CONTRACT de ipoteca (bancara)

Model CONTRACT de ipoteca (bancara)

Încheiat astăzi …………….
la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ……………, cu funcţia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. ………………………………….. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………, sub nr. ……………………… din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………………….. din …………………………….., având contul nr. …………………………………., deschis la ……………………………………, reprezentată de ……………………………………………, cu funcţia de ………………………………………………….., precum şi
1.3. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………… în (localitatea) …… sector/judeţ ………………………………., fiul lui …………………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. …………………., eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………., în calitate de debitori ipotecari, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI de ipoteca
2.1. Prin convenţia de credit nr. ………………………./………………………., Banca ………………………………….. a acordat S.C. ………………………………………………… un credit revolving (plafon de lucru) în valoare de ………………………………………… rambursabili până la data de ……………………………….. .
2.2. S.C. ……………………….. şi ……………………… în calitate de giranţi, sunt de acord să garanteze restituirea creditului revolving (plafon de lucru), în condiţiile din convenţia de credit sus-menţionată, al cărei conţinut se cunoaşte, până la concurenţa sumei de ………………… cu terenul şi imobilul situate în ……………………………………………………… .
2.3. Banca în calitate de creditor, prin ………………………………, în baza împuternicirii nr. ………………… din ……………………… declară că acceptă drept garanţie pentru instituirea creditului revolving (plafon de lucru) acordat S.C. …………………………………. în valoare de …………………., terenul în suprafaţă de ………………………. mp şi imobilul ………………………….. situate în ………………………., proprietatea S.C. ……………………. conform …………………………… autentificat sub nr. ……………… la …………….. şi, respectiv, a ………….. şi este de acord cu toate clauzele prevăzute în acest contract.
III. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI intr-un contract de ipoteca
3.1. Terenul şi imobilul cu care se garantează nu sunt grevate de sarcini, servituţi sau urmărite în vreun fel nu au mai fost şi nu sunt ipotecate.
3.2. Terenul şi imobilul au o valoare de ……………………… lei, conform Raportului de expertiză evaluare nr. ……………………….. din ………………………. .
3.3. Taxele şi impozitele pentru terenul şi imobilul ce formează obiectul prezentului contract de ipotecă sunt achitate la zi, astfel cum rezultă din certificatul fiscal eliberat de administraţia financiară, ce constituie anexă la prezentul contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract de ipoteca se încheie pe o perioadă de ……………………….. ani/luni/zile, începând cu data de ……………………. până la data de ………………. .
V. CLAUZE FINALE
5.1. Banca solicită, iar debitorii ipotecari se obligă ca până la achitarea integrală a împrumutului acordat S.C. …………………………………………. să nu înstrăineze terenul şi imobilul care fac obiectul prezentului contract, să nu le ipotecheze şi să nu le greveze de alte sarcini cu alte împrumuturi sau datorii.
5.2. Creditorul, declară că renunţă la cercetarea registrelor de înscriere şi transcriere în conformitate cu art. 716 din Codul de procedură civilă.
5.3. Părţile contractante solicită expres judecătoriei înscrierea ipotecii de rangul I în Registrul de inscripţiuni imobiliare.
5.4. Taxele de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de debitorul S.C. ………………………….. .
5.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………………… exemplare, din care ……………… astăzi ……………………….., data semnării lui.

CREDITOR IPOTECAR,

DEBITORI IPOTECARI,

model: ,

CONTRACT de ipoteca (bancara)