Contract de transport si depozit

Model Contract de transport si depozit

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala ……………………… cu sediul in ………….. ………………………… telefon ……………… fax ……………… inmatriculata in Registrul Comertului ……………………………. sub nr. ………………… avand cont curent nr. ………………. deschis la Banca ……………… si codul fiscal nr. ………………… prin reprezentantii legali ……………………… in calitate de EXPEDITOR si
Societatea Comerciala ………………………. cu sediul in …………. telefon ………………. fax ………………. inmatriculata in Registrul Comertului …………………… sub nr. ……………. avand cont curent nr. ……………. deschis la Banca ………….. si codul fiscal nr. ……………. prin reprezentantii legali ……………………. in calitate de CARAUS au convenit incheierea prezentului contract de transport si depozit, cu urmatoarele clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Carausul de obliga sa transporte marfurile prevazute in anexa din prezentul contract cu ……………….. (se va indica felul mijlocului de transport) in perioada ……….. zile, incepand cu data de …………… pana la data de ……………. la destinatar (sediul) …………… locul …………….
Expeditorul va preda marfurile, iar carausul le va primi la data de ………………
Art. 3. RISCUL PIEIRII MARFURILOR
Riscul pieirii marfurilor se suporta de caraus, dupa luarea in primire a marfurilor, chiar daca contractul de transport (scrisoarea de trasura) nu a fost intocmita de expeditor.
Art. 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE EXPEDITORULUI
Expeditorul are obligatia:
1. sa intocmeasca scrisoarea de trasura care sa cuprinda:
a) natura, greutatea, masura sau numarul bunurilor ce transporta si daca marfurile sunt in lazi, sau pachete si calitatea acestora, numarul si sigiliile puse pe ele;
b) numele expeditorului cu indicarea sediului;
c) numele si adresa carausului;
d) locul de destinatie si persoana destinatarului, cu toate datele de identificare si mentiunea daca scrisoarea de trasura este la ordin sau la purtator;
e) cheltuielile de transport si sumele datorate carausului pentru expediere, inclusiv celelalte cheltuieli adiacente, cu nominalizarea acestora;
f) timpul in care trebuie sa fie efectuat transportul, iar in cazul ca se efectueaza pe calea ferata, daca trebuie facut cu rapiditate;
g) orice alte prevederi asupra carora partile s-au inteles.
2. Sa incredinteze carausului actele de vama si alte acte necesare potrivit naturii marfurilor ………………. (autorizatii, avize etc.).
Art. 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CARAUSULUI
Carausul se obliga:
1. sa ia in primire marfurile, conform mentiunilor din scrisoarea de transport, daca nu se mentioneaza rezerve cu privire la starea marfurilor se prezuma ca acestea nu prezinta vicii de ambalare;
2. sa predea marfurile destinatarului la termenul de …………………;
3. sa restituie expeditorului un exemplar din scrisoarea de transport semnata si stampilata, fapt ce confirma ca bunurile se afla in posesia carausului, fiind raspunzator de ele;
4. sa raspunda de pierderea sau deteriorarea marfurilor ce i-au fost incredintate spre transport din momentul in care le primeste si pana in cel al predarii lor destinatarului;
Carausul este exonerat de raspundere, daca probeaza ca pierderea sau deteriorarea marfurilor a fost cauzata de forta majora sau caz fortuit, de fapta culpabila a expeditorului sau destinatarului ori chiar de viciul propriu al marfurilor sau dupa natura lor.
Art. 6. PRIVILEGIUL CARAUSULUI
Carausul are dreptul de a retine marfurile transportate pana cand primeste pretul convenit pentru transportul efectuat.
Carausul, mai are drept de retentie asupra marfurilor, daca nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de trasura semnat de el. Carausul are privilegiul asupra marfurilor transportate pana la predarea lor destinatarului.
Art. 7. RISCURILE TRANSPORTULUI
Daca din caz fortuit sau forta majora, transportul este impiedicat sau intarziat peste termen, carausul trebuie sa-l instiinteze de indata pe expeditor care are facultatea de a rezilia contractul, platind cheltuielile facute de caraus pana in acel moment.
Cand in timpul transportului se produce impiedicarea acestuia din cauza de forta majora sau caz fortuit, carausul va instiinta pe expeditor, avand dreptul la plata pretului proportional cu drumul parcurs.
Art. 8. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
Pretul transportului este de lei ………………….. si va fi achitat la data de ……………………. cu dispozitie de plata (CEC, numerar) in contul carausului nr. ……………………… deschis la Banca ………….
Art. 9. DURATA TRANSPORTULUI
Transportul se efectueaza in perioada …………………….
Depasirea termenului atrage pierderea unei parti din pret, proportional cu durata intarzierii.
Daca intarzierea a durat indoit fata de timpul hotarat pentru transport, carausul pierde intregul pret.
Carausul poate fi obligat si la repararea daunelor cauzate de intarziere.
Art. 10. STINGEREA RASPUNDERII CARAUSULUI
Raspunderea carausului se stinge odata cu predarea marfurilor si respectiv, primirea acestora, fara rezerva de catre destinatar.
Actiunea contra carausului pentru pierderea partiala sau degradarea marfurilor, continua sa existe pe un termen de 5 zile de la primirea marfurilor, iar ca exceptie si dupa acest moment, daca anumite imprejurari dovedite atesta ca degradarile sau pierderile nu au putut fi constatate la momentul predarii primite.
Art. 11. SCRISOAREA DE TRANSPORT
Inscrisul constatator al contractului este scrisoarea de transport intocmita de expeditor, semnata de caraus si potrivit formularelor existente, la dispozitia fiecarui caraus. Partile pot adauga la scrisoare de transport o nota in care sunt prevazute obligatiile suplimentare asumate de fiecare parte si care nu au putut fi mentionate in imprimatul tipizat.

Redactat in doua exemplare, din care un exemplar pentru expeditor si un exemplar pentru caraus.

EXPEDITOR,
CARAUS,

model:

Contract de transport si depozit