUL 11

Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional.
Clauzele care se refera la indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate.

VII. Dispozitii finale

ARTICOLUL 12

Clauzele prezentului Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil si ale Codului comercial.

ARTICOLUL 13

Litigiile aparute in legatura cu formarea, validarea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile se vor solutiona la instantele judecatoresti competente 17).

ARTICOLUL 14
Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.18).

Vanzator,
Cumparator,

___________
1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de fiecare situatie particulara in parte, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil.
2) Numele si prenumele persoanei fizice/denumirea societatii comerciale, dupa caz.
3) pentru persoane fizice: domiciliul.
4) In cazul asociatiilor infiintate de catre salariati si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, sau salariati si membri consiliului de administratie, ori asociatii si fundatii, se va mentiona numarul hotararii judecatoresti de autorizare. Pentru persoane fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria si nr., pasaport, dupa caz.
5) La contractele de vanzare cu plata in rate, vanzatorul poate stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care ca fi platita ultima rata. La achizitiile de actiuni de catre asociatiile infiintate de salariati si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala sau de salariati si membri consiliului de administratie, clauza de rezerva a proprietatii nu opereaza.
6) Completarea art. 2 alin. 1 este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.
7) In cazul contractelor cu plata in rate, vanzatorul poate stipula indexarea valorii contractului, in functie de dobanda de referinta a bancii Nationale a Romaniei.
8) Termenul de plata nu poate depasi 60 de zile lucratoare. Pentru vanzarile cu plata in rate, varsamantul se face cel mai tarziu in a 25-a zi a lunii urmatoare.
9) In anexa vor fi enumerate toate obligatiile ce revin cumparatorului in oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit, inclusiv obligatiile minime acceptate conform bilantului de mediu, dupa caz.
10) Clauza are caracter obligatoriu pentru societatile comerciale, care, in baza unei marci de fabrica, de comert sau de serviciu inregistrate, si-au castigat un renume pe piata interna si internationala si, facultativ, pentru societatile comerciale care nu se afla in aceasta situatie.
11) Clauza are caracter obligatoriu pentru societatile comerciale care si-au castigat un renume pe piata interna sau internationala.
12) vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
13) Investitiile se refera la tehnologii, resurse umane, protectia mediului, precum si la orice alte investitii pe care vanzatorul le-a convenit cu cumparatorul, conform documentatiei de prezentare a societatii comerciale.
14) vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.
15) partile vor fixa cuantumul daunelor-interese, dupa cum urmeaza:
a) dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, garantia de participare plus penalitati;
b) suma care reprezinta diferenta dintre pretul curent platit de un tert printr-un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect aceleasi actiuni, ce a fost incheiat ulterior, si cel convenit prin contractul initial de vanzare-cumparare reziliat, in conformitate cu art. 68 din Codul comercial.
16) Clauzele de reziliere se aplica pentru achizitiile cu plata integrala. De asemenea, clauzele referitoare la reziliere se aplica si in cazul achizitiilor cu plata in rate, efectuate de catre asociatiile infiintate de salariati si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, sau de salariati si membrii consiliului de administratie. La contractele de vanzare-cumparare cu plata in rate incheiate cu clauza de rezerva a proprietatii, vanzatorul va cere rezolutia contractului, daca ratele nu au fost platite de doua ori consecutiv, cu daune moratorii si restituirea actiunilor.
17) In situatia in care contractul se perfecteaza cu o persoana fizica sau juridica straina, in contract se va stipula ca partile convin ca prezentul contract, in privinta formarii, validitatii, interpretarii, executarii si raspunderii pentru neexecutarea totala/partiala a obligatiilor, sa fie guvernat de legea romana.
18) In cazul in care cumparatorul este o persoana fizica sau juridica straina, se va preciza instanta de judecata din Romania, respectiv arbitrajul organizat pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Contract de vanzare cumparare actiuni parti sociale