CONTRACT de Agentie comerciala

Model CONTRACT de Agentie comerciala

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………., sub nr. ………………………… din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………………., având contul nr. ……………………………………………………, deschis la …………………………………………, existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului …………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………………….., cetăţean ……………………………….., posesor act de identitate/paşaport ……………………, în calitate de comitent, şi
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………………., str. …………………………. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………….., sub nr. ……………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………. din …………………………, având contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………., existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului …………….. reprezentată de ……………………………………….., cu funcţia de ………………………………………, cetăţean ……………………………………., posesor act de identitate/paşaport …………………………………………, în calitate de agent,
au convenit să încheie prezentul contract de agenţie comercială în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comitentul, prin prezentul contract, împuterniceşte pe agent să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare, având ca obiect vânzarea produselor puse la dispoziţie de el (comitent), prevăzute în anexa nr. ……. la prezentul contract, către terţi, activitate ce se va desfăşura în contul comitentului.
2.2. Agentul este împuternicit să reprezinte interesele comerciale ale comitentului, în teritoriu, în limitele stabilite de prezentul contract, extinzând astfel afacerile acestuia şi sporindu-i buna reputaţie.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată de ………………………. ani, începând cu data de ………………………. până la data de …………………………………… .
3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
IV. TERITORIU
4.1. Prin termenul „teritoriu”, părţile contractante înţeleg sectorul geografic situat în ………………………., în interiorul căruia agentul îşi va desfăşura activitatea de împuternicit al comitentului.
4.2. Contractele de vânzare-cumpărare pentru produsele comitentului încheiate de agent, îşi vor produce efectele numai înăuntrul teritoriului.
V. PLATA COMISIONULUI
5.1. Comitentul va plăti agentului un comision de ………….. % din valoarea fiecărui contract încheiat de agent, în contul şi pe numele comitentului.
5.2. Plata comisionului se va efectua în lei, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii.
5.3. Procentul comisionului va putea fi modificat numai cu acordul scris al părţilor contractante.
5.4. Pentru contractele care nu produc efecte, deci sunt neexecutabile, agentului, pentru activitatea de negociere care a condus la încheierea acestor contracte, i se cuvine un comision de …………… % din valoare, prevăzut la alin. 4.1. din prezentul contract. Pentru aceasta, agentul va vinde produsele numai cumpărătorilor care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul respectiv.
VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ
6.1. Comitentul se obligă să achite agentului comisionul stabilit, astfel:
a) datele efectuării plăţii ………………………………………………………………………………………………;
b) locul efectuării plăţii …………………………………………………………………………………………………;
c) modalitatea de plată ………………………………………………………………………………………………. .
6.2. În cazul în care un contract încheiat de agent, din motive independente de acesta, dar şi de comitent, nu a devenit executabil, pentru activitatea de negociere, agentul va primi un comision de ………….. % din valoarea respectivului contract, care va fi plătit astfel:
a) data efectuării plăţii …………………………………………………………………………………………………;
b) locul efectuării plăţii …………………………………………………………………………………………………;
c) modalitatea efectuării plăţii …………………………………………………………………………………….. .
VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
7.1. Obligaţiile comitentului sunt următoarele:
a) să întocmească listele de preţuri pentru produsele ce urmează a fi vândute de agent şi să le transmită acestuia;
b) să pună la dispoziţia agentului, gratuit, documentaţiile tehnice pentru produse (cataloage, mostre, colecţii);
c) să aducă la cunoştinţa agentului condiţiile comerciale dorite cu privire la preţ, termen de livrare, modalitate de plată, transport etc.;
d) să acorde asistenţă tehnică în perioada negocierilor, prin delegarea de specialişti împuterniciţi;
e) să avizeze proiectul de contract de vânzare-cumpărare pe care agentul l-a negociat şi urmează să-l încheie în numele său;
f) să comunice, în scris, agentului, orice diminuare a stocului de produse de care dispune, în maximum ………….. zile de la data scăderii volumului acestora;
g) să execute obligaţiile contractuale din contractele încheiate de agent pe numele său, dacă acestea au fost aprobate în prealabil şi dacă ele sunt profitabile la nivelul unei marje minime de profit de ………….. şi în acord cu instrucţiunile pe care le-a transmis agentului;
h) să achite comisionul cuvenit agentului, în condiţiile prezentului contract;
i) să garanteze produsele şi să asigure, pe cheltuiala sa, service-ul acestora;
j) să anunţe agentul cu privire la evenimentele fortuite sau de forţă majoră intervenite în perioada derulării contractului şi să notifice încetarea lor, împreună cu actele atestatoare;
k) să participe alături de agent la soluţionarea litigiilor provenind din reclamaţii ale terţilor cu care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare.
7.2. Obligaţiile agentului sunt următoarele:
a) să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare înăuntrul teritoriului, pentru produsele menţionate în anexa nr. ….. la prezentul contract, în numele şi pe contul comitentului;
b) să informeze terţii cu care încheie contracte de vânzare-cumpărare despre calitatea sa de agent;
c) să se informeze asupra solvabilităţii şi credibilităţii terţilor, înainte de încheierea contractelor de vânzare-cumpărare;
d) să respecte condiţiile comerciale şi instrucţiunile de marketing ale comitentului;
e) să consulte permanent comitentul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, în timp util, să ia decizia cea mai bună, astfel încât să nu prejudicieze în nici un fel comitentul;
f) să transmită comitentului, spre avizare, proiectele de contracte şi să-l informeze pe acesta asupra comenzilor şi cererilor de ofertă primite;
g) la cererea comitentului, să remită, într-un interval de timp scurt, copii după comenzi, cereri de ofertă, informaţii şi înscrisuri privind credibilitatea şi bonitatea terţilor;
h) să prezinte comitentului un raport lunar în care va indica lista clienţilor şi cifra de afaceri realizată, spre a facilita calculul indemnizaţiei cuvenite în caz de reziliere a contractului;
i) să comunice comitentului cifra de afaceri nerealizată şi consecinţele nerealizării;
j) să efectueze periodic studiul pieţei, să participe la manifestaţiile comerciale pentru promovarea produselor comitentului;
k) să comunice comitentului, în termen de ………….. zile de la încheierea fiecărui contract încheiat, copia acestuia, astfel încât comitentul să beneficieze de timpul util pentru executarea contractului în condiţii normale;
l) să nu divulge terţelor persoane know-how-ul, secretele de comerţ, inclusiv marketing-ul, furnizate de comitent, atât pe durata contractului, cât şi ulterior.
VIII. NECONCURENŢĂ
8.1. Agentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie comercială cu alţi comitenţi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriu.
8.2. Comitentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie comercială cu alţi agenţi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriu.
8.3. Comitentul se obligă să nu-şi vândă produse, în teritoriu, singur sau prin alţi agenţi.
8.4. Agentul se obligă să nu promoveze pentru vânzare în afara teritoriului şi nici să vândă produse şi/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.
IX. INVALIDARE PARŢIALĂ
9.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
9.2. Prevederile pct. 9.1. nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.
X. DIVIZAREA CONTRACTULUI
10.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială.
10.2. În condiţiile prevăzute la pct. 10.1. sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….*)
XI. RENUNŢAREA LA DREPTURI
11.1. Faptul că (una dintre părţi) ………………………… nu insistă pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile pe care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor sale.
XII. CESIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.
12.2. Acordul prevăzut la pct. 12.1. trebuie comunicat de cesionar în termen de …………….. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar, se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.
XIII. FORŢA MAJORĂ
13.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
13.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
13.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XIV. CLAUZA PENALĂ
14.1. În cazul în care comitentul nu achită agentului comisionul conform condiţiilor prezentului contract, acesta se obligă să plătească agentului o penalitate de ………….. % din suma datorată, pe zi de întârziere.
XV. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
15.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .
XVI. NOTIFICĂRI
16.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
16.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
16.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
16.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
XVII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform regulamentului său.
XVIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
• nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ………., din prezentul contract;
• este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
• în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
18.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
18.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
XIX. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
19.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
19.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
19.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………. astăzi ……………………., data semnării lui.

COMITENT,
………………………………

Reprezentanţi legali,
……………………………………………

AGENT,
……………………………….

Reprezentanţi legali,
……………………………………………

_________________
*) Ex.: obligaţia vânzătorului de a livra produsele, obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul.

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ………………………………… şi ………………………………………. şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. …………., din …………………… .
I. Obiect
1. Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) …………………………………………………………………………….. ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
a) situaţia financiară;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieţei;
d) procesele de fabricaţie;
e) licenţele sau brevetele de invenţii;
f) alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) ……………………………… . De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) ………………………………………………………………………………… .
II. Sfera circulaţiei informaţiilor
1. (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………………. poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.
2. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………….. aprobă în scris această posibilitate.
3. (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………………………. va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
4. Durata prezentului angajament este …………………………….., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.
5. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ………… zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului
6. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
7. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la …………………………….;
b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;
c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;
e) a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
V. Încetarea angajamentului
1. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
2. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a încheiat în ………. exemplare, din care ………………., astăzi ……………. .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

model: , , , ,

CONTRACT de Agentie comerciala