CONTRACT de STUDII ANUAL

Model CONTRACT de STUDII ANUAL

CONTRACT DE STUDII ANUAL
nr. …………… din ……………………..

Incheiat intre:
(1) Universitatea din —————-, reprezentata prin RECTOR, prof.univ.dr.ing.——————–, si
(2) ……………………………………………………………., student la Facultatea de Stiinte Economice, specializarea …………………………………, beneficiar de servicii educationale finantate pe baza de taxe, nascut la data de …………………….. in localitatea ………………………. fiul (fiica) lui ……………………………. ……………….. si al ……………………………………. domiciliat in ……………………………., str. ……………………. ……. ……………………. nr. ………… bl. ……… sc. ………. ap. ………. jud. ……………………. legitimat(a) cu B.I. seria ……. nr. …………………… eliberat de Politia …………………………… la data de ……………………….
Art. 1 Prezentul contract este incheiat pentru anul universitar ————., incepand cu —————–
Art. 2 In conformitate cu planul de invatamant al specializarii ,————i”, anul—————-, studentul (a) va studia urmatoarele discipline:
————————————–
Art. 4 Conform Hotararii consiliului Facultatii ——-din ————.. taxa pentru anul universitar ————… este de ————USD, echivalent in lei la cursul zilei iar taxa pentru refacerea unor activitati (lucrari de laborator, examene) este de ———- USD, echivalent in lei la cursul zilei.
Art. 5 Pana la data de ———–.., studentul va achita 50% din taxa anuala, diferenta de 50% fiind achitata cu cel mult 5 zile inaintea primului examen al sesiunii din iarna.
Art. 6 Pentru fiecare disciplina promovata, studentul(a) obtine numarul de credite atribuite disciplinei si prevazute la art. 2.
Promovarea anului de studiu contractat presupune obligatia studentului(ei) de a acumula 36 de credite la disciplinele obligatorii si la alegere, precizate la punctul 2.
Art. 7 In eventualitatea retragerii din facultate (program de studii I.D.), rambursarea taxelor achitate se va face conform contractului cadru de scolarizare.
Art. 8 Pentru nepromovarea anului de studii si efectuarea unui an suplimentar, se va achita taxa de scolarizare pentru intregul an universitar, studentul(a) prezentandu-se pentru evaluare numai la disciplinele restante. Pentru celelalte discipline se vor recunoaste notele de promovare si punctele credit obtinute numai daca programele analitice ale acestora nu au suferit modificari esentiale.
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ……………………….. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta. Un exemplar din contract se pastreaza de catre Universitatea din Craiova la dosarul personal al studentului, iar al doilea exemplar se preda studentului.
RECTOR,
STUDENT,
DECAN,
DIRECTOR DEPARTAMENT I.D,
ADMINISTRATOR SEF FACULTATE.

model: ,

CONTRACT de STUDII ANUAL