Contract de comodat cu SRL

Model Contract de comodat cu SRL

Intre
Art. 1. S.C. ———— S.R.L. cu sediul in ………, str. ……., nr. …., judetul …………., in calitate de comodant, reprezentata prin …………..
si
Art. 2. Dl/D-na ………, domiciliat in …., str. …., nr. ., judetul … in calitate de comodatar

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului il constituie imprumutul tablourilor aflate in colectia personala a d-lui/d-nei. ……., in calitate de comodant, pe care S.C. Galeria S.R.L. se obliga sa le utilizeze pentru expozitia ce va avea loc in perioada …. .

TERMEN

Art. 4. Imprumutul se acorda pe durata expozitiei.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 5. Comodantul are dreptul:
– de a primi la scadenta tablourile imprumutate comodatarului;
– de a exercita, in cazul refuzului de restituire a bunurilor de catre comodatar, actiunea reala in revendicare sau o actiune personala derivata din contract.

Art. 6. Comodatarul are dreptul:

– de a retine bunurile pana la plata cheltuielilor extraordinare, necesare si urgente facute pentru conservarea tablourilor.

Art. 7. Comodantul se obliga:

– sa remita tablourile la data inceperii expozitiei;
– sa restituie cheltuielile facute de comodatar in vederea conservarii tablourilor pe durata expozitiei;
– sa suporte riscul pieirii fortuite a tablourilor.

Art. 8. Comodatarul se obliga:

– sa asigure transportul in siguranta a tablourilor;
– sa conserve bunurile imprumutate;
– sa foloseasca bunurile potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
– sa restituie la data incheierii contractului bunurile imprumutate.

RASPUNDEREA

Art. 9. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea – in tot sau in parte – a lucrului, daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.

FORTA MAJORA

Art. 10. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.

INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 11. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.
Art. 12. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII

Art. 13. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ……. in 3 exemplare originale, din care unul ramane la comodant, unul la comodatar si unul la notariat.

Semnaturile partilor

COMODATANT,
S.C. ————- S.R.L. ………..
COMODATAR,
Dl./D-na …………

model: ,

Contract de comodat cu SRL