CONTRACT de INTERMEDIERE

Model CONTRACT de INTERMEDIERE

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
1. Societatea Comercială …………………………. cu sediul social în ……………………, telefon …………. fax ………… înregistrată în Registrul comerţului …………….. sub nr. ………………, având contul nr. …………… la Banca …………….. şi codul fiscal nr. …………. prin reprezentanţii legali ……………………………….. având funcţia de ……………… cetăţean ……………… posesor al actului de identitate/paşaport nr. ……………… în calitate de INTERMEDIAR şi
2. Societatea Comercială …………………………. cu sediul social în ……………………, telefon ………….. fax………… înregistrată în Registrul comerţului …………….. sub nr. ………………, având contul nr. …………… la Banca …………….. şi codul fiscal nr. …………. reprezentată prin …………………. având funcţia de ……………. cetăţean ……………. legitimat cu ………………… în calitate de BENEFICIAR
au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Intermediarul se obligă să identifice un partener pentru beneficiar şi să mijlocească acceptarea ofertei ferme anexate. Această ofertă constă în esenţă în următoarele: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
2. Termenul pentru executarea prestaţiei de către intermediar este ……… Acest termen va putea fi prelungit prin act adiţional.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. OBLIGAŢIILE INTERMEDIARULUI
1. Să facă demersurile necesare pentru identificarea acceptantului ofertei.
2. Să-l informeze de îndată pe beneficiar asupra acceptării ofertei.
3. Să faciliteze stabilirea contactului între beneficiar şi acceptantul ofertei.
4. Să efectueze demersurile profesionale uzuale necesare pentru a determina părţile de la pct. 3 să încheie operaţia comercială avută în vedere.
Precizări:
Intermediarul nu-şi asumă obligaţia:
a) să redacteze proiectul contractului comercial care se va încheia între beneficiar şi acceptant. La cererea oricăreia din aceste persoane, intermediarul va putea presta şi acest serviciu contra cost;
b) să garanteze executarea contractului comercial de către părţi;
c) să garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului.
B. Obligaţiile beneficiarului
1. Să predea intermediarului, la semnarea acestui contract, oferta fermă, completă şi precisă, şi să declare că este în măsură să o onoreze integral şi imediat.
2. Să precizeze numele persoanelor neagreate ca parteneri în cuprinsul ofertei. Lista acceptanţilor neagreaţi nu va putea fi extinsă după predarea ofertei ferme.
3. Să menţină oferta fermă până la data de ……………
4. Să se prezinte la tratative conform protocolului convenit de părţile interesate cu participarea intermediarului şi să trateze cu intenţia de a se obliga juridic, în deplin acord cu conţinutul ofertei ferme.
5. Să încheie cu acceptantul contractul comercial, dacă oferta a fost acceptată sau în conţinutul ei iniţial sau în conţinutul negociat la tratative.
6. Să plătească intermediarului remuneraţia stabilită, dacă oferta a fost acceptată de partenerul indicat de intermediar.
Plata remuneraţiei este datorată de beneficiar şi dacă a acesta nu respectă oricare din obligaţiile prevăzute la pct. 1 – 5.
7. Să plătească intermediarului o remuneraţie de …………… Remuneraţia poate fi determinată:
a) procentual din valoarea ofertei;
b) în sumă forfetară …………..
8. Să plătească, la data semnării prezentului contract, cu titlu de acont asupra remuneraţiei cuvenite intermediarului, suma de ……………
Încheiat astăzi ………….. în 3 exemplare, din care unul a fost predat beneficiarului.

INTERMEDIAR BENEFICIAR
…………….. ……………..

PROTOCOL
Încheiat astăzi …………….. în ………….

Beneficiarul, reprezentat prin ………………………… în calitate de …………….. legitimat cu ………………… recunoaşte că intermediarul şi-a îndeplinit integral obligaţiile asumate prin contractul de intermediere nr. ……… semnat la data de …………. şi, în consecinţă, datorează acestuia, în întregime şi de îndată, remuneraţia de ………………

BENEFICIAR INTERMEDIAR
…………….. ……………..

—————

CONTRACT de INTERMEDIERE