CONTRACT de vanzare import pe baza de comision

Model CONTRACT de vanzare import pe baza de comision

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI
Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………………………., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. …………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………………….. functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin ……………….. avand functia de …………………….. cetatean …………. posesor al actului de identitate, pasaport nr. …………….. in calitate de COMITENT si
Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……………, str. ………….., nr. …., bl. …, et. …, ap. …, telefon …………. fax ……………. inregistrata la ……………. sub nr. ………… avand cont de virament nr. ………………. deschis la Banca …………………. si codul fiscal nr. ………………. functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin ……………….. avand functia de ……………………………… cetatean ……………. posesor al actului de identitate, pasaport nr. ………….., in calitate de COMISIONAR au convenit incheierea prezentului contract, in baza caruia COMISIONARUL este de acord sa procure si sa livreze, iar COMITENTUL este de acord sa cumpere o cantitate de ………/tona CIF ………/Romania in termenii si conditiile urmatoare:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
COMISIONARUL se obliga sa cumpere, sa importe si sa-i livreze COMITENTULUI cantitatea de …………/tona CIF ……………….. solicitata prin cererea adresata comisionarului in urma ………………… (adjudecarii licitatiei de cumparare) din data de ……………… .
Art. 3. DENUMIREA MARFII
Denumirea marfii (produsului) este …………………. conform specificatiei prevazute la art. 6 din prezentul contract.
Art. 4. ORIGINE
Originea produsului descris la art. 2 din prezentul contract este ………., acesta fiind disponibil la vanzare pentru Romania si nefiind supus vreunei restrictii guvernamentale sau a unei alte organizatii.
Art. 5. CANTITATE
Cantitatea contractata pentru procurare si vanzare este de …………….%, la optiunea furnizorului.
Art. 6. SPECIFICATII
Specificatiile produsului (indicii fizici si calitativi): ……………
Art. 7. CALITATE
Calitatea produsului oferit spre vanzare este conform specificatiilor mentionate la art. 6 din contract, verificate si acceptate de catre comitent, bun pentru ………………… (destinatia care se cere).
Art. 8. TRANSPORTORUL
Produsul va fi transportat cu ………… a caror vechime nu depaseste ….. ani si sunt clasificate …………. .
Art. 9. LIVRARE – PARITATE
Livrarea se va efectua in …… zile de la data acceptarii in buna regula a scrisorii de credit L/C, in banca furnizorului extern.
Paritatea de vanzare este CIF port Constanta si/sau frontiera romana, conform regulilor INCOTERMS 1990. Marfa va fi libera de orice taxe, gata pentru descarcare.
Art. 10. AMBALAJUL MARFII
Marfa va fi ambalata in ………………………… .
Art. 11. RECEPTIA MARFII
Receptia cantitativa finala se efectueaza la incarcare conform conosamentului semnat de comandantul vasului (agentul din portul de incarcare) si certificatului de greutate emis de o societate de control autorizata, oficial recunoscuta, conform contractului extern.
In cazul unor lipsuri cantitative, peste lipsurile uzuale, prevazute la art. 5 constatate la destinatia port Constanta si dovedite cu acte opozabile, comisionarul se obliga sa recupereze prejudiciul cauzat, in limitele competentei sale, inaintand reclamatia la partenerul extern, urmarind rezolvarea acesteia si informandu-l corespunzator si in timp util pe comitent, pentru luarea de masuri ce se impun. Cheltuielile de control calitativ/cantitativ in Portul ……….., inclusiv emiterea certificatelor de greutate, sunt in sarcina comitentului.
Calitatea este finala la incarcare, conform certificatelor oficiale de control emise de un organ/societate de control autorizata, oficial recunoscuta, de prim rang si prevazuta in contractul extern.
Marfa va fi insotita de urmatoarele certificate: ………………….. si orice alte documente emise de laboratoarele oficiale, recunoscute, care sa ateste ca marfa este corespunzatoare reglementarilor, normelor si legilor din Romania. La destinatie, comitentul va executa receptia calitativa la parametrii prevazuti la art. 6 din prezentul contract, dupa metodologia normele si standardele internationale, printr-o societate de specialitate agreata de comisionar, cheltuielile aferente fiind suportate de comitent.
Pentru diferentele calitative astfel constatate la destinatie si dovedite cu acte opozabile, comisionarul se obliga sa recupereze prejudiciul in limitele competentei sale, inaintand reclamatia la furnizorul extern si va informa corespunzator si, in timp util, pe comitent pentru luarea masurilor ce se impun. Cheltuielile de control calitativ, inclusiv emiterea certificatelor de calitate sunt in sarcina comitentului.
Art. 12. PRET, CONDITII DE PLATA
Pretul de vanzare pentru intreaga cantitate este de ………… (valuta) platibil si incasat in lei, la cursul oficial al valutei in care s-a incheiat contractul extern, din momentul platii creditului extern in valuta de catre banca ……….., pe baza facturilor emise de comisionar la conditiile de calitate si cantitate prevazute in prezentul contract.
Cursul de referinta este cel la care s-a incheiat contractul extern. Comisionarul va factura marfa in termen de 5 zile de la data buletinului vamal si va incasa contravaloarea marfii in baza urmatoarelor documente: ……….. .
Diferenta de curs la intern se va factura separat.
Neplata la termen a facturilor atrage dupa sine, suportarea de catre partea in cauza, a dobanzilor legale bancare in vigoare, la data respectiva, precum si a celorlalte daune pretinse de catre partea prejudiciata pe baza documentelor opozabile.
Art. 13. CONDITII DE LIVRARE/DESCARCARE
Comitentul va asigura dana/dane libere.
Navele navlosite pentru destinatia port …………… vor indeplini urmatoarele conditii:
a) lungimea maxima …………
b) latimea maxima ………….
etc.
La terminarea incarcarii navei, comisionarul va comunica in scris comitentului date privind livrarea marfii, cantitatea totala, pescajul la sosire si data estimativa a sosirii in portul ……… la trecerea ………. .
Norma de descarcare ………………/zi lucratoare vremea permitand. Sambata, duminica si sarbatorile legale, fiind exceptate, chiar daca sunt folosite. Timpul de stalii nu conteaza, de la orele 12,00 ale zilelor ce preced sarbatorile pana la orele 08,00 ale urmatoarei zile lucratoare, chiar daca este folosit.
Fiecare nava va putea fi descarcata la cel mult doua dane, situatie in care manevra si timpul folosit pentru manevra va fi in contul navei.
Comisionarul este obligat sa transmita portului ……………., direct sau prin comitent, cu 24 ore inaintea sosirii navelor, urmatoarele documente:
– originalele de conosament;
– certificatul de calitate;
– certificatul de origine;
– certificatul de greutate;
– certificatul de iradiere;
– cargomanifestul;
– licenta de import;
– factura externa;
– declaratia de valoare in vama.
Orice intarire a acestor documente va fi in sarcina comisionarului.
Art. 14. CONTRASTALII
La extern, contrastaliile la ratele stabilite la contractul extern in …./zi/nava se reglementeaza de importator/comisionar pe baza documentelor furnizate de comitent, in numele si contul …………………….. prin comitent, cu exceptia cazului cand se constata ca acestea s-au produs din cauza comisionarului sau clauzelor contractului extern, situatie in care contrastaliile sunt in contul sau.
Contravaloarea in lei pentru plata contrastaliilor se stabileste la cursul oficial al valutei in care se platesc contrastaliile, la data platii acestora si se recupereaza conform reglementarilor legale in vigoare, de la partile care participa la operatiune, proportional cu aportul fiecaruia.
Art. 15. CUANTUMUL COMISIONULUI
Comisionarul va incasa de la comitent un comision net de ……% din valoarea externa a marfii, calculat si platit in lei, la cursul oficial al valutei in care s-a incheiat contractul extern la data emiterii buletinului vamal pentru acoperirea cheltuielilor generate de incheierea si derularea contractului. Toate cheltuielile efectuate cu derularea importului, decontate de terti la comisionar vor fi platite de comitent in termen de 5 zile lucratoare, pe baza de note de debit si, respectiv, facturi.
Art. 16. ALTE OBLIGAtII ALE PARTILOR
Comitentul este obligat:
a) sa asigure asistenta si sprijinul de care are nevoie comisionarul pentru rezolvarea reclamatiilor externe sau a litigiilor externe.
b) sa comunice raspunsul in 5 zile de la primirea solicitarilor comisionarului cu privire la problemele legate de executarea contractului extern, in caz contrar, comisionarul este exonerat de orice raspundere, iar consecintele care decurg din aceasta omisiune cad automat in sarcina comitentului.
Comisionarul este obligat:
a) sa comunice comitentului elementele esentiale ale contractului extern sau copia acestora, in termen de 10 zile de la data cand se afla in posesia lui.
b) sa informeze firmele si organismele competente pentru transportul si vamuirea marfurilor la destinatia indicata de comitent.
c) sa efectueze, partial sau total, plata marfii la furnizorul extern, in termenii si conditiile acreditivului.
d) sa transmita furnizorului extern reclamatiile comitentului si va urmari rezolvarea lor, sustinand si aparand drepturile si interesele comitentului rezultate din contractele externe.
e) sa corespondeze cu furnizorul extern.
In cazul neexecutarii sau a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea care a cauzat daune celeilalte parti va fi obligata la repararea prejudiciului.
Art. 17. LITIGII
Neintelegerile care ar putea sa apara in timpul executarii prezentului contract, atat la extern, cat si la intern, se vor rezolva pe cale amiabila.
Neintelegerile nerezolvate pe cale amiabila se vor solutiona de instanta competenta romana, potrivit dreptului roman.
Art. 18. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune, cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentul contract.
Pentru nerespectarea, totala sau partiala, sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea in culpa se obliga sa plateasca daune.
In cazul in care, comitentul nu efectueaza plata la termenele contractuale, va plati comisionarului, penalitati de intarziere de ….% din suma datorata, pe zi de intarziere, dar nu mai mult decat suma datorata.
In cazul in care comisionarul nu asigura comitentului produsele in cantitatile, calitatea, termenele de livrare si specificatiile, prevazute in prezentul contract, comisionarul va plati comitentului penalitati de ……..%.
Art. 19. DISPOZITII FINALE
Prezentul contract se completeaza cu legislatia in vigoare cu privire la incheierea si executarea contractelor de import pe baza de comision.
Orice alte documente referitoare la prezentul contract, agreate si semnate de ambele parti, vor face parte integranta din acest contract si vor prevedea explicit acest lucru. Cesionarea prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al partilor.
Contractul intra in vigoare la plata semnarii lui de catre parti.
Incheiat in tara …………….. orasul ……………….. in limba …………….. in doua exemplare, cu aceeasi valabilitate, cate un exemplar pentru fiecare parte.

COMITENT,
COMISIONAR,

CONTRACT de vanzare import pe baza de comision