CONTRACT de CONT CURENT

Model CONTRACT de CONT CURENT

Încheiat între:……………………………….,
Str. …………………, nr. ……, bl. …., sector … BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. …………………….., în calitate de Director,
şi……………………………….., Str. ………………., nr. …., sector 1, BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. ………………….., în calitate de Director, s-a încheiat prezentul contract de cont curent având ca obiect:
1. Vânzarea/Prestarea de servicii de consultanţă şi asistenţă de către …………………… către …………………………….
2. Vânzarea/Prestarea de …………………….. de către ……………………………….. către …………………………………
3. Contravaloarea relaţiilor prevăzute mai sus se va factura şi se va înscrie reciproc în conturile deschise în contabilitatea fiecărei părţi, iar compensarea reciprocă până la concurenţa debitului şi creditului respectiv se va face semestrial, prin plata diferenţei cuvenite părţii creditoare, conform reglementărilor financiar-fiscale existente.
4. Operaţiunile se înscriu în conturile din contabilitatea celor două părţi pe baza facturilor întocmite de fiecare dintre părţi în conformitate cu reglementările legale. Părţile au obligaţia să confirme sau să infirme, după caz, soldul existent în contabilitatea fiecăreia. În caz de infirmare, părţile urmând a se întruni prin împuterniciţi pentru rezolvarea litigiilor.
5. Operaţiunile înscrise în conturile curente nu sunt purtătoare de dobânzi şi comisioane.
6. Părţile pot conveni la raportarea în exerciţiul următor a soldului stabilit pe 31 decembrie a exerciţiului curent.
7. Prezentul contract este de drept desfiinţat la retragerea uneia din părţi comunicată celeilalte părţi în scris cu cel puţin 90 de zile înaintea retragerii.
8. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cealaltă parte.

DIRECTOR ………………………….., DIRECTOR …………………,

CONTRACT de CONT CURENT