CONTRACT de donatie (actiuni)

Model CONTRACT de donatie (actiuni)

Încheiat astăzi …………
la …………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………., fiul lui ……………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. ……………………, eliberat de …………………, cod numeric personal ………………………………., în calitate de donator, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… în (localitatea) ……………………….. sector/judeţ ……………………., fiul lui …………………………………… şi al …………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. …………………., eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………, în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Noi, donatorii, donăm un număr de ……………………………. acţiuni în valoare de ………………….. lei, corespunzătoare suprafeţei de …………………………………………. ha, teren echivalent arabil, aflat în administrarea ……………………………………………., drept de proprietate reconstituit prin …………. nr. …………………… din ………………………………….., a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în conformitate cu prevederile art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Terenul l-am moştenit de la ………………………….. conform certificatului de moştenitor nr. …………………… din ……………………… eliberat de ……………………. .
2.2. Eu donatarul, declar că primesc donaţia făcută de donatori având ca obiect acţiunile în număr de ……………….. şi în valoare de …………………………….., în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
2.3. Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract de donaţie au fost suportate de donatar.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ……………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………………………. .
3.2. S-au eliberat părţilor ……………. exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATORI

DONATAR

CONTRACT de donatie (actiuni)