act constitutiv | model formularAct constitutiv

Act din categoria Acte constitutive

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII “………..” S.R.L. Intre subsemnaţii, …………., născut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………….la data de ………… …………., născut(a) in ……… la […]

model...

Act constitutiv SRL

Act din categoria Acte constitutive

AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ “…”SRL (model orientativ) I. Elementele de identificare a asociaţilor Art.1 – Prezentul contract se încheie între: 1) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul ui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de […]

model...

Act constitutiv de societate pe actiuni si in comandita pe actiuni

Act din categoria Acte constitutive

al Societatii comerciale ……………… S.A./S.C.A. Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni/in comandita pe actiuni …………………………… S.A./S.C.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii: 1. (numele si prenumele asociatului) ………………………………………….., nascut in (localitatea si judetul/sectorul) ………………………. domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul) ……………………….. str. ………………………. nr. ……, bloc …….., scara ……., etaj ……., ap. […]

model...

Act constitutiv societate cu raspundere limitata, asociat unic

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatul(a) …………, de cetatenie romana, nascut(a) in data de ………… in …………, domiciliat(a) in ……… str. ………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sector ………), posesor(e) a buletinului de identitate seria ….. nr. ………, eliberat de ……….. a Mun./Or. ……… la data de ………., in calitate de asociat(a) unic, am hotarat […]

model...

Act constitutiv fundatie

Act din categoria Acte constitutive

Eu/Noi, 1. ………………………., cetăţean român, domiciliat în ……………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …………, scară ……….., etaj ………, apart. ………., sector/judeţ ………………………. posesorul actului de identitate …………………….. seria ………. nr. ……………………………….., eliberat de ………………….. la data de ……………………., cod numeric personal …………………………………….; sau/şi 1. S.C. ……………………………….. SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social în ……………………………., str. …………………………………. nr. […]

model...