produse | model formularContract de vanzare comert produse

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Intre societatea comerciala …………. inmatriculata la nr. ……… in Registrul comertului, cu sediul in …………….., cod postal ………….., telefon ………., fax ………. avand contul ………….. deschis la …………., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general …………… in calitate de vanzator, denumit si furnizor si …………… inmatriculata la nr. ……….. in Registrul […]

model...

Procura de ridicare a produselor de la o societate agricola

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...