import | model formularCONTRACT de vanzare import pe baza de comision

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ……………….. cu sediul social in ……….., str. ……………, nr. ….., bl. …., et. …, ap. …, telefon ……….. fax ……………. inregistrata la ……………………………., sub nr. …………….., avand cont de virament nr. …………………, deschis la Banca …………………… si codul fiscal nr. ……………………….. functionand potrivit legislatiei statului ………….. reprezentata legal prin […]

model...

CONTRACT de Export-import

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Partile S.C. …………., cu sediul in …………., str. ……………, nr. …., inmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ……………., avand codul fiscal nr. …………., cont curent nr. ………, deschis la ………………, reprezentata prin ……………., numita in continuare VANZATOR si S.C. ………………, cu sediul in …………, str. ……………, nr. ……, inmatriculat la Registrul Comertului sub […]

model...

model: ,

CONTRACT de Comision import-export

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala …………. cu sediul in ………. cont virament nr. …….. deschis la Banca ………. Filiala …….. reprezentata prin …….. Director General si Economic, ……… Director Economic, in calitate de COMITENT si Societatea Comerciala ………… cu sediul in ……….. cont virament nr. ………… deschis la Banca ……… Filiala ……….. reprezentata prin …………. […]

model...

CONTRACT de comision import

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. …………………………………….. nr. ……………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. …………………………………………….., deschis la ………………………………………………, existând şi funcţionând potrivit […]

model...

Cerere acordare licenta de import

Act din categoria Cereri

Agentul economic …………, cu sediul in: ………….., str. ……… nr. …….., inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………., cod fiscal …………., telefon ……….., fax ……….., telex ……., reprezentat prin ……………, domiciliat in ……….., str. ………, nr. ……, bl. ……., sc. ………, et. …….., ap. ……, sectorul ……….., judetul …………., posesorul buletinului de identitate seria ……. […]

model...