Cerere De cumparare actiuni

Model Cerere De cumparare actiuni

Catre*) ……………………………………..
Asociatia ……………………………………
Societatea Comerciala …………………………

Subsemnatul(a) ……………………………………………………., domiciliat(a) in …………………………………………. posesor(oare) al(a) buletinului de indentitate seria …………. nr. …………………., declar ca:
a) indeplinesc conditiile cerute de lege pentru admiterea in asociatie, avand statutul de**) ………………………………………………………. ……………… la societatea comerciala;
b) am luat cunostinta si sunt de acord cu statutul asociatiei si cu programul de distribuire de actiuni, aprobate de adunarea generala a asociatiei;
c) solicit un numar de***) …………………… actiuni, cu valoare nominala de …………………….. lei fiecare, la pretul de …………… ……………. lei fiecare;
Anexez****) ……………………………………………. pentru ………………… lei reprezentand ……% din pretul actiunilor subscrise;
d) ma angajez sa efectuez costul varsamintelor in contul actiunilor subscrise, conform esalonarii comunicate de asociatie, in conditiile contractului de vanzare-cumparare de actiuni.

Semnatura …………….
Data ……….
___________
*) Cererea se adreseaza presedintelui consiliului de administratie al asociatiei.
**) Salariat, membru al consiliului de administratie, pensionar cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala.
***) Cel mult numarul de actiuni distribuit prin program.
****) Documentul doveditor al platii.

Cerere De cumparare actiuni