Contract de vanzare comert produse

Model Contract de vanzare comert produse

I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre societatea comerciala …………. inmatriculata la nr. ……… in Registrul comertului, cu sediul in …………….., cod postal ………….., telefon ………., fax ………. avand contul ………….. deschis la …………., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general …………… in calitate de vanzator, denumit si furnizor si …………… inmatriculata la nr. ……….. in Registrul comertului, cu sediul in …………. str. ………. telefon ……….. telex ………….. fax ……….., avand contul ………. deschis la …………. reprezentata prin …………… in calitate de cumparator, s-a incheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul contractului priveste comercializarea produselor din programul de fabricatie al societatii, conform anexelor, care fac parte integranta din contract. Pentru fiecare produs, respectiv grupa de produse, care fac obiectul cererii cumparatorului, vanzatorul emite anexe la prezentul contract.
Art. 2. Vanzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar cumparatorul sa primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate in contract. Marfa se determina in anexele contractului prin cantitate, calitate, sortiment, specificatie, caracteristici, de catre vanzator.

III. TERMENE DE LIVRARE
Art. 3. Termenele de livrare sunt prevazute in anexele contractului – pentru fiecare pozitie. Termenele contractuale sunt de regula trimestriale, esalonarile din cadrul trimestrului stabilindu-se prin acordul partilor.
Vanzatorul poate livra marfa in avans fata de termenele prevazute numai cu acordul cumparatorului.
Termenul de livrare poate fi reprogramat de vanzator in cazul neindeplinirii de catre cumparator a obligatiilor ce cad in sarcina sa, prevazute la cap. XIII “clauze speciale”.
De la data livrarii marfii, riscul se transmite de la vanzator la cumparator, data livrarii fiind considerata data semnarii avizului de expeditie de catre delegatul cumparatorului.

IV. PRETUL
Art. 4. Pretul produselor este prevazut in anexele contractului pentru fiecare pozitie si este determinat potrivit reglementarilor legale in vigoare, prin:
a) negocierea partilor pe baza cererii si ofertei (in cazul produselor de acelasi tip comercializate de cel putin trei agenti economici) plecand de la pretul de catalog;
b) listele de preturi pentru produsele comercializate ca agent economic unic.
Pretul produsului se intelege franco-depozit vanzator, exclusiv ambalajul de transport.
Pentru produsele care nu au pretul calculat la data incheierii contractului, acesta se va stabili, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, inainte de prima livrare. Cu ocazia incheierii contractului se va trece in acesta un pret estimativ, facturarea produselor la data livrarii facandu-se la pretul calculat, considerandu-se acceptul de principiu al cumparatorului dat la incheierea contractului.
Valoarea totala a contractului este de lei.
Modificarile de preturi intervenite in timpul derularii contractului se aplica de la data indicata in actul normativ modificator.
De asemenea, in caz ca intre data contractarii si data livrarii indicele de inflatie se modifica, pretul va fi modificat corespunzator.

V. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
Art. 5. Cumparatorul are obligatia de a efectua plata pretului produselor, dupa primirea si receptia acestora, in termenele si in conditiile contractului, prin:
1) factura cu “dispozitie de incasare” astfel:
– daca este in aceeasi localitate cu vanzatorul, are obligatia sa efectueze plata in termen de 3 zile de la primirea facturii certificata prin stampila bancii;
– daca nu este in aceeasi localitate cu vanzatorul, cumparatorul are obligatia sa dispuna decontarea in termen de 5 zile de la primirea facturii certificata prin stampila bancii;
2) CEC cu/fara limita de suma;
3) numerar.
Art. 6. Pentru produsele cu valoare totala mai mare de 300.000 lei, cumparatorul are obligatia de a face dovada garantiei speciale si anticipate a sumelor necesare efectuarii platii de la banca creditoare prin: acreditiv, scrisoare de garantie sau adeverinta de disponibil, care va purta mentiunea “pentru plata produsului din anexa la contractul nr. ……… din data ……….. pozitia ” prevazuta la remiterea contractului. In lipsa acestei garantii vanzatorul isi rezerva dreptul de a nu lansa in fabricatie si livra marfa, fara a purta raspunderea intarzierii in livrare sau neexecutarii contratului.
Art. 7. Cumparatorul se obliga sa comunice in scris vanzatorului, in termen de 5 (cinci) zile modificarea contului sau alte date legate de plata produselor.

VI. RECEPTIA MARFII
Art. 8. Livrarea produselor se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuate la sediul vanzatorului sau prin autoreceptie.
Certificatul de calitate si garantie impreuna cu procesul-verbal de autoreceptie vor insoti documentul de expediere si factura.

VI. GARANTII
Art. 9. Perioada de garantie este de 6 luni de la punerea in functiune, calculata de la data procesului-verbal de receptie a produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 1 an de la data livrarii.
Furnizorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea produselor vandute si de defectiunile rezultate din culpa sa.
Cumparatorul are obligatia sa manipuleze, sa transporte, sa dezambaleze, sa depoziteze, sa conserve, sa puna in functiune si sa utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de furnizor. Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii acestor prescriptii de catre cumparator.

VIII. ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE
Art. 10. Punerea in functiune precum si toate operatiunile de intretinere si service in perioada de garantie, vor fi facute de furnizor sau de firme de service autorizate de catre acesta. Numai constatarile consemnate in documentele firmelor autorizate dau dreptul ca remedierile sa fie facute in contul furnizorului.
Furnizorul poate acorda asistenta tehnica sau service pentru defectiunile care nu-i sunt imputabile, aparute in perioada de garantie si post-garantie, la cererea expresa a cumparatorului si pe cheltuiala acestuia.

IX. MARCARE si AMBALARE
Art. 11. Marcarea si ambalarea produselor prevazute in anexele contractului intra in obligatiile furnizorului si se efectueaza conform standardelor, normelor tehnice si documentatiilor de executie in cazul produselor la tema.
Pretul ambalajelor nu este inclus in pretul produsului.
Art. 12. Ambalajele din carton nu sunt restituibile. Pentru ambalajele din lemn de tip paleta si cele din metal si lemn de tip container, cumparatorul are obligatia de a restitui ambalajele in termen de 60 zile de la primirea produselor, cota fizica de restituire fiind de 100%.
Pentru depasirea termenului de restituire de 60 zile de la primirea produselor cota fizica de restituire este de 100% iar cota valorica de plata la restituire este de 50%.

X. EXPEDIEREA SI TRANSPORTUL
Art. 13. Ridicarea si transportul produselor sunt in sarcina cumparatorului.
Cumparatorul ridica produsele utilizand mijloace de transport corespunzatoare si raspunde pentru lipsurile cantitative si defectiunile produse cu ocazia transportului.
La data predarii produselor se transmit dreptul de proprietate precum si riscurile.
Art. 14. La predarea produselor, furnizorul este obligat sa anexeze:
– documentul de livrare (avizul de expeditie), certificatul de calitate;
– procesul-verbal de receptie si documentele aferente.

XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 15. Furnizorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului in caz de forta majora notificata cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si constatata in termen de 15 zile de la notificare.
In conditiile alineatului precedent, contractul se reziliaza fara a se putea pretinde daune interese.
Art. 16. Cumparatorul este de drept in intarziere pentru neexecutarea obligatiei de plata a pretului si datoreaza daune moratorii in conditiile clauzei penale.
Cumparatorul are dreptul ca in cazul termenelor prevazute la cap. V art. 5 pct. 1 lit. a si b sa refuze achitarea la plata pentru:
a) marfa necontractata, necomandata sau expediata dupa termenul contractual, fara acceptul cumparatorului;
b) marfa necorespunzatoare calitativ;
c) nerespectarea de catre vanzator a pretului stabilit in contract, daca modificarile de pret nu sunt efectuate in temeiul legii.
Pentru refuzul nejustificat de plata a pretului in alte conditii decat cele prevazute la literele a-c din alineatul precedent, cumparatorul datoreaza furnizorului daune interese potrivit clauzei penale.
Art. 17. Furnizorul raspunde de executarea obligatiilor contractuale asumate, in caz contrar fiind obligat la daune interese potrivit clauzei penale.
Acordul cumparatorului expres exprimat pentru decalarea termenului de livrare a marfii face inoperante daunele moratorii in sarcina vanzatorului, acesta fiind obligat numai la executarea in natura a contractului la noul termen convenit. In situatia in care cumparatorul nu este de acord cu modificarea termenului dar nu renunta la cumpararea produselor, vanzatorul datoreaza daune moratorii pana la executarea obligatiilor asumate. Renuntarea cumparatorului la executare in caz de intarziere acceptata, fara acordul furnizorului, atrage raspunderea cumparatorului pentru daune interese, in conditiile contractului.

XII. CLAUZA PENALA
Art. 18. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.
Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza daune interese in conditiile prezentei clauze penale:
a) in sarcina furnizorului. Pentru intarzierea in executarea si livrarea produselor, furnizorul datoreaza cumparatorului daune moratorii in valoare de 0,05% in primele 10 zile de intarziere, 0,1 % in urmatoarele 20 zile si 0,15% pe perioada ce depaseste 30 zile, dar nu mai mult de 90 zile, calculate la pretul produselor respective.
Pentru neexecutarea produselor sau a prestarilor de servicii, furnizorul datoreaza cumparatorului daune compensatorii in valoare de …….. % din pretul produselor sau serviciilor neexecutate.
b) in sarcina cumparatorului. Pentru fiecare zi de intarziere in plata pretului produselor, cumparatorul datoreaza vanzatorului daune moratorii in valoare de 0,1 % in urmatoarele 20 zile si 0,15% in urmatoarele 60 zile, fara a depasi 90 zile, din valoarea produselor neachitate.
In cazul renuntarii in totalitate sau partial la produsele contractate, cumparatorul datoreaza vanzatorului daune compensatorii reprezentand din pretul produselor la care renunta.
Pentru fiecare zi de refuz nejustificat pentru plata pretului, de la data refuzului pana la data platii, cumparatorul datoreaza daune moratorii de 0,6% din valoarea pretului refuzat.

XIII. CLAUZE SPECIALE
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

XIV. DISPOZITII FINALE
Art. 19. Contractul de vanzare-cumparare incheiat cu acordul partilor reprezinta instrumentul oficial si legal dintre societatile comerciale partenere in afaceri.
Acordul de vointa al partilor o data exprimat stabileste toate drepturile si obligatiile partilor contractante, conferind raportului juridic incheiat putere de lucru si relatiei sociale reglementate, profitabilitate reciproca.
Art. 20. Perfectarea procedurii de incheiere a contractului de vanzare urmeaza regimul juridic al cererii si ofertei, legal exprimate in termene utile pentru ambele parti.
Contractul se considera incheiat in sistemul receptiunii la data inregistrarii acceptarii cumparatorului in registratura furnizorului, data care se consemneaza in continutul contractului.
Art. 21. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru solutionarea eventualelor litigii intre parti pe cale amiabila ori, in caz de neintelegere, prin actiune in justitie in daune interese adresata instantei competente.
Art. 22. Temeiul de remitere a contractului este de maximum 15 zile de la data sosirii la cumparator. In cazul nerespectarii acestui termen, furnizorul isi rezerva dreptul de a replanifica termenele de livrare ale produselor.
Art. 23. Cand cumparatorul nu este de acord cu unele din clauzele contractului, cu ocazia remiterii catre furnizor a exemplarului semnat, vor mentiona pe contract “cu obiectiuni” si va anexa o nota cu obiectiunile sale.
Furnizorul are obligatia ca in termen de 15 zile sa raspunda in scris cumparatorului daca acceptat sau nu obiectiunile facute de acesta in contract.
In cazul in care nu le accepta, furnizorul va stabili o data cuprinsa in intervalul de 15 zile dupa expedierea raspunsului scris la obiectiunile facute, data la care cumparatorul va trimite un delegat cu imputernicire scrisa expresa pentru a concilia la sediul furnizorului obiectiunile la contract.
Concilierea se materializeaza intr-un proces-verbal de conciliere a obiectiunilor care in caz de acord devine parte integranta si se anexeaza la contract care se considera incheiat.
Art. 24. Contractul a fost incheiat in 3 exemplare din care unul ramane la emitentul contractului si 2 exemplare, semnate de reprezentantii legali ai celor doua parti contractuale – unul la cumparator si unul la furnizor.
Prezentul contract s-a incheiat pe data de ………. la sediul furnizorului …………….

FURNIZOR CUPńRńTOR

Preôedintele Consiliului Preôedintele Consiliului
de Administraöie de Administraöie
………………….. …………………..

Contabil ôef, Contabil ôef,
………………….. …………………..

Oficiul Juridic, Oficiul Juridic,
………………….. …………………..

őef serviciu desfacere, Beneficiar contract,
………………….. …………………..

Disciplina contractualđ, Disciplinđ contractualđ,

Contract de vanzare comert produse