active | model formularContract de vanzare active prin licitatie

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile: Societatea Comerciala ……….X………. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………….., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. ………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………… reprezentata legal prin ……………….. avand functia de …………………….. in […]

model...