CONTRACT de Consignatie

Model CONTRACT de Consignatie

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. ……………………………. nr. ………………………, bloc ………….., scara ……………., etaj …………., apartament …….., judeţ/sector ……………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………………., având contul nr. ………………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………., cu funcţia de …………………, în calitate de consignatar, pe de o parte, şi
1.2. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ……………………………………………, str. …………………………. nr. ……………, bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judeţ ……………………………….., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………………. din …………………………….., a Tribunalului ……………………….., codul fiscal nr. ………………………… din ……………….., având contul nr. …………………. deschis la …………………………….., reprezentată de …………………………………, cu funcţia de ……………………, în calitate de consignant, pe de altă parte,
sau
1.2. D ………………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………., fiul lui …………………………………… şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. …………………., eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………………………, în calitate de consignant, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de consignaţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea bunurilor încredinţate de consignant consignatarului, menţionate mai jos/în lista anexă care face parte integrantă din prezentul contract, astfel:

Nr. crt. Denumirea bunurilor U/M Preţul cuvenit consignantului Valoarea totală Comisionul cuvenit consignatarului Suma cuvenită consignantului

2.2. Bunurile sus-menţionate/din lista anexă sunt ale consignantului, şi poate dispune de ele până în ziua vânzării lor.
2.3. Consignantul poate oricând relua şi ridica toate sau o parte din bunurile încredinţate consignatarului, fără nici un fel de preaviz, dar cu obligaţia plăţii comisionului convenit.
III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de ………………………………………. şi începe să curgă de la data semnării lui.
3.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul părţilor, dat în scris, în josul sau pe spatele acestuia.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Consignatarul achită consignantului suma ce i se cuvine, pe măsura vânzării bunurilor prevăzute în prezentul contract/lista anexă, reţinând direct comisionul ce i se cuvine1).
4.2. a) Consignatarul poate efectua vânzări pe credit2) în următoarele condiţii: …………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
b) Plata sumelor încasate din rate se va face în următoarele condiţii: ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
c) Creanţele rezultate din vânzarea pe credit a bunurilor date în consignaţie, creanţa pentru preţul datorat aparţine consignantului3) .
4.3. Consignatarul achită consignantului sumele care i se cuvin, pe bază de chitanţă semnată de ambele părţi, aceasta constituind dovada achitării şi, respectiv, încasării acestora.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Consignatarul se obligă:
a) să ia toate măsurile unui bun comerciant pentru conservarea, în stare bună, a lucrurilor ce i-au fost încredinţate, răspunzând de orice lipsă, pierdere sau deteriorare a lor provenită din culpa sa, a agenţilor ori prepuşilor săi;
b) să asigure bunurile ce i s-au încredinţat la o societate de asigurare acceptată şi de consignant şi să plătească, cu regularitate, primele de asigurare4);
c) să păstreze mărfurile primite în ambalajele lor originale şi să conserve intacte, etichetele, mărcile şi orice alte semne exterioare, astfel cum se află aplicate pe bunuri, în vederea identificării lor;
d) să depoziteze şi să înmagazineze bunurile încredinţate în 5) ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. fiindu-i interzis să le mute ori să le depoziteze sau să le înmagazineze în alte locuri6);
e) să permită consignantului să verifice şi/sau să inventarieze, oricând, mărfurile încredinţate în consignaţie;
f) să comunice în scris, viciile aparente sau ascunse ale bunurilor încredinţate, în caz contrar considerându-se că bunurile au fost primite de consignatar în stare bună7);
g) să suporte toate cheltuielile de conservare şi de desfacere a bunurilor primite în consignaţie de la consignant;
h) să nu vândă sau să nu înstrăineze bunurile ce i-au fost încredinţate în consignaţie decât în condiţiile prevăzute în contract;
i) să sisteze, de îndată ce consignantul i-a interzis, în scris, vânzările pe credit către anumite firme sau persoane anume determinate; prin derogare de la prevederile cap. IV pct. 4.2. lit. a), b) şi c);
j) să ţină evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor referitoare la bunurile încredinţate în consignaţie astfel încât controlul şi verificarea lor să se poată efectua în mod corespunzător, la prima cerere a consignantului8);
k) să-l înştiinţeze pe consignant, la termenele prevăzute în contract, de toate vânzările făcute de el din bunurile ce i s-au încredinţat în consignaţie9);
l) să achite consignantului, la termenele prevăzute în contract, preţul tuturor bunurilor vândute cu numerar şi toate sumele rezultate din încasarea creanţelor provenite din vânzarea acelor bunuri, precum şi cambiile şi garanţiile primite de la cumpărător10).
5.2. Consignantul se obligă:
a) să predea consignatarului bunurile prevăzute de prezentul contract, la termenele şi în condiţiile stabilite în cadrul acestuia;
b) să ridice bunurile nevândute în termen de ………………………. de la data încheierii termenului prevăzut de prezentul contract. În cazul în care consignatarul nu se prezintă să ridice bunurile în acest termen, contractul se prelungeşte, de drept, cu ……………. zile, sub rezerva reducerii preţului de vânzare cu ……. % faţă de cel iniţial.
VI. GARANŢII
6.1. Consignatarul se obligă să predea consignantului cambii sau orice alte garanţii pentru asigurarea valorii bunurilor încredinţate şi a exercitării îndeplinirii îndatoririlor contractuale fără ca prin aceasta să se schimbe caracterele şi efectele prezentului contract.
6.2. În caz de ridicare a bunurilor încredinţate, consignantul poate păstra cambiile şi celelalte garanţii ce i-au fost încredinţate pentru asigurarea plăţii preţului bunurilor ce se va constata că au fost vândute sau lipsesc, a sumelor încasate şi neremise de consignatar, precum şi a daunelor cauzate.
VII. RĂSPUNDERI
7.1. În afară de pedepsele şi sancţiunile prevăzute de lege pentru neexecutarea totală sau parţială ori pentru executarea defectuoasă a clauzelor contractuale, partea în culpă este obligată să plătească daune-interese astfel: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………. .
7.2. Amânările şi toleranţele acordate consignatarului de către consignant pentru predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor, precum şi primirea de cambii sau alte garanţii de către consignant nu înlătură pedepsele sau sancţiunile prevăzute de lege.
7.3. a) În cazul în care, la expirarea termenului de ridicare a bunurilor, consignantul nu le ridică pe cele rămase nevândute, este obligat la plata, pentru fiecare zi de întârziere, a unei penalităţi de ….. % pe ……, consignatarul având dreptul de a reţine bunurile în contul creanţei.
b) Dacă creanţa ajunge egală cu preţul bunurilor, acestea devin proprietatea consignatarului.
VIII. FORŢA MAJORĂ
8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.3. Dacă în termen de …………………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
IX. NOTIFICĂRI
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………….. exemplare, din care ………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

CONSIGNATAR

CONSIGNANT

NOTE:
1. În cazul în care în contract nu s-a prevăzut retribuţia sau beneficiul consignatarului, acesta, potrivit prevederilor legii, are dreptul la suprapreţurile obţinute din vânzări, adică la diferenţa dintre preţurile efectiv realizate din vânzările efectuate şi preţurile prevăzute în contractul de consignaţie sau în notele, facturile şi dispoziţiile consignantului. Dacă nici prin contract şi nici prin notele, facturile sau dispoziţiile consignantului nu s-a prevăzut nici un preţ, iar vânzarea se face de consignatar la preţul curent, acesta se poate adresa instanţei judecătoreşti pentru fixarea retribuţiei sale. De asemenea, consignatarul nu poate exercita faţă de consignant nici un drept de retenţie atât asupra bunurilor încredinţate cât şi asupra sumelor sau valorilor rezultate din vânzarea lor. În caz de faliment al consignatarului, consignantul poate revendica bunurile încredinţate sau preţul neachitat, în bani sau alte valori.
2. Introducerea acestei clauze ţine de voinţa părţilor contractante şi de convenţia dintre ele.
3. Faţă de debitori şi terţi, consignatarul poate efectua, în mod valabil, orice acte asupra creanţei şi în special va putea primi plata, urmări încasarea ei şi lua orice măsuri de asigurare. De asemenea, potrivit prevederilor legii, la prima cerere a consignantului, consignatarul este obligat să notifice debitorului originea şi natura creanţei. Din momentul comunicării acestei notificări, consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire la creanţa respectivă, acest drept aparţinând numai consignantului. Înainte de notificare sau în caz de refuz din partea consignatarului de a notifica, consignantul poate popri oricând sumele datorate în mâinile debitorilor, fără dare de cauţiune. În lipsa unei stipulaţiuni contrare, consignatarul răspunde solidar faţă de consignant de plata la termen a preţului mărfurilor vândute de el pe credit.
4. Asigurarea se face pentru o valoare cel puţin egală cu preţul bunurilor prevăzut în contract, astfel încât toate riscurile să fie acoperite începând din momentul expedierii lor de către consignant. În caz de neasigurare sau de anulare a asigurării ca urmare a neplăţii la termen a primelor, consignatarul se consideră de drept în culpă şi răspunde de lipsurile produse prin forţa majoră sau caz fortuit. De asemenea, legea prevede că asigurările contractate de consignatar cu privire la bunurile predate în consignaţie se consideră de plin drept ca fiind încheiate în favoarea consignantului, cu condiţia ca acesta să notifice asigurătorului existenţa consignaţiei, înainte de plata despăgubirilor.
5. Locurile de depozitare şi adresa lor.
6. Clauza se introduce în text, dacă părţile au convenit astfel. În orice caz, consignatarul poate să păstreze bunurile numai în spaţii a căror folosinţă o deţine pe bază de documente, cu dată certă sau vizate de Administraţia Financiară, fiind obligat a face cunoscute, de îndată, consignantului, locul de depozitare a mărfurilor şi orice mutare a acestora.
7. Potrivit prevederilor legii, comunicarea existenţei viciilor aparente se face în termen de două zile, ori de câte ori nu este necesar un timp mai îndelungat, datorită condiţiilor în care se află bunurile trimise. Comunicarea viciilor ascunse se face în termen de două zile de la descoperirea lor. O dată expirate aceste termene, consignatarul nu mai este în drept să invoce exonerarea sa de răspundere pe temeiul acestor vicii.
8. Prin contract se poate stipula obligaţia potrivit căreia consignatarul va ţine unul sau mai multe registre speciale pentru înregistrarea operaţiunilor referitoare la bunurile încredinţate în consignaţie. Registrele speciale pentru operaţiunile de consignaţie vizate de tribunal se ţin potrivit normelor Codului comercial.
9. În înştiinţare trebuie să se arate, în mod precis, bunurile vândute în numerar şi cele vândute pe credit, indicându-se pentru acest din urmă mod de vânzare, numele şi adresa fiecărui debitor, suma datorată, termenul de plată, precum cambiile şi garanţiile primite. În cazul în care în contract nu se prevede o asemenea clauză, consignatarul are obligaţia să-l înştiinţeze pe consignant cu privire la vânzări, cel mai târziu la sfârşitul fiecărei săptămâni, pentru toate operaţiunile efectuate în cursul acesteia. În cazul în care contractul nu prevede termenele remiterii sumelor, cambiilor şi garanţiilor, consignatarul este obligat de lege să le predea consignantului, cel mai târziu la sfârşitul fiecărei săptămâni. Până la remiterea lor, consignatarul nu poate face nici un act de dispoziţie asupra sumelor de bani sau a valorilor rezultate din vânzarea bunurilor deţinute în consignaţie, fiind simplu depozitar al lor.

CONTRACT de Consignatie