Modele de Contracte civileConventie civila de prestari servicii

Act din categoria Contracte civile

Societatea Comercială ………………………… Sediul ……………………………………………….. Codul fiscal ……………………………………….. Telefon ……………………………………………… I. Părţile contractante 1. …………………………, cu sediul în …………………………., str. ……………………………………. nr. ………….., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentată prin …………………………., în calitate de ………………….., numită în prezentul contract angajator (beneficiar), şi 2. ……………………………., domiciliat în …………….., str. …………………….. nr. […]

model...

Act aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ……….. Încheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. Între: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeţ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...

Contract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………………..la ………………………………………. Înregistrat la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială ………………………………….. sub nr. ……………………. din ……………………. ………………………………………………………….. (semnătura şi parafa) Prezentul contract de munca se încheie în baza contractului colectiv de muncă al jucătorilor de …………………………………………. profesionişti pe anul …………………………………………….., încheiat între Clubul …………………………………………………………………………………………….. şi Sindicatul (reprezentanţii salariaţilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….* […]

model...

Contract de voluntariat

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: – ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si – …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract […]

model...

CONTRACT de vanzare cumparare bunuri succesorale

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi ———- la Notariatul Public „X.Y.” I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D-na ——, domiciliata in ——–, nascuta ——- in Bacau, judetul ——, fiica lui ——– si a ——-, posesoarea cartii de identitate seria ——— nr.——- eliberata de Politia Municipiului ——, cod numeric personal ————-, in calitate de succesor al defunctului, pe de o parte, si […]

model...

Contract de vanzare orice bunuri

Incheiat intre: 1. Vanzator ……………… (nume, prenume, domiciliul) si 2. Cumparator ……………. (nume, prenume, domiciliu). I. Eu, vanzatorul …………., vand cumparatorului ………….. urmatorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formeaza obiectul vanzarii pentru a nu exista nici o neclaritate). Bunul pe care il vand este proprietatea mea (dobandit prin contractul de vanzare cumparare, donatie, […]

model...

model: ,

CONTRACT de vanzare cumpararea notariala

Contract de vanzare-cumparare incheiat la notariat Intre subsemnatii: I. …..a)……….., domiciliat in ……b)….., judetul ……….., str. ………, nr. …, et. …, ap. …, in calitate de vanzator pe de o parte, si II. ….c)…….., domiciliat in ……d)……, judetul …………., str. ………., nr. ………., et. …, ap. …, in calitate de cumparator, pe de alta parte, […]

model...

CONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE UZUFRUCT (art. 517 – art. 520 C. Civ.) Incheiat intre subsemnatii: Eu, vanzatorul ………….. (nume, prenume si domiciliu) si Eu, cumparatorul ………… (nume, prenume si domiciliu) a intervenit acest contract in temeiul caruia eu, vanzatorul, vand cumparatorului uzufructul imobilului (apartamentului) situat in compus din ……………………….. ……….. pe tot restul vietii cumparatorului, […]

model...

Contract de vanzare cumparare cu plata pretului inainte de livrare

PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. …………………. cu domiciliul/sediul …………., str. ……………., nr. …, bloc ….., et. …, ap. …, telefon ………….., fax …………….., inregistrat la Registrul Comertului ………….. sub nr. ……….., avand contul curent nr. ……………. la Banca ………… si codul fiscal nr. ……………. reprezentat prin ………….. avand functia ………………… in calitate de VANZATOR si Art. […]

model...

CONTRACT de vanzare actiuni

MODEL DE CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE ACTIUNI Intre: Fondul Proprietatii de Stat, denumit in continuare F.P.S., cu sediul in Bucuresti, str. ………… sector ……… reprezentat legal prin domnul ………. presedintele Consiliului de administratie, in calitate de vanzator, si Asociatia ………. cu sediul in ……….., reprezentata legal prin domnul …………, presedintele Consiliului de administratie, in calitate […]

model...

model: ,